Analizy i badania

PKB w Polsce wzrósł w 2015 r. o 3,6% wobec 3,3% w 2014 r.

<p style="text-align: justify;">Wyższe tempo wzrostu gospodarczego w 2015 r. wynikało ze zwiększenia wkładu eksportu netto (0,2 pp. 2015 r. wobec -1,5 pp. w 2014 r.) oraz konsumpcji prywatnej (1,8 pp. wobec 1,6 pp. w 2014 r.). W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływała natomiast niższa kontrybucja zapasów (-0,3 pp. wobec 0,5 pp.), inwestycji (1,2 pp. wobec 1,8 pp.) oraz wydatków rządowych (0,7 pp. wobec 0,9 pp.).</p>

>

Szacujemy, że w IV kw. ub. r. realne tempo wzrostu PKB ukształtowało się na poziomie 3,9% r/r wobec 3,5% w III kw. (por. MAKROpuls z 26.01.2016). Przyspieszenie wzrostu gospodarczego wynikało ze zwiększenia wkładu wydatków rz?dowych, inwestycji oraz zapasów. W przeciwnym kierunku oddziaływały natomiast niższe kontrybucje eksportu netto oraz konsumpcji prywatnej. Dane potwierdzaj?, że w 2015 r. polska gospodarka znajdowała się w fazie silnego ożywienia. W 2016 r. oczekujemy wyraźnego spowolnienia wzrostu gospodarczego przede wszystkim ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy z ub. r. przyczyniaj?cych się do zmniejszenia dynamik eksportu i inwestycji. Ponadto wzrost PKB w Polsce w 2016 r. będzie ograniczany przez znacz?cy spadek dynamiki inwestycji publicznych (zmniejszone wykorzystanie środków unijnych na pocz?tku nowej perspektywy finansowej 2014-2020). Niemniej jednak, ze względu na znacz?co wyższe od oczekiwań tempo wzrostu PKB w IV kw. ub. r. nieznacznie zrewidowaliśmy w górę nasz? prognozę PKB w 2016 r. (2,9% wobec 2,7% przed rewizj?).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!