Analizy i badania

Plac budowy jako zagraniczny zakład na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

<p style="text-align: justify;">Działalność prowadzona przez przedsiębiorcę z jednego państwa na terytorium innego państwa często stwarza problemy z rozliczaniem podatku. W tym zakresie dużą rolę odgrywają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W typowych umowach zawieranych przez Polskę definiowane jest pojęcie zakładu, za który należy uznać stałą placówkę, w której całkowicie lub częściowo ma miejsce wykonywanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.</p>

>

Należy zwrócić uwagę na specyficzne regulacje, na podstawie których za zagraniczny zakład może zostać uznany również plac budowy b?dź prace budowlane i instalacyjne. Powstanie zakładu jest jednak ograniczone czynnikiem czasowym. Zgodnie z większości? zawartych przez Polskę umów, place budowy będ? stanowić zakład jeżeli prace trwaj? dłużej niż 12 miesięcy. Warto podkreślić, że poszczególne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mog? przewidywać inny okres czasu.

Powstanie zagranicznego zakładu ma dla przedsiębiorcy doniosłe konsekwencje podatkowe. Zyski osi?gnięte w zwi?zku z prowadzonymi pracami budowlanymi będ? opodatkowanie w państwie, w którym znajduje się zakład (budowa). W kraju rezydencji przedsiębiorcy dochód ten będzie zwolniony od opodatkowania.

Zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD, poprzez „plac budowy, budowę lub prace instalacyjne lub montażowe” rozumie się nie tylko budowę budynków, lecz również

  • budowę dróg, mostów lub kanałów;
  • renowację (obejmuj?c? ważne prace budowlane, a nie tylko prace zwi?zane z utrzymaniem lub dekoracj?) takich budynków, dróg, mostów lub kanałów,;
  • układanie ruroci?gów;
  • prowadzenie prac naziemnych;
  • prace instalacyjne zwi?zane z placem budowy;
  • instalację nowych urz?dzeń.

W celu zbadania, czy kryterium czasowe (przeważnie 12 miesięczne) zostało spełnione, należy określić czas trwania budowy. Za jej rozpoczęcie należy uznać dzień, w którym przedsiębiorca rozpoczyna swoj? działalność. Za jej koniec przyjmuje się zakończenie lub całkowite zaniechanie prac. Czasowe przerwy (np. spowodowane złymi warunkami pogodowymi b?dź oczekiwaniem na materiały) wchodz? do okresu trwania budowy.

Kryterium czasowe ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy b?dź projektu i odnosi się każdorazowo osobno do każdej z budów. Jednakże, jeżeli budowa powstaje na podstawie kilku oddzielnych kontraktów oraz stanowi całość pod względem handlowym i ekonomicznym, należy j? traktować jako pojedyncz? budowę.

Spełnienie kryterium czasowego w stosunku do budowy skutkuje powstaniem zakładu wstecznie, od pierwszego dnia budowy. Obowi?zki podatkowe zwi?zane z zakładem powstaj? również pocz?wszy od pierwszego dnia istnienia zakładu.

Plac budowy jako zagraniczny zakład >>>

***

Zastrzeżenie
Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowan? treści? artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń s?dów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem pogl?dów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

O autorze
Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz magistrant Finansów i rachunkowości na Wydziale Zarz?dzania Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów brał udział w rocznym stypendium zagranicznym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Katanii (Włochy). Doświadczenie zdobywał w spółkach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych.

Kontakt
Krystian Kwiatkowski
Konsultant podatkowy
E-Mail: krystian.kwiatkowski@accace.com
Telefon: +48 223 132 950

O Accace
Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedn? z wiod?cych firm outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie nasz? strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. Nasze biura znajduj? się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich.

Więcej o nas na stronie www.accace.com

Do pobrania

Download PL_ACCACE.pdf  (PDF • 641 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!