Analizy i badania

Październikowa inflacja powyżej wstępnego szacunku GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w październiku do 1,8% r/r wobec 1,9% we wrześniu, kształtując się zgodnie z naszą prognozą oraz powyżej wstępnego szacunku GUS (1,7%) i poniżej konsensusu rynkowego (1,9%).</p>

>

Ceny żywności ci?gn? inflację w dół

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia inflacji (o 0,1 pkt. proc.) była niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, która obniżyła się w październiku do 1,8% r/r wobec 2,3% we wrześniu. Jej spadek wynikał z niższego tempa wzrostu cen w kategoriach "owoce”, "mleko, sery i jaja”, "mięso” oraz "oleje i tłuszcze” w znacznym stopniu ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku. Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen nośników energii (1,4% r/r w październiku wobec 1,8% we wrześniu), której spadek, podobnie jak w przypadku dynamiki cen żywności, zwi?zany był z efektami wysokiej bazy sprzed roku (ubiegłoroczny wzrost cen opału – por. MAKROpuls z 13.11.2017). W kierunku zwiększenia inflacji oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen paliw (12,8% w październiku wobec 12,0% we wrześniu), a także wzrost inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła 0,9% r/r w październiku wobec 0,8% we wrześniu. Zwiększanie inflacji bazowej wynikało przede wszystkim z wyższego tempa wzrostu cen w kategoriach "odzież i obuwie” (-2,9% r/r w październiku wobec -3,3% we wrześniu), "rekreacja i kultura” (1,9% wobec 1,8%) oraz "restauracje i hotele” (3,1% wobec 3,0%). W kolejnych miesi?cach oczekujemy dalszego, łagodnego wzrostu inflacji bazowej. Będzie on zwi?zany z umiarkowan? presj? kosztow? będ?c? skutkiem rosn?cych kosztów pracy oraz energii.

Wzrost inflacji przyspieszy w 2019 r.

Opublikowane dziś dane s? spójne z nasz? prognoz? inflacji na lata 2018-2019 (por. MAKROmapa z 22.10.2018). Oczekujemy, że w IV kw. br. inflacja obniży się do 1,8% r/r wobec 2,0% w III kw., co zwi?zane będzie ze zmniejszeniem dynamiki cen żywności, paliw i nośników energii. Przeciwny efekt będzie miał prognozowany przez nas wzrost inflacji bazowej. W efekcie w całym 2018 r. inflacja spadnie do 1,7% wobec 2,0% w 2017 r. W 2019 r. oczekujemy wzrostu inflacji do 2,2%, co złoż? się wyższa dynamika cen żywności, zwiększenie inflacji bazowej oraz spadek dynamiki cen paliw i nośników energii. Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest obserwowany silny spadek cen ropy naftowej, która po przeliczeniu na złotego od pocz?tku października br. obniżyła się o ok. 25%.

PKB wyraźnie powyżej oczekiwań rynku

Zgodnie z danymi opublikowanymi dzisiaj przez GUS, tempo wzrostu gospodarczego w III kw. nie zmieniło się w porównaniu do II kw. i wyniosło 5,1% r/r, tym samym kształtuj?c się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (4,7%) i naszej prognozy (4,5%). Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się do 1,7% w III kw. wobec 1,1% w II kw. Opublikowane przez GUS dane s? wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniaj?ce informacje dotycz?ce jego struktury zostan? opublikowane pod koniec miesi?ca.

Naszym zdaniem na stabilizację wzrostu tempa wzrostu gospodarczego w III kw. złożyły się wyższe wkłady inwestycji i zapasów oraz niższe wkłady konsumpcji i eksportu netto. Jednocześnie uważamy, że konsumpcja pozostała głównym źródłem wzrostu.

Uważamy, że w kolejnych kwartałach dynamika wzrostu gospodarczego wykaże tendencję spadkow?, głównie ze względu na spadek wkładów spożycia prywatnego oraz inwestycji (por. MAKROmapa z 10.09.2018). Mimo lepszych od oczekiwań danych o PKB w III kw. podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 4,8% r/r wobec 4,6% w 2017 r., a w 2019 r. dynamika PKB zmniejszy się do 3,5%. Naszym zdaniem silniejszy od oczekiwań wzrost PKB w III kw. zostanie w IV kw. skompensowany przez negatywny efekt dodatkowego dnia wolnego od pracy (12 listopada). Ponadto dynamika PKB w IV kw. może być niższa od naszej prognozy (4,5% r/r) również ze względu na silniejsze niż wcześniej zakładaliśmy spowolnienie aktywności gospodarczej sygnalizowane przez ostatnie wyniki badań koniunktury (PMI – por. MAKROmapa z 02.11.2018).

Dzisiejsze dane o październikowej inflacji i wzroście gospodarczym w III kw. s? pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!