Optymizm pracodawców z branży produkcyjnej najwyższy od 10 lat

<p style="text-align: justify;">W polskiej produkcji przemysłowej tak dobrze nie było od 10 lat. Prognoza netto zatrudnienia dla tego sektora, dla najbliższego kwartału wynosi +26%. W praktyce oznacza to więcej ofert zatrudnienia i dobre perspektywy dla poszukujących pracy w branży produkcyjnej. To 20 kwartał z rzędu, gdy firmy z tego sektora będą zwiększać swoje zespoły – potwierdza najnowszy raport ManpowerGroup.</p>

>

Warszawa, 20 marca 2018 r. – Prognoza netto zatrudnienia w II kwartale 2018 r. dla sektora Produkcja przemysłowa wynosi +26% i jest najwyższym wynikiem od III kwartału 2008 r. Wskaźnik wyrażony w procentach, wykorzystany w badaniu ManpowerGroup oznacza różnicę pomiędzy liczb? pracodawców deklaruj?cych powiększanie zespołów, a tymi, którzy deklaruj? redukcje etatów. Prognoza dodatnia jest zapowiedzi? większej liczby ofert pracy i dobrej kondycji branży. Prognoza ujemna może sygnalizować brak stabilizacji w danym sektorze i zwiększenie poziomu bezrobocia. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany rekrutacyjne pracodawców z branży produkcyjnej uległy poprawie o 6 punktów procentowych, a w stosunku do II kwartału 2017 r. – o 7 punktów procentowych.  

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla sektora Produkcja przemysłowa w Polsce, w ci?gu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.  

− Prognoza netto zatrudnienia na poziomie +26% to zapowiedź dużego wzrostu liczby ofert pracy. Taki wynik jest efektem wielu pozytywnych trendów w gospodarce wewnętrznej oraz lokalnej, powiększenia siły nabywczej, niskiego bezrobocia, ale i większej odwagi pracowników. Dziś łatwiej decyduj? się na zmiany, jeśli mog? wybierać w wielu ofertach zatrudnienia. To z kolei sprawia, że pracodawcy asekuruj? się. Wzrost prognoz zatrudnienia to również reakcja na rosn?c? rotację w ich organizacjach – tłumaczy Tomasz Walenczak, ekspert agencji zatrudnienia Manpower. − Tak wysoka prognoza dla produkcji przemysłowej potwierdza wzrosty rok do roku w realizowanych przez firmy celach i budżetach. Z drugiej strony oznacza jednak wyzwania w zbudowaniu stabilnego zespołu. Przedsiębiorstwa mocno postawiły na innowacje i automatyzacje, a mimo to ich potrzeby rosn?. To efekt dobrej kondycji gospodarki europejskiej, ale i lokalnego rynku. Wzrosty wynagrodzeń i program 500+ sprawiły, że wydajemy więcej, co przekłada się na wzrost produkcji nie tylko w sektorach FMCG, RTV/AGD, ale id?c dalej także w branży motoryzacyjnej i w usługach. Na drugim biegunie mamy rekordowo niskie bezrobocie, walkę o kandydata, także tego zza wschodniej granicy. To z kolei wpływa na wzrost kosztów i poszukiwanie rozwi?zań optymalizacyjnych – dodaje ekspert.  

Polska produkcja przemysłowa w czołówce regionu EMEA

Polski sektor Produkcji przemysłowej osi?gn?ł jedn? z najbardziej optymistycznych prognoz zatrudnienia wśród 26 analizowanych rynków regionu EMEA, czyli Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Wyższy wynik uzyskano jedynie w Chorwacji (+36), która właśnie doł?czyła do badania, a jej pierwsze wyniki zostały zaprezentowane w raporcie dla II kwartału 2018 r. i nie uwzględniaj? korekty sezonowej. Tuż za Polsk? znajduje się Rumunia (+25%) i Węgry (+21%), wysoki wynik uzyskano też dla Finlandii (+20%) i Turcji (+20%). Najsłabiej wśród rynków regionu EMEA wypadaj? Czechy (-5%) oraz Włochy (-1%).  

− Sytuacja ekonomiczna w Europie jest dobra, większość europejskich gospodarek wykazuje pozytywne trendy, a my jesteśmy tego beneficjentami. Dlaczego? Fundamentem naszej gospodarki jest kapitał napływaj?cy z zewn?trz. Sił? rzeczy wzrost konsumpcji na innych rynkach przekłada się na wzrosty produkcji u nas, w tym także w zatrudnieniu. Koszty produkcji w Polsce, mimo wzrostu wynagrodzeń, wci?ż jeszcze s? atrakcyjne – dodaje Tomasz Walenczak.

Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektora Produkcja przemysłowa w regionie EMEA w II kwartale 2018 r. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.  

Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 44 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiaj?ce ich analizę s? dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroup.com/meos.

***

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców zwi?zane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od ponad 55 lat, aktualnie wśród ponad 59 000 pracodawców w 44 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla II kwartału 2018 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych od 17 do 30 stycznia 2018 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane s? od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w 44 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup
ManpowerGroup ? (NYSE: MAN) to wiod?ca spółka oferuj?ca rozwi?zania w zakresie zatrudniania pracowników na całym świecie, które pomaga organizacjom przekształcać się w szybko zmieniaj?cym się świecie pracy dzięki odnajdywaniu, ocenianiu, rozwijaniu i zarz?dzaniu talentami, które pozwol? im wygrać. Znajdujemy innowacyjne rozwi?zania dla ponad 400 000 klientów oraz pomagamy ponad 3 milionom ludzi znaleźć znacz?c?, stał? pracę w szerokim zakresie różnych branż i umiejętności. Nasze specjalistyczne marki (Manpower ?, Experis ?, Right Management ? i ManpowerGroup ? Solutions) od niemal 70 lat tworz? znacznie większ? wartość dla naszych kandydatów i klientów spośród 80 krajów i terytoriów. W 2018 r. po raz ósmy z rzędu ManpowerGroup został uznany za jedn? z najbardziej etycznych firm na świecie oraz znalazł się w rankingu najbardziej podziwianych organizacji przygotowanym przez Fortune: oba wyróżnienia potwierdzaj? pozycję organizacji, która cieszy się największym zaufaniem i szacunkiem w branży. Więcej informacji o tym, jak ManpowerGroup™ pomaga wzmocnić przyszłość pracy można znaleźć na stronie: www.manpowergroup.com.

Obserwuj ManpowerGroup na:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!