Analizy i badania

Optymizm polskich pracodawców największy od 8 lat

<p style="text-align: justify;">Tak dobrze na polskim rynku pracy nie było od blisko 8 lat – prognoza netto zatrudnienia dla Polski po korekcie sezonowej wynosi +13%. W najbliższym kwartale największe szanse na znalezienie zatrudnienia czekają w produkcji przemysłowej, w budownictwie oraz w sektorze związanym z kopalniami i przemysłem wydobywczym. Wśród sześciu analizowanych regionów najbardziej optymistyczni są pracodawcy z północnej Polski – potwierdza opublikowany dziś raport Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2018 roku.</p>

>

Warszawa, 12 czerwca 2018 r.Prognoza netto zatrudnieniaWięcej na temat...1 po korekcie sezonowej dla III kwartału 2018 roku, zadeklarowana przez polskich pracodawców wynosi +13%.W praktyce oznacza to dobre perspektywy dla osób poszukuj?cych pracy. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany rekrutacyjne pracodawców uległy poprawie o 1 punkt procentowy, a w ujęciu rocznym poprawiły się o 6 punktów procentowych. Spośród 750 ankietowanych pracodawców 18% chce powiększać swoje zespoły, 3% planuje redukcję etatów, a 77% nie przewiduje zmian personalnych. Bior?c pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa najbardziej optymistyczni s? przedstawiciele dużych firm z prognoz? +26%, za nimi znajduj? się średnie (+13%), mikro (+7%) i małe przedsiębiorstwa (+5%).

– Z każdym kwartałem obserwujemy coraz bardziej optymistyczne prognozy zatrudnienia deklarowane przez polskich pracodawców. To efekt coraz większej stabilizacji rynku pracy, której sprzyja nadal szybkie tempo rozwoju gospodarki i płyn?ce z niej dobre dane makroekonomiczne – mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Jak pokazuj? zaprezentowane przez nas prognozy najlepszej sytuacji w nadchodz?cym kwartale mog? spodziewać się pracownicy i przedsiębiorcy z sektora produkcji przemysłowej. Polskie dane dotycz?ce zatrudnienia w przemyśle wyróżniaj? się na tle Europy a prognoza zadeklarowana przez polskich pracodawców daje nam trzecie miejsce wśród 26 analizowanych rynków z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Dobra passa na polskim rynku pracy będzie trwała również w pozostałych analizowanych sektorach, gdzie pracodawcy z optymizmem patrz? w najbliższy kwartał – dodaje Iwona Janas.

  

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ci?gu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Najwięcej miejsc pracy w produkcji przemysłowej

Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne na III kwartał 2018 roku przedstawiły firmy z sektora Produkcja przemysłowa, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +23%. Na dobre perspektywy zatrudnienia mog? też liczyć poszukuj?cy pracy w Budownictwie (+16) i w sektorze Kopalnie/Przemysł wydobywczy (+16%). Najniższy, ale nadal dodatki wynik spośród wszystkich przebadanych sektorów zadeklarowały Instytucje sektora publicznego (+3%) oraz przedstawiciele sektora Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo (+3%). W raporcie Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia zaprezentowano dane dla 10 obszarów rynku, w każdym z nich pracodawcy deklaruj? dodatni? prognozę zatrudnienia i z optymizmem podchodz? do okresu lipiec-wrzesień 2018 roku. Na szczególn? uwagę zasługuje prognoza wskazana przez firmy z obszaru Energetyka/Gazownictwo/Wodoci?gi, która z wynikiem +10% jest najwyższ? prognoz? dla tego sektora od 10 lat.

  

Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q3 2018 r. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

W porównaniu do poprzedniego kwartału plany rekrutacyjne uległy poprawie w 4 z 10 analizowanych obszarów, co jest szczególnie widoczne w sektorze Kopalnie/Przemysł wydobywczy, gdzie prognoza jest wyższa o 5 punktów procentowych. Jednocześnie, w 5 z 10 obszarów prognoza zatrudnienia pogorszyła się. Największy spadek, o 3 punkty procentowe odnotowano dla sektora Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo.

W porównaniu do danych sprzed roku plany firm w 6 z 10 analizowanych sektorów wskazuj? na wzrost zatrudnienia. Największa poprawa, o 16 punktów procentowych dotyczy Produkcji przemysłowej. Plany rekrutacyjne polskich pracodawców pogorszyły się w 3 obszarach. Największy spadek widoczny jest w przypadku Instytucji sektora publicznego oraz Rolnictwa/Leśnictwa/Rybołówstwa – o 3 punkty procentowe.

