Analizy i badania

Ożywienie na rynku pierwotnym w Warszawie w II kwartale 2015 roku

<p>Raport przygotowany przez<strong> PwC. <br /></strong></p>

>

  • Ł?czna wartość IPO w Europie w drugim kwartale br. wyniosła 14,7 mld euro (spadek o 34% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku), a w całym pierwszym półroczu – 31,1 mld euro (spadek o 8% w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku).
  • Oferty spółek zależnych (spin-off) oraz zwi?zane z wydzieleniem części biznesu (carve-out) stanowiły 27% ł?cznej wartości wszystkich ofert w minionym kwartale (w porównaniu do 18% w analogicznym okresie ubiegłego roku).
  • Nast?pił znaczny spadek aktywności w zakresie ofert pierwotnych spółek portfelowych funduszy private equity – w minionym kwartale w przypadku wielu z nich obrana została ścieżka sprzedaży na rynku niepublicznym zamiast przeprowadzenia IPO. Trend ten zaważył szczególnie na wynikach giełdy londyńskiej, gdzie ł?czna wartość ofert pierwotnych w pierwszym półroczu 2015 roku spadła o 41% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
  • PwC przewiduje, że w trakcie okresu letniego aktywność na rynku IPO będzie niższa niż w 2014 roku, m.in. w wyniku niepewności zwi?zanej z sytuacj? w Grecji.

W drugim kwartale br. w Europie odnotowano 121 ofert o ł?cznej wartości 14,7 mld euro, co było drugim najlepszym wynikiem spośród drugich kwartałów w ci?gu ostatnich pięciu lat (najlepszym był ubiegłoroczny, kiedy to ł?czna wartość ofert wyniosła aż 22,3 mld euro). W całym pierwszym półroczu 2015 roku ł?czna wartość IPO wyniosła 31,1 mld euro – o 8% mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku, jednak więcej niż w ci?gu pełnych 12 miesięcy w każdym z lat 2011, 2012 i 2013, tj. zanim na europejskim rynku ofert pierwotnych nast?piło znaczne ożywienie.

Na pierwszym miejscu pod względem aktywności na rynku IPO uplasował się po raz kolejny Londyn, gdzie w drugim kwartale 2015 roku odnotowano prawie jedn? trzeci? ł?cznej wartości wszystkich ofert w Europie (29 IPO, 4,7 mld euro). Kolejne miejsca przypadły giełdzie madryckiej, Euronext oraz OMX. W samej Hiszpanii wartość IPO w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła 6,9 mld euro i wzrosła niemal dwukrotnie względem pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku (głównie za spraw? dwóch największych IPO w Europie w pierwszym półroczu 2015 roku – Aena i Cellnex). Na Euronext niemal cała aktywność na rynku IPO w pierwszym półroczu br. (4,9 mld euro) była wynikiem sprzedaży spółek portfelowych przez fundusze private equity.

Warto podkreślić, że ponad połowa spółek, które planowały IPO w drugim kwartale 2015 roku, została ostatecznie sprzedana przez swoich dotychczasowych właścicieli poza rynkiem giełdowym. Szacunkowa wartość ofert, które rozpoczęły się, lecz nie doszły do skutku, wyniosła ponad 2 mld euro (w tym takie oferty jak spółek New Look, Center Parks czy Slovak Telekom).

Innym trendem zauważalnym w roku 2015 s? oferty spółek zależnych (spin-off) oraz zwi?zane z wydzieleniem części biznesu (carve-out), które stanowiły aż 27% ł?cznej wartości ofert w drugim kwartale br. (w analogicznym okresie 2014 roku stanowiły one 18% ł?cznej wartości transakcji). Warto podkreślić, że dwa spośród największych IPO – Cellnex i Inwit – stanowiły właśnie transakcje wydzielenia części biznesu z większych, notowanych już na giełdach spółek.  

