Analizy i badania

Orbis publikuje raport: „Trendy w zarządzaniu podróżami służbowymi”

<p><strong>10 najważniejszych wniosków:</strong></p> <ol> <li>W roku 2014 firmy w Polsce prognozują wzrost o 2% liczby podróżujących pracowników;</li> <li>36% respondentów przewiduje, że zapotrzebowanie na usługi hotelowe ich firm w roku 2014 wzrośnie <br /> o ok. 10% bądź pozostanie na tym samym poziomie (34%);</li> <li>21% firm przeznacza na podróże służbowe powyżej 1,5 mln zł rocznie;</li> <li>71% firm ma osobę dedykowaną do zarządzania budżetem na podróże i hotele;</li> <li>Decyzje w sprawach podróży podejmują: travel manager (34%), dyrektor działu zakupów (19%) oraz zarząd (10%);</li> <li>Kluczowe cele <em>travel managerów to</em> optymalizacja kosztów podróży (64%) oraz poprawa efektywności systemów raportowania (43%);</li> <li>Dla 73% respondentów marka to istotne kryterium wyboru hotelu (gwarancja standardu, wygody, jakości usługi);</li> <li>Dla <em>travel managera</em> w relacji z hotelem najważniejsze są: responsywność opiekuna (41%), szybkie potwierdzenie rezerwacji (37%) oraz kompetencje i elastyczność personelu (36%);</li> <li>89% <em>travel managerów</em> dokonuje rezerwacji w hotelach sieciowych;</li> </ol> <p>10. Marki z portfolio Accor rekomendowane są pozytywnie przez 89% rezerwujących hotele tej sieci.</p>

>

- „To drugi raport dotycz?cy trendów w zarz?dzaniu podróżami służbowymi stworzony przez Grupę Hotelow? Orbis. Dzięki wiedzy i danym uzyskanym w tegorocznej edycji badania, możemy porównać kilka kluczowych wskaźników dla branży, znaleźć punkty odniesienia a przez to lepiej zrozumieć rynek. Branża patrzy na rok 2014 z ostrożnym optymizmem. Widzimy rosn?cy pozytywny trend i ożywienie. W stosunku do 2013 roku widoczna jest tendencja regulowania i porz?dkowania zarz?dzania podróżami służbowymi przez firmy.” - David Henry, SVP, Sales, Marketing Distribution and Revenue Management w Grupie Hotelowej Orbis

Zarz?dzanie podróżami służbowymi

Badanie przyniosło optymistyczny sygnał o wzroście o 2% potrzeb noclegowych dla realizacji podróży służbowych firm w Polsce. Roczny budżet przeznaczony na noclegi wzrósł w stosunku do roku poprzedniego od 3% do 5% w zależności od badanej firmy, przy jednocześnie występuj?cej w polityce firm presji na redukowanie kosztów.

Roczny wolumen kosztów zaplanowanych na rok 2014 noclegów wynosił najczęściej powyżej 1,5 mln zł (21% firm) oraz od 751 tys. zł do 1 miliona (19% firm). Najczęściej stosowan? form? rozliczenia podróży służbowych z pracownikami jest pełny zwrot kosztów (60%), diety (19%) oraz służbowa karta kredytowa (16%) Jak wykazało badanie Trendów w zarz?dzaniu podróżami służbowymi najczęściej podróżuj?ce osoby w firmach zajmuj? stanowiska: top managera, handlowca, marketingowca, pracownika operacyjnego, specjalisty.

71% badanych firm zatrudnia osobę dedykowan? do zarz?dzania budżetem hotelowym, s? to przede wszystkim travel managerowie (TM) (34%), dyrektorzy działu zakupów (19%) oraz zarz?dy (10%).

W firmach, w których nie ma osoby zajmuj?cej się zarz?dzaniem budżetem hotelowym, dyspozycje wydaje zarz?d (14%) b?dź wyższa kadra zarz?dzaj?ca (11%). W strukturach firm travel manager jest najczęściej pracownikiem działu zakupów (15%).

Polityka podróży służbowych i kluczowe cele travel managerów

W 45% badanych firm funkcjonuj? podstawowe wytyczne dotycz?ce wybranych elementów podróży służbowych m.in. w zakresie: rezerwacji hotelowych, biletów lotniczych czy raportowania, natomiast 44% ankietowanych podmiotów wykazuje ustrukturyzowan? politykę podróży.

