Analizy i badania

O krok od trwałego przyspieszenia w budownictwie

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej obniżyła się w czerwcu do -2,5% r/r wobec 1,3% w maju. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 4,2% wobec spadku o 4,8% w maju.</p>

>

Spadek dynamiki wynikał w dużej mierze z niższego tempa wzrostu produkcji w kategorii "budowa obiektów inżynierii l?dowej i wodnej”, czyli robót prowadzonych głównie w ramach inwestycji publicznych. Uważamy, że spadek tej dynamiki miał charakter przejściowy i w II poł. br. będziemy mieć do czynienia z trwałym ożywieniem inwestycji infrastrukturalnych, czemu sprzyjać będ? kończ?ca się możliwość wykorzystania środków w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 oraz wybory parlamentarne jesieni?.

W strukturze czerwcowych danych o produkcji budowlano-montażowej na szczególn? uwagę zasługuje wyraźnie wyższe tempo produkcji w kategorii "wznoszenie budynków” (7,7% r/r wobec -7,2% w maju). Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi przez GUS, w okresie styczeń-czerwiec liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto zwiększyła się o 11,2% w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Dzisiejsze publikacje stanowi? zatem wsparcie dla naszego scenariusza zakładaj?cego trwałe przyspieszenie produkcji budowlano-montażowej w II poł br. będ?cego efektem ożywienia w budownictwie mieszkaniowym i inwestycjach infrastrukturalnych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!