W wyniku sytuacji w Grecji, jak również w Chinach i Stanach Zjednoczonych, na rynki finansowe powróciła niepewność. Może to skutkować odwołaniem lub odsunięciem w czasie wielu ofert pierwotnych. Dlatego przewidujemy, że w ci?gu najbliższych miesięcy aktywność na rynku IPO w Europie będzie umiarkowana. Powrotu lepszej koniunktury należy spodziewać się dopiero w czwartym kwartale bież?cego roku” – mówi Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Aktywność na rynku IPO w Europie

10 największych IPO w Europie w drugim kwartale 2015 roku

Na giełdzie w Warszawie odnotowano istotny wzrost aktywności na rynku pierwotnym. W drugim kwartale 2015 roku miało miejsce 16 debiutów (5 na rynku głównym oraz 11 na NewConnect), w porównaniu do zaledwie 6 debiutów w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ł?czna wartość IPO wyniosła 312 mln euro (wzrost o 246% w porównaniu do 89 mln euro odnotowanych w drugim kwartale 2014 r.), z czego 126 mln euro przypadło na ofertę producenta felg samochodowych Uniwheels. Kolejne miejsca pod względem wielkości zajęły oferty spółek Wirtualna Polska Holding (73 mln euro) i Idea Bank (63 mln euro).

Na rynku alternatywnym NewConnect odnotowano 11 debiutów o ł?cznej wartości 3,6 mln euro. Największ? ofert? (o wartości 0,9 mln euro) było IPO spółki Hetan Technologies (sektor nowych technologii). Na kolejnych miejscach uplasowały się oferty: Cenospheres Trade & Engineering (0,7 mln euro, sektor chemiczny) oraz Adiuvo Investments (0,6 mln euro, działalność inwestycyjna).

„Miniony kwartał przyniósł długo oczekiwane ożywienie na rynku pierwotnym w Warszawie. Tym samym kilkunastomiesięczny okres, w którym koniunktura na naszym rynku mocno odstawała od rekordowych wyników obserwowanych na innych giełdach w Europie, dobiegł wreszcie końca. Wygl?da na to, że sytuacja na GPW powoli odbudowuje się po szoku wywołanym zmianami w OFE. Do końca bież?cego roku spodziewamy się kilku ciekawych IPO, których powodzenie powinno przyczynić się do dalszej stopniowej poprawy koniunktury na rynku pierwotnym. Z drugiej strony w wyniku ostatnio obserwowanych zawirowań na rynkach międzynarodowych, m.in. wskutek wydarzeń w Grecji i Chinach, sytuacja dla potencjalnych emitentów w bież?cym kwartale będzie trudniejsza niż w minionych trzech miesi?cach, co obrazuje choćby niedawne przesunięcie na jesień oferty spółki Enter Air” – podsumowuje Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

***

Dodatkowe informacje  

1. Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2014.

2.     O IPO Watch Europe Raport

IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w  to  giełdy w Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech, w  Wielkiej Brytanii i  we  Włoszech) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od  1  kwietnia do 30 czerwca 2015 roku i  został sporz?dzony w  oparciu o daty debiutów akcji lub praw do  akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s?  doł?czone do niniejszej informacji prasowej.

3.     O współtworz?cych raport

Raport został opracowany przez zespół ds. rynków kapitałowych PwC. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PwC świadcz? pełen zakres usług w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Usługi te obejmuj? przygotowanie do oferty publicznej oraz całościow? obsługę doradcz? transakcji, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne i doradztwo podatkowe.

Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwan? przez nich wartość biznesow?. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 195 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Kontakt:

Filip Gorczyca
Wicedyrektor
w zespole ds. rynków kapitałowych
Tel. 502 18 4172

filip.gorczyca(@)pl.pwc.com

Michał Gołębiewski
Młodszy menedżer ds. PR
Tel. 601 28 93 81

michal.golebiewski@pl.pwc.com  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!