Kluczowe cele travel managerów na 2014 rok to: optymalizacja kosztów podróży (64%), poprawa efektywności systemów raportowania (43%) oraz promocja korzyści wynikaj?cych z polityki podróży wśród pracowników (36%).

Rynkowy trend porównuj?c 2013 i 2014:

• brak wytycznych/reguły zdrowego rozs?dku: w 2013 r. (27%), w 2014 r. (11%)

• podstawowe wytyczne: w 2013 r. (54%), w 2014 r. (45%)

• zaawansowana polityka podróży: w 2013 r. (19%), 2014 r. (44%).

Tegoroczne badanie wykazało, iż 36% travel managerów przewiduje, że zapotrzebowanie na usługi hotelowe ich firm w roku 2014 wzrośnie o ok. 10% b?dź pozostanie na tym samym poziomie (34%). Regularn? współpracę z wyspecjalizowanymi firmami zapewniaj?cymi optymalizacje budżetów na podróże służbowe (Travel Management Companies – TMC) potwierdziło 56% badanych firm. Do kluczowych czynników istotnych przy wyborze TMC należy: relacja ceny do jakości usług (37%), kompleksowość (31%) oraz szybkość i efektywność działania (29%). Do zadań wspieraj?cych realizowanych przez TMC najczęściej należy rezerwacja biletów lotniczych (56%), hoteli (39%) oraz biletów kolejowych (28%).

Wybór hotelu: źródła, kryteria, rezerwacje

Największ? rolę w pozyskiwaniu informacji o hotelach zarówno dla TM, jak i dla innych osób rezerwuj?cych jest Internet, ze szczególnym wskazaniem na booking platforms, engines, portale opiniotwórcze, organizatorzy podróży biznesowych typu Tripit.

• travel managerowie- Internet 42%, TMC 41%, hotele 39%

• inni rezerwuj?cy- Internet 68% doświadczenie (własne, współpracowników, znajomych) 22%

Główne kryteria wyboru hotelu podczas organizacji podróży korporacyjnych to odpowiednio: lokalizacja

(64% TM, 71% inni rezerwuj?cy), cena (58% TM, 66% inni rezerwuj?cy) oraz standard (51% TM, 59% inni rezerwuj?cy).

Dla 73% respondentów marka hotelu jest istotnym czynnikiem warunkuj?cym wybór miejsca noclegu, jest ona gwarantem odpowiedniego standardu, wygody oraz jakości oferowanych usług. Zdaniem TM w relacji z hotelem ważna jest responsywność opiekuna (41%), szybkie potwierdzenie rezerwacji (37%) oraz kompetencje i elastyczność personelu (36%).

Podczas organizacji podróży korporacyjnej brane s? najczęściej pod uwagę 3 hotele, tak? odpowiedź podało odpowiednio: 38% TM, 45% podróżuj?cych managerów i innych rezerwuj?cych.

Za rezerwację hoteli w badanych firmach najczęściej odpowiada: TM/TMC 59%, asystenci działów administracji i zakupów 19%, asystenci 19%, podróżuj?cy samodzielnie 17%, inne działy (recepcja, administracja) 5%.

Rynkowy trend (2013 i 2014):

• 2013 TM/TMC 36%, asystent 30%, podróżuj?cy samodzielnie 18%, pracownik recepcji 16%

• 2014 TM/TMC 59%, asystent 19%, podróżuj?cy samodzielnie 18%, pracownik recepcji 5%

Zdecydowanie najwięcej rezerwacji dokonywanych jest w hotelach sieciowych: 89% TM, 73% podróżuj?cych managerów i innych rezerwuj?cych. Kojarzone s? one z dogodn? lokalizacj?, gwarantowanym standardem pokoju oraz obsługi, lepsz? responsywności? na potrzeby gości.

Najczęściej wybierane kanały rezerwacji hoteli

Najpopularniejszym kanałem rezerwacji noclegu w podróży służbowej dla TM jest telefon (37%) oraz TMC (24%). Wśród innych podróżuj?cych największ? popularności? ciesz? się platformy internetowe (39%) a na drugim miejscu telefon (25%). Wybrane sposoby rezerwacji gwarantuj? podróżuj?cym bardzo poż?dan? szybkość informacji zwrotnej, wygodę, oszczędność czasu i kosztów oraz kontakt z drugim człowiekiem.

