Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Pierwszy od 2016 r. spadek cen dóbr pośrednich w przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w kwietniu do 46,6 pkt. wobec 48,3 pkt. w marcu, kształtując się poniżej oczekiwań rynku (47,9 pkt.) oraz naszej prognozy (48,0 pkt.). Tym samym indeks od dwunastu miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Zmniejszenie wartości indeksu wynikało z niższych wkładów wszystkich jego pięciu składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, czasu dostaw, zapasów oraz zatrudnienia). W danych na uwagę zasługuje pogłębiający się spadek bieżącej produkcji oraz nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych. Zgodnie z komunikatem, firmy tłumaczą słabszy popyt wysokimi cenami oraz utrzymującą się podwyższoną niepewnością. Ponadto, część z nich zwraca uwagę na obniżenie zamówień w Europie.

Osłabienie popytu sprzyjało ustępowaniu presji inflacyjnej, co znalazło odzwierciedlenie w dalszym spadku składowych zarówno dla cen dóbr finalnych, jak i cen dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji. Warto odnotować, że w kwietniu ukształtowały się one poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku odpowiednio od sierpnia 2020 r. i kwietnia 2016 r. Tendencje cenowe obserwowane w polskim przetwórstwie będą sprzyjały prognozowanemu przez nas stopniowemu obniżeniu inflacji w Polsce.

 

W warunkach spadającej bieżącej produkcji jak i nowych zamówień, firmy kontynuowały procesy restrukturyzacyjne dostosowując skalę swojej działalności do bieżących warunków rynkowych. Zgodnie z wynikami badania PMI, już jedenasty miesiąc z rzędu zatrudnienie zmniejszało się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Mimo to, zgodnie z komunikatem, firmy nadal były w stanie nadrabiać zaległości produkcyjne, redukując je w największym stopniu od listopada 2022 r. Firmy w warunkach słabego popytu redukowały również swoje zapasy dóbr pośrednich, podczas gdy zapasy wyrobów gotowych zwiększyły się.

W kwietniu doszło do spadku indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, niemniej już od 6 miesięcy pozostaje on powyżej granicy 50 pkt. Sygnalizuje to, że spadek bieżącej produkcji i wolniejszy napływ zamówień są traktowane przez przedsiębiorstwa jako zjawisko przejściowe. Uruchomione w wielu firmach procesy restrukturyzacyjne, zmierzające do zwiększenia wydajności i ograniczenia zużycia energii, a także łagodny charakter spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce skłaniają przedsiębiorstwa do utrzymywania optymistycznych ocen dotyczących ich przyszłej aktywności.

Wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu PKB w IV kw. (0,2% r/r wobec -0,5% w I kw.). Nie zmieniają one jednak naszego scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki. Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się (do 1,2% wobec 5,1% w 2022 r.), jednak pozostanie ona dodatnia, a spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia.

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

 

 

PEŁEN ARTYKUŁ

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!