Analizy i badania

Optymalne podatkowo bonusy dla kadry zarządzającej

<p style="text-align: justify;">Programy motywacyjne oferujące bonusy dla kadry zarządzającej są istotnym instrumentem, służącym pogłębieniu zaangażowania oraz wzmacniającym relacje z organizacją osób kluczowych dla jej rozwoju.</p>

>

W praktyce rynkowej spotykane s? niezwykle zróżnicowane formuły programów motywacyjnych, uzależniaj?ce przyznanie uczestnikom określonych benefitów od ich wydajności lub wskaźników dotycz?cych całej organizacji lub grupy kapitałowej.

W efekcie zróżnicowane s? także obci?żenia publicznoprawne, zwi?zane z realizacj? takich programów, zarówno dla organizacji, jak i dla samych uczestników. Klasyczne premie i bonusy, wypłacane na podstawie umów o pracę czy kontraktów menadżerskich, nie tylko opodatkowane s? według skali podatkowej (w praktyce 32%), ale dodatkowo obci?żone składkami ZUS.

W tym kontekście, uwagę zwracaj? programy motywacyjne w nowoczesnej formule, oparte na pochodnych instrumentach finansowych, których realizacja uzależniona jest wprost od wyników osi?ganych przez oferuj?c? je organizację.

Formuła programów motywacyjnych, opartych na pochodnych instrumentach finansowych jest bardzo elastyczna i może być swobodnie dostosowana do specyfiki działania organizacji, przyjętej koncepcji partycypowania w zyskach przez uczestników programu, przyjętych metod oceny kadry zarz?dzaj?cej.

Programy te opieraj?c się na pochodnych instrumentach finansowych, mog? wykorzystywać formułę opcji na akcje, akcji fantomowych, czy też przewidywać wypłatę na rzecz uczestnika programu kwoty, odpowiadaj?cej wzrostowi wartości akcji spółki w ustalonym okresie.

Wybór właściwej formuły uzależniony bywa od struktury kapitałowej danej organizacji, jej kultury korporacyjnej oraz przyjętej w danej organizacji polityki socjalnej.

Podstawowym benefitem, oferowanym przez tego rodzaju nowoczesne programy motywacyjne, jest zmiana zasad kwalifikacji dochodów otrzymywanych przez uczestników programu a w efekcie wył?czenie ich z podstawy naliczania składek ubezpieczeniowych oraz opodatkowanie stawk? 19% PIT.

Wybór optymalnego dla danej organizacji modelu, wymaga dogłębnej analizy rozwi?zań funkcjonuj?cych obecnie, bardzo precyzyjnego sformułowania regulaminu uczestnictwa w programie oraz potwierdzenia prawidłowości przyjętych założeń, poprzez uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Gdyby mieli Państwo jakieś pytania dotycz?ce programów motywacyjnych, zachęcamy do kontaktu z nasz? kancelari?.

Zastrzeżenie: Niniejsza publikacja ma na celu podkreślenie pewnych kwestii. Z założenia nie jest kompleksowa i nie jest porad? prawn?.

Optymalne podatkowo bonusy dla kadry zarz?dzaj?cej >>>

***

Kancelaria Prawna
SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A.
Biuro w Warszawie
Rondo ONZ 1
XII piętro
00-124 Warszawa
tel./phone +48 22 544 87 00
fax +48 22 544 87 01
warszawa@ssw.pl

Do pobrania

Download Optymalne-podatkowo-bonusy-dla-kadry-zarzadzajacej.pdf  (PDF • 1 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!