Analizy i badania

Pierwszy od 2013 r. spadek dynamiki PKB poniżej 3,0%

<p style="text-align: justify;">Opublikowane w ubiegłym tygodniu przez GUS dane z realnej sfery gospodarki pozwalają na pełniejszą ocenę krajowego tempa wzrostu gospodarczego w III kw. br. od strony jego tworzenia. Poniżej prezentujemy nasz szacunek dynamiki PKB w III kw. na podstawie bieżącej aktywności gospodarczej w przemyśle, budownictwie oraz usługach.</p>

>

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w III kw. br. o 2,3% r/r wobec 5,0% w II kw. Koniunktura w przetwórstwie była relatywnie stabilna w III kw. Średnia wartość wskaźnika PMI wyniosła bowiem 51,3 pkt. w III kw. wobec 51,6 pkt. w II kw. Natomiast głównym czynnikiem, który przyczynił się do spadku dynamiki produkcji w III kw. był negatywny efekt statystyczny zwi?zany z niekorzystn? różnic? w liczbie dni roboczych (w II kw. br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2015 r., podczas gdy w III kw. br. była taka sama jak przed rokiem). Bior?c pod uwagę spowolnienie produkcji w II kw., na podstawie naszego kwartalnego modelu ekonometrycznego szacujemy, że dynamika wartości dodanej w przemyśle zmniejszyła się do 2,5% r/r wobec 5,1% w II kw. Oddziałuje to w kierunku spadku rocznej dynamiki PKB o 0,7 pkt. proc. w III kw.

Od kilku kwartałów można zaobserwować obniżenie aktywności w budownictwie – dynamika produkcji budowalno-montażowej utrzymuje się w trendzie spadkowym od połowy 2015 r. W br. tempo spadku dynamiki produkcji uległo zwiększeniu. Najsłabsz? koniunkturę obserwuje się w kategorii „obiekty inżynierii l?dowej i wodnej”, w której dynamika w utrzymuje się poniżej pozostałych dwóch składowych produkcji budowlano montażowej („roboty budowlane specjalistyczne” oraz „wznoszenie budynków”, por. MAKROmapa z 10.10.2016). Jest to spójne z odnotowanym w br. spowolnieniem w inwestycjach publicznych, zwi?zanym z ograniczonym wykorzystaniem środków unijnych na pocz?tku nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W III kw. mieliśmy do czynienia z dalszym pogłębieniem się spadku produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym (-18,1% r/r wobec -13,8% w II kw.). Tym samym prognozujemy, że, dynamika wartość dodanej w budownictwie zmniejszyła się do -10,0% r/r w III kw. wobec -9,6% w II kw., co oddziałuje w kierunku spadku rocznej dynamiki PKB o 0,2 pkt. proc. w III kw.

Dla oszacowania tempa wzrostu gospodarczego konieczna jest ocena sytuacji w usługach, które s? najważniejsz? składow? wartości dodanej (63,3% w 2015 r.). W tym celu posłużyliśmy się wynikami badań koniunktury GUS w tym sektorze. Odsezonowane indeksy dotycz?ce „bież?cej ogólnej sytuacji gospodarczej jednostki”, „bież?cej sprzedaży usług” oraz „ogólnego klimatu koniunktury" przeważone udziałami poszczególnych branż w całości wartości dodanej usług wskazuj? na kontynuację poprawy sytuacji w III kw. Wyższa sprzedaż usług był naszym zdaniem zwi?zana m.in. z dobr? sytuacj? na rynku pracy oraz zakupami realizowanymi z użyciem środków wypłaconych w ramach programu 500+. Na podstawie wyników badań koniunktury szacujemy, że dynamika wartości dodanej w usługach zwiększyła się do 4,4% r/r w III kw. wobec 3,6% w II kw., co oddziałuje w kierunku wzrostu rocznej dynamiki PKB o 0,5 pkt. proc. w III kw.

Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki szacujemy, że dynamika PKB w III kw. zmniejszyła się do 2,8% r/r wobec 3,1% w II kw. Tym samym, tempo wzrostu gospodarczego ukształtowałoby się poniżej  granicy 3,0% r/r po raz pierwszy od IV kw. 2013 r. Czynnikiem ryzyka w dół dla naszej prognozy jest opublikowana w ubiegłym tygodniu przez GUS zrewidowana w górę dynamika PKB w 2015 r. (3,9% r/r wobec 3,6% przed rewizj?). Podniesienie tempa wzrostu gospodarczego w ub. r oddziałuje, przy pozostałych warunkach niezmienionych, w kierunku jego zmniejszenia w br. (tzw. efekt podwyższonej bazy). Jednakże, brak informacji nt. zrewidowanego profilu wzrostu PKB w poszczególnych kwartałach utrudnia dokonanie precyzyjnej prognozy dynamiki PKB w III kw. br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!