Analizy i badania

Odsezonowana roczna dynamika PKB najwyższa od 2007 r.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w III kw. wyniosło 5,1% r/r wobec 5,1% w II kw. i było ono zgodne z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się do 1,7% w III kw. wobec 1,1% w II kw. Odsezonowana roczna dynamika PKB wzrosła z 5,2% w II kw. do 5,7%, kształtując się na poziomie najwyższym od IV kw. 2007 r. Znacząca różnica pomiędzy dynamiką PKB wyrównanego sezonowo i dynamiką nieodsezonowaną była naszym zdaniem związana głównie z cyklem inwestycyjnym w samorządach (patrz niżej).</p>

>

Inwestycje publiczne przyspieszyły

W strukturze PKB w III kw. na szczególn? uwagę zasługuje silne przyspieszenie wzrostu inwestycji z 4,7% r/r w II kw. do 9,9% r/r. Bior?c pod uwagę fakt, że w III kw. nominalna dynamika inwestycji przedsiębiorstw zatrudniaj?cych co najmniej 50 osób pozostała stabilna (13,3% r/r wobec 13,9% w II kw.), oceniamy, że w III kw. znacz?co wzrosła kontrybucja inwestycji publicznych do wzrostu inwestycji ogółem (szerzej dane dotycz?ce inwestycji przedsiębiorstw "50+” w III kw. omówimy w najbliższej MAKROmapie). Nie wykluczamy również wyższego wkładu inwestycji mieszkaniowych do wzrostu nakładów inwestycyjnych ogółem. Naszym zdaniem czynnikiem, który w znacznym stopniu przyczynił się do przyspieszenia wzrostu inwestycji publicznych w III kw. było zwiększenie kontrybucji inwestycji jednostek samorz?du terytorialnego, realizowanych okresie poprzedzaj?cym październikowe wybory samorz?dowe. Wkład inwestycji ogółem do wzrostu PKB w III kw. wyniósł 1,7 pkt. proc. i był najwyższy od IV kw. 2014 r.

Konsumpcja nadal głównym motorem wzrostu gospodarczego

W III kw. odnotowano lekkie spowolnienie wzrostu konsumpcji (do 4,5% r/r wobec 4,9% w II kw.), co było zgodne z odnotowanym w III kw. spowolnieniem wzrostu realnego funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnej płacy) w gospodarce. Choć wkład konsumpcji do wzrostu PKB zmniejszył się do 2,7 pkt. proc. w III kw. wobec 2,8 pkt. proc. w II kw., wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych pozostały głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Z kolei wkład przyrostu zapasów do dynamiki PKB zwiększył się z 0,0 pkt. proc. w II kw. do 1,0 pkt. proc., co było zgodne z wynikami badań koniunktury sygnalizuj?cymi nadmierny poziom zapasów przedsiębiorstw w III kw. Naszym zdaniem wzrost kontrybucji zapasów wynikał głównie z zaskakuj?cego pogorszenia koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro (szczególnie w branży motoryzacyjnej – por. MAKROmapa z 19.11.2018 i 26.11.2018). Znacz?co obniżył się natomiast wkład eksportu netto do dynamiki PKB (z 0,9 pkt. proc. do -0,9 pkt. proc.w III kw.), co wynikało z wyraźnego obniżenia dynamiki eksportu przy nieznacznym przyspieszeniu wzrostu importu i było zgodne z naszym scenariuszem.

Ryzyko w górę dla dynamiki PKB w 2018 r.

Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o PKB w III kw. sygnalizuj? lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2018 r. (4,8%). Nadal oczekujemy, że w kolejnych kwartałach dynamika PKB będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni? się wyhamowanie wzrostu zatrudnienia oddziałuj?ce w kierunku spowolnienia wzrostu konsumpcji, krótki cykl inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw oraz efekty wysokiej tegorocznej bazy dla inwestycji publicznych. Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny, uwzględniaj?cy negatywny wpływ dodatkowego dnia wolnego od pracy (12 listopada) na dynamikę PKB w IV kw., przedstawimy 10 grudnia.

Szybki wzrost gospodarczy w warunkach niskiej presji inflacyjnej

W naszej ocenie dzisiejsze dane o PKB nie zmieniaj? krótkoterminowych perspektyw stóp procentowych. Nadal oczekujemy, że ich pierwsza podwyżka nast?pi w marcu 2020 r. Szybki wzrost aktywności gospodarczej dokonuje się w warunkach ograniczonej presji płacowej i niskiej presji inflacyjnej. Wsparciem dla takiej oceny s? opublikowane dziś przez GUS wstępne dane o listopadowej inflacji, wskazuj?ce na jej znacz?co głębszy od oczekiwań spadek do 1,2% z 1,8% r/r w październiku, na co złożyły się spadek dynamiki cen żywności i obniżenie inflacji bazowej. W poł?czeniu z odnotowanym w ostatnich tygodniach silnym spadkiem cen ropy naftowej dane te sygnalizuj? ryzyko w dół dla naszej prognozy inflacji w 2019 r. (2,2%).

Dzisiejsze dane o PKB i inflacji s? lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!