Analizy i badania

Obniżenie indeksu PMI w polskim przetwórstwie

<p style="text-align: justify;"><strong>Indeks PMI w polskim przetwórstwie zmniejszył się we wrześniu do 50,9 pkt. wobec 51,1 pkt. w sierpniu, kształtując się tym samym na najniższym poziomie od września ub. r.</strong></p>

>

W strukturze indeksu na szczególn? uwagę zasługuje pierwszy od jedenastu miesięcy spadek zamówieo eksportowych. Niski napływ zamówieo ograniczał wzrost bież?cej produkcji, której składowa zwiększyła się tylko nieznacznie do 51,1 pkt. we wrześniu z 50,9 pkt. w sierpniu. Dane potwierdzaj? tym samym nasz? ocenę sprzed miesi?ca, iż wyraźnego spowolnienia aktywności w polskim przetwórstwie nie można tłumaczyd wył?cznie utrudnieniami w produkcji zwi?zanymi z ograniczeniami w dostawach energii podczas sierpniowej fali upałów, a za pogorszenie koniunktury w znacznym stopniu odpowiadaj? niekorzystne warunki makroekonomiczne za granic? (por. MAKROpuls z 01.10.2015). Średnia wartośd wskaźnika PMI w III kw. wyniosła 52,2 wobec 53,6 pkt. w II kw., co jest najsłabszym wynikiem od III kwartału ub. r. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy spowolnienia wzrostu gospodarczego z 3,3% r/r w II kw. do 3,1% w III kw. br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!