COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Pandemia uruchomiła zmiany strukturalne w polskiej gospodarce

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, nominalne inwestycje przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób zmniejszyły się w III kw. o 8,0% r/r wobec spadku o 13,6% w II kw. Wzrost dynamiki nakładów na środki trwałe był efektem wyłącznie wyższego wkładu inwestycji w usługach (o 9,4 pkt. proc. pomiędzy II i III kw.) podczas gdy kontrybucje pozostałych kategorii zmniejszyły się – w przemyśle o 3,6 pkt. proc. i w budownictwie o 0,3 pkt. proc. Na szczególną uwagę zasługuje pogłębienie spadku inwestycji w przetwórstwie przemysłowym (do -17,8% r/r w III kw. wobec -13,7% w II kw.), co było związane z wciąż relatywnie niskim stopniem wykorzystania mocy produkcyjnych oraz niepewnością dotyczącą dalszego przebiegu pandemii. Do wzrostu inwestycji w sektorze usług, które łącznie zwiększyły się o 6,9% r/r w III kw. wobec spadku o 17,1% w II kw., w największym stopniu przyczyniły się kategorie: „obsługa rynku nieruchomości”, „transport i gospodarka magazynowa” oraz „administrowanie i działalność wspierająca”. W tej pierwszej, inwestycje w III kw. wzrosły o 181% w III kw. Taki wzrost nakładów jest niemożliwy do utrzymania, co będzie oddziaływało w kierunku wyraźnego obniżenia dynamiki inwestycji w sektorze usług w kolejnych kwartałach.

Uważamy, że pandemia COVID-19 przyczyni się do trwałych zmian strukturalnych w polskiej gospodarce. Obecnie trudno precyzyjnie ocenić kierunek i skalę tych zmian. Można przypuszczać, że w najbliższych latach w coraz większym stopniu będą realizowane inwestycje ukierunkowane na transformację energetyczną i digitalizację. Takie tendencje będą wspierane przez unijny Fundusz Odbudowy, w ramach którego co najmniej 37% środków musi zostać ulokowane na zieloną transformację, a co najmniej 20% na cyfryzację. Naszym zdaniem digitalizacja będzie oddziaływała w kierunku wyraźnego zwiększenia wydajności pracy, co będzie miało pozytywny wpływ na potencjalne tempo wzrostu gospodarczego. O ile uchwycenie skali inwestycji w cyfryzację z wykorzystaniem danych o nakładach brutto na środki trwałe opublikowanych przez GUS w ubiegłym tygodniu jest niemożliwe, dostrzegamy inną tendencję, która może być odzwierciedleniem wpływu pandemii na model funkcjonowania przedsiębiorstw. W okresie I-III kw. br. inwestycje w kategorii „magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport” rosły w tempie kilkunastu procent rocznie, co może mieć związek z rozbudową powierzchni magazynowych. Taka tendencja odpowiadałaby dynamicznemu rozwojowi branży e-commerce przed i w trakcie pandemii i sygnalizowałaby rosnącą skłonność przedsiębiorstw do zwiększenia poziomu zapasów na wypadek ponownego zerwania łańcuchów dostaw.

Dane o inwestycjach firm zatrudniających co najmniej 50+ w III kw. są lepsze niż oczekiwaliśmy – odnotowano ich wolniejszy spadek. Zwiększyły się one jednak tylko w sektorze usług, co nie jest optymistycznym sygnałem. Dodatkowo, na razie nie posiadamy informacji o inwestycjach w mniejszych firmach, które mogły kształtować się mniej korzystnie niż nakłady w dużych firmach. Prognozujemy, że w całym 2020 r. inwestycje ogółem zmniejszą się o 12,2% r/r chociaż dostrzegamy lekkie ryzyko dla tej prognozy. Dzisiaj opublikowane zostaną dane o nakładach brutto na środki trwałe w całej gospodarce w III kw., co pozwoli precyzyjniej ocenić tendencje w zakresie kształtowania się inwestycji w kolejnych kwartałach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!