Analizy i badania

Numer konta pracownika nie dla komornika

<p style="text-align: justify;">Do przedsiębiorców występują komornicy z żądaniem, by ujawniali im numery kont pracowników – dłużników, z których wynagrodzenia prowadzona jest egzekucja komornicza. Przedsiębiorcy nie wiedzą, czy powinni przychylić się do poleceń komorników, czy też odmówić, powołując się na konieczność ochrony danych osobowych pracownika.</p>

>

Komornicy powołuj? się na art. 882  ? 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Twierdz?, że powyższa regulacja uprawnia ich do uzyskania numeru konta dłużnika. Powołany przepis stanowi, że dokonuj?c zajęcia wynagrodzenia za pracę komornik wzywa pracodawcę, aby w ci?gu jednego tygodnia przedstawił (między innymi) zestawienie wynagrodzenia pracownika za okres trzech miesięcy poprzedzaj?cych zajęcie, za każdy miesi?c oddzielnie, oraz oddzielnie jego dochody z wszelkich innych tytułów, a także podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi. Nie ma tu jednak słowa na temat przekazywania numeru rachunku bankowego…

Stanowisko GIODO

Pracodawcy zazwyczaj udostępniaj? komornikowi numer konta pracownika w odpowiedzi na kierowane do nich ż?danie. Tymczasem okazuje się, że komornicy niekoniecznie maj? rację twierdz?c, iż s? uprawnieni do otrzymania tej informacji. W tej kwestii wypowiedziała się całkowicie odmiennie dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. GIODO podkreśliła, że ani art. 882  ? 2 kpc, ani żaden inny przepis nie stanowi podstawy prawnej dla ż?dania przez komorników udostępniania przez pracodawcę informacji na temat numeru rachunku bankowego pracownika. Skoro tak, to znaczy, że udostępnianie numeru konta przez pracodawców jest nieuprawnione. Pracodawca, przekazuj?c komornikowi numer konta, ryzykuje poniesienie odpowiedzialności karnej z ustawy o ochronie danych osobowych (art. 51, z kar? pozbawienia wolności wł?cznie). Pracownik może także pozwać go o naruszenie dóbr osobistych i ż?dać odszkodowania. Jeżeli GIODO stwierdzi takie uchybienie w ramach kontroli, przedsiębiorcy grozi również odpowiedzialność administracyjna.

Co dalej?

Komornicy przytaczaj? jeszcze jeden przepis – art. 761  ? 1 kpc, zgodnie z którym komornik, jako organ egzekucyjny, może ż?dać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonuj?cych zadania z zakresu administracji publicznej, (...), „jak również innych instytucji i osób nieuczestnicz?cych w postępowaniu” informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Uważaj?, że ewentualnie na tej podstawie mog? ż?dać numeru konta pracownika. Zwracaj? również uwagę, że w przypadku nieuzasadnionej odmowy udzielenia informacji, maj? prawo do nałożenia grzywny – do 2 tysięcy złotych! (art. 762 kpc). GIODO nie zgadza się z tym stanowiskiem, konsekwentnie podkreślaj?c brak podstawy prawnej dla ich ż?dań.

Jak post?pić?

Naszym zdaniem przedsiębiorca - pracodawca powinien powstrzymać się od przekazywania komornikowi numeru konta pracownika. Komornicy maj? inne sposoby uzyskania go, np. system OGNIVO, zaś pracodawca – naruszaj?c ustawę o ochronie danych osobowych – ryzykuje dużo więcej niż 2 tysi?ce zł grzywny od komornika.

***

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowi? porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem. Pełna lista biur Eversheds International Limited i dane kontaktowe: eversheds.com

 ? Wierzbowski Eversheds 2015. Wierzbowski Eversheds jest członkiem Eversheds International Limited

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Magdalena Koniarska
Prawnik
T: +48 22 50 50 711
magdalena.koniarska @eversheds.pl
eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!