Pracodawcy z Polski Północnej najbardziej optymistyczni

Najlepsze perspektywy dla poszukuj?cych pracy czekaj? na mieszkańców północnej Polski,Więcej na temat...2 gdzie pracodawcy deklaruj? prognozę zatrudnienia na poziomie +15%. Jednocześnie jest to najlepsza prognoza dla tego regionu od blisko 10 lat. Równie optymistyczne co do planów zatrudnienia w najbliższym kwartale s? firmy z regionów Południowo-Zachodniego oraz Wschodniego, gdzie prognoza wynosi po +14%. Pozytywne plany zatrudnienia odnotowano we wszystkich 6 analizowanych regionach.

W ujęciu kwartalnym plany rekrutacyjne polskich pracodawców poprawiły się w 4 z 6 regionów, pogorszyły w 2. Największy wzrost dotyczy regionów Wschodniego, Północnego i Północno-Zachodniego (o 3 punkty procentowe), a największy spadek regionu Centralnego (o 3 punkty procentowe). W ujęciu rocznym w 5 regionach odnotowano wzrost prognozy, największy dla regionu Północ (o 11 punktów procentowych), dla regionu Południe plany pracodawców pozostały bez zmian.

  

Wykres 3. Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q3 2018 r.; podział wg Eurostat. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Polska atrakcyjna na tle rynków z regionu EMEA

Spośród 26 przeanalizowanych rynków z regionu EMEA najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne zadeklarowali pracodawcy z ChorwacjiWięcej na temat...3 (+26%), Węgier (+19%), Grecji (+15%) i Portugalii (+15%). Polska z prognoz? +13% plasuje się zaraz za nimi, ex aequo z Rumuni?. Jedynym krajem, gdzie odnotowano ujemny wynik s? Włochy (-2%). W porównaniu do ostatniego kwartału plany rekrutacyjne poprawiły się dla 11 rynków, dla 9 pogorszyły się, a dla 4 pozostaj? bez zmianWięcej na temat...4. W badaniu ManpowerGroup przeanalizowano dane zebrane wśród 21 tys. pracodawców z 26 krajów regionu EMEA. W ujęciu globalnym raport przedstawia dane dla 44 krajów i terytoriów, zebrane wśród 60  000 pracodawców.  

Tabela 1. Prognoza netto zatrudnienia dla regionu EMEA na Q3 2018 r.; Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 44 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiaj?ce ich analizę s? dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroup.com/meos.

Więcej na temat...1Prognoza netto zatrudnienia -  wskaźnik wyrażony w procentach, wykorzystany w badaniu ManpowerGroup oznacza różnicę pomiędzy liczb? pracodawców deklaruj?cych powiększanie zespołów, a tymi, którzy deklaruj? redukcje etatów. Prognoza dodatnia jest zapowiedzi? większej liczby ofert pracy i dobrej kondycji rynku. Prognoza ujemna może zapowiadać brak stabilizacji w danym sektorze i zwiększenie poziomu bezrobocia.

Więcej na temat...2Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośl?skie, opolskie), Południowy (małopolskie, śl?skie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

Więcej na temat...3W zwi?zku z tym, że Chorwacja doł?czyła do badania w 2018 roku to dane nie uwzględniaj? korekty sezonowej.

Więcej na temat...4 W raporcie Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia zostały przedstawione również dane dla Chorwacji i Portugali. Ze względu na to, że pracodawcy z tych krajów doł?czyli do badania w bież?cym roku to nie jest możliwe porównaniu ich danych z danymi archiwalnymi.

***

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców zwi?zane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od ponad 55 lat, aktualnie wśród 60 000 pracodawców w 44 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla III kwartału 2018 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych od 18 do 30 kwietnia 2018 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane s? od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w 44 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup
ManpowerGroup ? (NYSE: MAN) to wiod?ca spółka oferuj?ca rozwi?zania w zakresie zatrudniania pracowników na całym świecie, które pomaga organizacjom przekształcać się w szybko zmieniaj?cym się świecie pracy dzięki odnajdywaniu, ocenianiu, rozwijaniu i zarz?dzaniu talentami, które pozwol? im wygrać. Znajdujemy innowacyjne rozwi?zania dla ponad 400 000 klientów oraz pomagamy ponad 3 milionom ludzi znaleźć znacz?c?, stał? pracę w szerokim zakresie różnych branż i umiejętności. Nasze specjalistyczne marki (Manpower ?, Experis ?, Right Management ? i ManpowerGroup ? Solutions) od niemal 70 lat tworz? znacznie większ? wartość dla naszych kandydatów i klientów spośród 80 krajów i terytoriów. W 2018 r. po raz ósmy z rzędu ManpowerGroup został uznany za jedn? z najbardziej etycznych firm na świecie oraz znalazł się w rankingu najbardziej podziwianych organizacji przygotowanym przez Fortune: oba wyróżnienia potwierdzaj? pozycję organizacji, która cieszy się największym zaufaniem i szacunkiem w branży. Więcej informacji o tym, jak ManpowerGroup™ pomaga wzmocnić przyszłość pracy można znaleźć na stronie: www.manpowergroup.com.

Obserwuj ManpowerGroup na:

  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!