COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Usługi

Pakiet Impulsów Nadzorczych w świetle MSSF 9 – usługi KPMG

Problemy z płynnością przedsiębiorstw to poważne wyzwanie dla instytucji finansujących, którego efekty mogą mieć negatywne skutki dla całego systemu finansowego. UKNF przygotował pakiet działań mających wzmocnić odporność sektora bankowego.

Dlaczego wprowadzono PIN?

Z powodu pandemii COVID-19 i jej negatywnego wpływu na gospodarkę UKNF przygotował Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN). Rozwiązania koncentrują się na utrzymaniu równowagi pomiędzy zapewnieniem stabilności instytucji finansowych a utrzymaniem i wsparciem aktywności gospodarczej (w szczególności zachowaniem dostępności kredytów dla przedsiębiorstw). Pakiet wpływa na rzeczywisty profil ryzyka portfeli kredytowych wobec przedsiębiorstw.

Co wprowadza PIN?

Zmienione zasady tworzenia rezerw na ryzyko działalności bankowej i na ekspozycje kredytowe wobec mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Możliwość odroczenia wdrożenia Rekomendacji R dotyczącej zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość.

Obniżenie bufora ryzyka systemowego i większa elastyczność KNF w reakcjach na spadek płynności banków poniżej norm nadzorczych.

Ograniczenie inspekcji, BION i innych działań nadzorczych.

Jak KPMG może Ci pomóc? 

 • Wesprzemy bank w dostosowaniu procesu analizy klientów starających się o udogodnienia pod kątem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej. Konieczne jest, by – w sposób zgodny z oczekiwaniami Nadzorcy – uwzględnić zakres i skalę skutków pandemii w procesie identyfikacji, czy nastąpiło istotne pogorszenia jakości kredytowej skutkujące klasyfikacją ekspozycji do fazy II, czy też ekspozycja, pomimo przyznanego udogodnienia, może zostać w fazie I, poprzez identyfikację m.in.:
  • ekspozycji nie pogorszonych wnioskujących o udogodnienia
  • ekspozycji dla których pogorszenie ma charakter tymczasowy,
  • oekspozycji dla których pogorszenie ma charakter trwały.
 • Stworzymy scenariusze makroekonomiczne i makroekonomiczne funkcje przejścia. Przeanalizujemy wpływ pandemii na sposób formułowania oczekiwań makroekonomicznych i wymaganych zmian do mechanizmu ich odzwierciedlenia w decyzjach banku w zakresie klasyfikacji kredytobiorców do fazy oraz poziomu tworzonych przez bank odpisów w świetle pakietu PIN oraz MSSF 9.
 • Wesprzemy w ocenie istotności wprowadzenia zmian w umowach z klientami. Nasi eksperci przeanalizują umowy pod kątem wystąpienia przesłanek wyłączenia z bilansu banku (tzw. „derecognition”) zgodnie z MSSF 9.
 • Przeanalizujemy zmiany w prawie bankowym. W ten sposób oceniamy wpływ na proces udzielania kredytów oraz udzielania udogodnień.
 • Przeprowadzimy szacunki zmian w wielkości odpisów. Opracowujemy wyliczenia dla różnych przewidywanych scenariuszy rozwoju obecnej sytuacji oraz skutków dostępnych rozwiązań w ramach PIN.

WIĘCEJ INFORMACJI >>> https://kpmgspot.pl/produkt/pakiet-impulsow-nadzorczych-w-swietle-mssf-9/

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!