Analizy i badania

Perspektywy wzrostu czynszów zachęcają inwestorów do większej aktywności w sektorze nieruchomości biurowych i magazynowych w 2018 roku

<p style="text-align: justify;">Według najnowszej analizy opracowanej przez międzynarodową firmę doradczą Cushman &amp; Wakefield, w pierwszej połowie br. całkowita wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce przekroczyła 3 mld euro, zamykając półrocze z wynikiem 3 246 mln euro, co oznacza wzrost aż o 113% w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 roku.</p>

>

W pierwszej połowie 2018 roku udział sektora nieruchomości handlowych w ł?cznym wolumenie był najwyższy na rynku i stanowił 59% (1 902 mln euro) – jest to ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wysoki poziom aktywności inwestycyjnej w tym sektorze wynikał głównie ze sfinalizowania dużych transakcji portfelowych. Jednocześnie, wzrost sprzedaży detalicznej w Polsce, zanotowany pomimo wprowadzonego zakazu handlu w niedziele, zachęcał inwestorów do lokowania kapitału.

W sektorze nieruchomości biurowych także odnotowano wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych, który w pierwszym półroczu br. wyniósł 938 mln euro, czyli o 261% więcej niż w pierwszej połowie roku poprzedniego. Było to spowodowane bardzo silnym popytem ze strony najemców i dalsz? kompresj? wskaźnika pustostanów. Powyższe czynniki – w poł?czeniu z perspektyw? wzrostu czynszów i stopami kapitalizacji nadal konkurencyjnymi w porównaniu do tych obowi?zuj?cych na rynkach Europy Zachodniej – będ? sprzyjać dalszemu wzrostowi aktywności inwestycyjnej.

Sektor nieruchomości magazynowych również cieszył się rosn?cym zainteresowaniem inwestorów, którzy w pierwszej połowie 2018 roku ulokowali tu 338 mln euro, co stanowiło 10% ł?cznych obrotów na rynku. Po zawarciu w ubiegłym roku rekordowej transakcji, jak? był zakup portfela Logicor przez China Investment Corporation za kwotę 750 mln euro, spodziewamy się kolejnych rekordów w sektorze magazynowym w nadchodz?cym okresie. Podobnie, jak w przypadku nieruchomości biurowych, wyj?tkowo wysoki popyt na rynku najmu i perspektywa wzrostu stawek czynszowych, mog? przyczynić się do znacznego wzrostu aktywności inwestycyjnej w tym sektorze.

W sektorze nieruchomości hotelowych wartość transakcji inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 69 mln euro, co stanowiło 2% całkowitego wolumenu. Powodem tak niskiej aktywności jest przede wszystkim niewystarczaj?ca podaż aktywów. Branża turystyczna w Polsce rozwija się jednak dość prężnie, czego dowodem jest rosn?ce z roku na rok obłożenie hoteli. W 2017 roku wskaźnik RevPAR (przychód na jeden dostępny pokój) wzrósł o 9,2%, czyli znacznie powyżej średniej ogólnoeuropejskiej, wynosz?cej 2,2%.

Największe transakcje na rynku inwestycyjnym od pocz?tku 2018 roku to między innymi:

  • zakup przez Griffin Real Estate największego na polskim rynku inwestycyjnym portfela nieruchomości handlowych – portfela M1, obejmuj?cego 28 obiektów handlowych (centra i parki handlowe, hipermarkety oraz sklepy ogrodniczo-budowlane) zlokalizowanych na terenie całej Polski za 1 mld euro,
  • zakup Galerii Katowickiej przez fundusz emerytalny Employees Provident Fund of Malaysia za 300 mln euro,
  • zakup 50% udziałów w Warsaw Spire przez Madison International Real Estate Liquidity Fund VI LP, debiutanta z USA na polskim rynku, za kwotę 175 mln euro,
  • przejęcie firmy TriGranit oraz jej portfela budynków biurowych klasy A w Europie Środkowo-Wschodniej przez Revetas i Goldman Sachs Asset Management, wartość transakcji zakupu aktywów i przejęcia spółki działaj?cej w Polsce wyniosła 327 mln euro.

Prognoza na drugie półrocze 2018 roku

Optymizm inwestorów nie powinien osłabn?ć w najbliższych kwartałach, co zapewne przełoży się na jeszcze lepsze wyniki aktywności inwestycyjnej w porównaniu do ubiegłego roku. Na rynku przewidywana jest dalsza konsolidacja największych podmiotów, czemu towarzyszyć będ? zarówno transakcje fuzji i przejęć, jak i napływ nowego kapitału. Według naszych prognoz ł?czny wolumen transakcji inwestycyjnych w 2018 roku może przekroczyć 6 mld euro, między innymi dzięki większej aktywności inwestorów z Ameryki Północnej, Niemiec, Azji, RPA i Czech.

Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości handlowych i biurowych spadn? poniżej 5%

Pod koniec 2018 roku stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości handlowych i biurowych spadn? poniżej 5%, natomiast w sektorze magazynowym i hotelowym utrzymaj? się odpowiednio na poziomie 6,75% i 6,50%, ale w 2019 roku ulegn? dalszej kompresji.

Tabela 1. Wolumen transakcji inwestycyjnych w I poł. 2018 r.

  tabela1.jpg

  ***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, doradztwo i inne. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!