Analizy i badania

Pierw­sza gmina w Pol­sce, w któ­rej (pra­wie) nie ma podatku od nieruchomości

<p style="text-align: justify;">Micha­łowo to nie­wielka, zamiesz­ki­wana przez ok. 7 tys. osób gmina miejsko-wiejska na Pod­la­siu, w woje­wódz­twie bia­ło­stoc­kim. O małym mia­steczku zro­biło się nie­dawno gło­śno w mediach — wszystko dzięki decy­zji bur­mi­strza Marka Nazarki.</p>

>

Bur ?mistrz Micha ?łowa posta ?no ?wił cał ?ko ?wi ?cie i bez ?ter ?mi ?nowo zawie ?sić pobie ?ra ?nie podatku od nie ?ru ?cho ?mo ?ści na tere ?nie gminy. Doty ?czy to jed ?nak tylko osób fizycz ?nych. Waru ?nek jest jeden — nie można zale ?gać z żadnymi innymi opła ?tami oraz podat ?kami lokalnymi.

Zgod ?nie z pra ?wem samo ?rz?dy nie mog? usta ?na ?wiać zwol ?nień pod ?mio ?to ?wych, czyli prze ?zna ?czo ?nych wył?cz ?nie dla okre ?ślo ?nej grupy podat ?ni ?ków. Dla ?tego rezy ?gna ?cja z podatku od nie ?ru ?cho ?mo ?ści ma cha ?rak ?ter przed ?mio ?towy — doty ?czy okre ?ślo ?nych rodza ?jów nieruchomości.

Na ofi ?cjal ?nej stro ?nie Micha ?łowa wymie ?niono takie ich rodzaje:

• budynki miesz ?kalne,

• grunty pozo ?stałe na któ ?rych znaj ?duj? się budynki mieszkalne,

• budynki pozo ?stałe znaj ?du ?j?ce się na tych gruntach.

Pod tym ostat ?nim punk ?tem rozu ?miemy nie ?ru ?cho ?mo ?ści, które nie s? ani miesz ?kalne, ani prze ?zna ?czone pod dzia ?łal ?ność gospodarcz?.

Przed ?się ?biorca w więk ?szo ?ści przy ?pad ?ków będzie musiał nadal poda ?tek od nie ?ru ?cho ?mo ?ści pła ?cić — ulga może np. doty ?czyć jego pry ?wat ?nego domu. Ulga ma więc cha ?rak ?ter przed ?mio ?towy, ale w prak ?tyce wpro ?wa ?dza linię podziału mię ?dzy oso ?bami fizycz ?nymi a prawnymi.

Ali ?cja Kasprzak, eks ?pert Inven ?tage Pol ?ska, przypomina:

Zmiany w obsza ?rze podatku od nie ?ru ?cho ?mo ?ści prze ?pro ?wa ?dzane s? w róż ?nych gmi ?nach od dawna. W więk ?szo ?ści obni ?że ?nie podatku przez gminy doty ?czy okre ?ślo ?nych typów obiek ?tów. Gminy udzie ?laj? także wspar ?cia przed ?się ?bior ?com w ramach pomocy de minimis.

Ważne jest, aby uchwały podat ?kowe były nad ?zo ?ro ?wane przez Regio ?nalne Izby Obra ?chun ?kowe w celu zgod ?no ?ści z innymi prze ?pi ?sami prawa.

Niszo ?wemu biz ?ne ?sowi posta ?no ?wił pomóc Nowy S?cz — wpro ?wa ?dził pre ?fe ?ren ?cyjne stawki dla szew ?ców, kraw ?ców, pro ?du ?cen ?tów para ?soli, zdu ?nów (budowa i napra ?wia pie ?ców kaflo ?wych oraz podob ?nych) czy introligatorów.

Efek ?tem decy ?zji Marka Nazarki jest przede wszyst ?kim zwięk ?sze ?nie liczby wnio ?sków o zamel ?do ?wa ?nie oraz rosn?ce zain ?te ?re ?so ?wa ?nie zaku ?pem dzia ?łek. Poza tym budżet może liczyć na jed ?no ?ra ?zowy zastrzyk finan ?sowy — wszy ?scy spła ?caj? zale ?gło ?ści, aby uzy ?skać zwolnienie.

Gmina straci na swo ?jej decy ?zji ok. pół miliona zło ?tych rocz ?nie. Jest jed ?nak dodat ?kowo zasi ?lana opła ?tami z tytułu obec ?no ?ści infra ?struk ?tury, przede wszyst ?kim nitki gazo ?ci?gu jamal ?skiego i tłoczni gazu — podaje “Gazeta Wyborcza”.

Ali ?cja Kasprzak dodaje:

Decy ?zja Bur ?mi ?strza Micha ?łowa na pewno pozy ?tyw ?nie wpły ?nie na atrak ?cyj ?ność inwe ?sty ?cyjn? gminy w obsza ?rze nie ?ru ?cho ?mo ?ści miesz ?ka ?nio ?wych. W naj ?bliż ?szych latach może przy ?czy ?nić się do stwo ?rze ?nia nowych miejsc pracy, a w dłuż ?szym okre ?sie czasu wpły ?n?ć na kon ?ku ?ren ?cyj ?ność firm.

Należy jed ?nak zwró ?cić uwagę, że zwol ?nie ?nie doty ?czy wył?cz ?nie osób fizycz ?nych. Przed ?się ?biorcy (osoby prawne) w zwi?zku z pro ?wa ?dzon? dzia ?łal ?no ?ści? gospo ?dar ?cz? będ? pła ?cić w dal ?szym ci?gu poda ?tek od nieruchomości.

Źródło: INVENTAGE, http://inventage.pl/pierwsza-gmina-w-polsce-w-ktorej-prawie-nie-ma-podatku-od-nieruchomosci/

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!