COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Pandemia COVID-19 podbiła ceny usług i inflację bazową

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w maju do 2,9% wobec 3,4% w kwietniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i poniżej naszej prognozy (3,0%). Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji w maju była niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (6,2% r/r wobec 7,4% w kwietniu). Zmniejszenie tempa wzrostu cen w tej kategorii wynikało z niższej dynamiki cen warzyw oraz mięsa wieprzowego i drobiowego ze względu na efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy oraz niższy popyt zewnętrzny i wewnętrzny związany z pandemią COVID-19 (efekt silnego spadku sprzedaży usług w kategorii „restauracje i hotele” w kraju i za granicą). Do spadku inflacji w maju przyczyniło się również silnie obniżenie dynamiki cen paliw (-23,4% r/r w maju wobec -18,8% w kwietniu), co związane było z załamaniem cen na światowym rynku ropy naftowej. Wzrost odnotowała natomiast inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności, napojów bezalkoholowych i nośników energii), która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w maju do 3,7-3,8% r/r wobec 3,6% w kwietniu.

Pandemia COVID-19 podbiła ceny usług i inflację bazową

W strukturze inflacji bazowej na szczególną uwagę zasługuje silny wzrost cen usług fryzjerskich, kosmetycznych i pielęgnacyjnych (11,4% r/r wobec 7,3% w kwietniu), artykułów do higieny osobistej i kosmetyków (2,5% wobec 1,2%), usług lekarskich (8,8% wobec 6,3%) oraz usług stomatologicznych (14,3% wobec 6,2%). Znaczące przyspieszenie wzrostu cen w tych kategoriach, oddziałujące w kierunku zwiększenia inflacji bazowej, było naszym zdaniem związane głównie z wybuchem pandemii COVID-19. Przyczynił się on do silnego zwiększenia popytu na artykuły do higieny osobistej oraz środków ochrony indywidualnej, co oddziaływało w kierunku wzrostu ich cen oraz zwiększenia kosztów świadczenia wymienionych wyżej usług. Ponadto, do wzrostu cen tych usług przyczynił się efekt odłożonego popytu, który silnie wzrósł w maju wskutek zniesienia wprowadzonych wcześniej obostrzeń i stopniowego wzrostu mobilności gospodarstw domowych. Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach, z związku z normalizacją popytu na wymienione wyżej usługi oraz wzrostem podaży artykułów do higieny osobistej i środków ochrony indywidualnej roczna dynamika cen tych usług obniży się.

Inflacja obniży się w kolejnych miesiącach

Oczekujemy, że kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji. Będzie on wynikał z niższej dynamiki cen żywności i spadku inflacji bazowej. Oczekujemy, że w czerwcu inflacja obniży się do 2,7-2,8% r/r. Sygnalizuje to ryzyko w dół dla naszej prognozy inflacji w grudniu 2020 r. (3,1%). Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji w II poł. 2020 r. będzie spodziewany przez nas silny wzrost rocznej dynamiki cen paliw.

Dzisiejsze dane o inflacji w maju są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!