Rynkowy trend (2013 i 2014):

• 2013 rok dla travel managerów: telefon 35%, booking engine 36%, TMC 20%

• 2014 rok dla travel managerów: telefon 37%, TMC 24%, Internet 17%

Doświadczenia z pobytów w hotelach

Potrzeby respondentów zwi?zane z pobytem w hotelu różni? się pod względem płci. Dla mężczyzn najbardziej istotna jest atrakcyjna lokalizacja (34%), Wi-Fi oraz parking w cenie (31%), catering 24/7 i smaczna kuchnia (30%). W przypadku kobiet: wysoki standard hotelu, wygoda (32%), lokalizacja (28%) oraz przyjazna atmosfera miejsca (25%). Jako najczęściej wybierane usługi dodatkowe przez podróżuj?cych (kobiety jak i mężczyzn) wyróżniono: gastronomię, Wi-Fi, meeting room oraz sale konferencyjne. Warto podkreślić, że według kobiet istotny jest czynnik ludzki (room service/concierge – 19%).

Na pozytywn? ewaluację w przypadku mężczyzn wpływa – atrakcyjna lokalizacja zapewniaj?ca efektywność pracy (33%), relacja ceny do jakości (31%), smaczna kuchnia (30%) oraz udogodnienia dla gości korporacyjnych oferowane przez hotel (26%). Kobiety natomiast doceniły poczucie wyj?tkowości oraz zaopiekowania przez hotel (38%), oferowane przez hotel udogodnienia dla gości korporacyjnych (36%), komfort pobytu i snu (35%) oraz smaczn? kuchnię (34%).

Hotele Accor w podróżach służbowych

Do najczęściej wymienianych powodów rezerwacji hoteli należ?cych do Grupy Accor według TM należ?: atrakcyjna lokalizacja (55%), pozytywne opinie pracowników (46%) oraz atrakcyjne portfolio marek (32%).

W ocenie innych rezerwuj?cych kluczowa jest: gwarancja standardu (52%), atrakcyjna lokalizacja (46%), znajomość sieci na polskim rynku (32%) oraz korporacyjna współpraca z sieci? (31%).

Respondenci TM wskazali, że hotele z Grupy Accor charakteryzuj? się na tle konkurencji: dogodn? lokalizacj? (38%), właściw? relacj? ceny do jakości (31%) oraz atrakcyjnymi warunkami współpracy (24%).

W oczach innych rezerwuj?cych hotele Grupy Accor cechuj? się: atrakcyjn? lokalizacj? (27%) oraz szerokim portfolio marek (22%). Hotele Accor rekomendowane s? pozytywnie przez 78% TM i innych rezerwuj?cych, którzy rezerwuj? noclegi w sieci Accor w podróżach służbowych.

Raport został przygotowany na zlecenie Orbis S.A. przez firmę badawcz? SANA Consulting.

Pełna wersja raportu >>>

***

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce, oferuj?ca 11 600 pokoi w 62 obiektach zlokalizowanych w 30 miastach w Polsce oraz w 4 hotelach w Krajach Bałtyckich. Hotele działaj? pod markami Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantuj? jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor, wiod?cy na świecie operator hotelowy, który oferuje swoim gościom oraz partnerom biznesowym wiedzę oraz doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), a także właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest). Celem ich działania jest zapewnienie długoterminowego i harmonijnego rozwoju Grupy Accor w interesie jej interesariuszy.

Accor oferuje swoje usługi biznesmenom i turystom w 92 krajach, w których dysponuje 3 600 hotelami z 460 000 pokoi. Szerokie portfolio marek hotelowych gwarantuje zróżnicowan? ofertę - od luksusowych hoteli Sofitel, Pullman, MGallery oraz Grand Mercure, przez hotele średniej kategorii pod mark? Novotel, Suite Novotel, Mercure oraz Adagio aż po hotele ekonomiczne: ibis, ibis Styles, ibis budget oraz hotelF1. Grupa Accor stworzyła efektywny system narzędzi cyfrowych, do których należ? - portal rezerwacyjny accorhotels.com, strony internetowe poszczególnych marek hotelowych oraz program lojalnościowy Le Club Accorhotels.

Accor, jako wiod?ca na świecie szkoła hotelarstwa, jest zaangażowany w rozwój talentów swoich 170 000 pracowników hoteli, działaj?cych pod markami Accor. S? oni, na co dzień ambasadorami kultury obsługi oraz innowacyjności, które zapewniaj? rozwój Grupy w okresie ponad 45 lat jej istnienia.

Obserwuj aktualności: Rezerwuj pokoje:

@accor | www.accor.com www.accorhotels.com

Do pobrania

Download Orbis1440_A-Proj_Corpo-A5_v9.pdf  (PDF • 2 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!