Analizy i badania

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej

<p style="text-align: justify;">Zapraszamy do zapoznania się z czwartą częścią artykułu z serii „Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej”.</p>

>

Zgodność pomiędzy osobowości? a wykonywanym zawodem.

Wiadomo, że ludzie maj? różne osobowości. S? też różne rodzaje pracy. Zgodnie z logik? należałoby dopasować osobowości do odpowiednich zajęć.   Najlepiej zbadana teori? zgodności zawodu z osobowości? jest model sześciu typów osobowości. Według tego modelu zadowolenie z pracy i skłonność do zmiany zajęcia zależy od tego, w jakiej mierze osobowość jednostki jest zgodna z jej środowiskiem zawodowym. Wyróżniono sześć głównych typów osobowości, które przedstawia ramka poniżej.

Typ osobowości

Cechy

Przykłady zawodów

Realistyczny.

Preferuje aktywność fizyczn? wymagaj?c? umiejętności, siły i koordynacji.

nieśmiały, rzetelny, wytrwały, zrównoważony, ugodowy, praktyczny

mechanik, operator maszyn, robotnik przy taśmie, rolnik

Badawczy.

Preferuje zajęcia zwi?zane z myśleniem, organizowaniem i rozumieniem.

analityczny, oryginalny, dociekliwy, niezależny

biolog, ekonomista, matematyk, reporter

Społeczny.

Preferuje działalność zwi?zan? z pomaganiem i wychowywaniem.


towarzyski, życzliwy, uspołeczniony, wyrozumiały


pracownik socjalny, nauczyciel, konsultant, psycholog kliniczny

Konwencjonalny.

Preferuje czynności zgodne z regułami, uporz?dkowane i jednoznaczne.


ugodowy, skuteczny, praktyczny, pozbawiony wyobraźni, nieelastyczny


księgowy, menedżer korporacji, kasjer bankowy, archiwista

Przedsiębiorczy.

Preferuje działalność werbaln?, daj?c? możliwość oddziaływania na innych i zdobywania wiedzy.

pewny siebie, ambitny, energiczny, władczy

adwokat, agent sprzedaży nieruchomości, rzecznik prasowy, szef małej firmy

Artystyczny.

Preferuje zadania niejednoznaczne i niesystematyczne, które umożliwiaj? ekspresję twórcz?.obdarzony wyobraźni?, nieuporz?dkowany, idealistyczny, emocjonalny, niepraktyczny

malarz, muzyk, pisarz, dekorator wnętrz.

Opracowano kwestionariusz preferencji zawodowych, w którym uwzględniono 160 zawodów. Ankietowani wskazuj?, które z tych zawodów im się podobaj?, a które nie, a ich odpowiedzi s? wykorzystywane do tworzenia profilów osobowości. Badania prowadzone t? metod? potwierdzaj? słuszność stworzonego przez naukowców schematu w formie sześciok?tnego diagramu:

  

Im bliżej siebie na tym diagramie znajduj? się dwie dziedziny lub orientacje, tym bardziej s? ze sob? zgodne. S?siednie kategorie wykazuj? znaczne podobieństwo, a te leż?ce po przeciwnych stronach mocno się różni?.

Jakie ma to znaczenie?

Teoria głosi, że największe zadowolenie z pracy i największ? stabilność kadry osi?ga się wtedy, gdy osobowość jest zgodna z wykonywanym zajęciem. Jednostki społeczne powinny wykonywać pracę na rzecz społeczeństwa, osoby konwencjonalne sprawdzaj? się w pracach konwencjonalnych, itp. Realista wykonuj?cy zajęcia realistyczne znajduje się w odpowiedniejszej sytuacji, niż gdyby prowadził prace badawcze. Najmniej odpowiednia byłaby dla niego praca społeczna. Model ten opiera się na trzech podstawowych przesłankach: (1) pomiędzy jednostkami występuj? istotne różnice osobowości, (2) s? różne rodzaje pracy zawodowej oraz (3) w środowisku zawodowym zgodnym z typem osobowości pracownicy s? bardziej zadowoleni i rzadziej rezygnuj? z pracy niż wtedy, gdy zajęcie jest dla nich nieodpowiednie- a na tym chyba najbardziej zależy pracodawcom w dniu dzisiejszym, gdzie powoli zaczyna dominować rynek pracownika.

W następnym artykule (za tydzień) poruszymy tematykę emocji.

Źródło: „Zarz?dzanie Zasobami Ludzkimi”, H, Król, A. Ludwiczyński

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Key Account Manager
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!