Analizy i badania

Nowy raport Nielsena: sprzedaż online FMCG rośnie 4X szybciej niż offline

<p style="text-align: justify;"><strong>Globalna sprzedaż online produktów FMCG rośnie czterokrotnie szybciej niż sprzedaż offline, a w nadchodzących latach na rynkach europejskich prognozowany jest duży wzrost e-commerce w sektorze FMCG. Wzrost jest spodziewany ze względu na dynamikę życia zawodowego i prywatnego, rosnące zatłoczenie i coraz większą popularność trendu convenience. Tak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Nielsen. </strong></p>

>

Raport Nielsena „Future Opportunities in FMCG e-commerce”, który analizuje obecne czynniki wzrostu handlu elektronicznego FMCG na 34 rynkach, podkreśla szybkie tempo w jakim handel elektroniczny FMCG będzie się rozwijał w nadchodz?cych latach (18,4% CAGR rocznie) i szacuje, że do 2022 r. całkowita globalna sprzedaż wyniesie nawet 400 mld USD.

Oczekuje się, że w ci?gu najbliższych pięciu lat rynki europejskie stworz? możliwości rozwoju dla FMCG online, przy czym ponad jedna czwarta konsumentów (26%) już teraz korzysta z platform e-commerce do dostarczania produktów do domu. W Europie Wielka Brytania jest liderem istotności sprzedaży online FMCG (6,3%), tuż za ni? plasuje się Francja (6,1% FMCG sprzedawanych online), która od pocz?tku 2000 r. posiada ogólnokrajowy model e-commerce typu „click-and-collect", dzięki czemu e-commerce odniósł sukces pomimo niskiej gęstości zaludnienia w tym kraju. Szwajcaria, Włochy i Holandia zajmuj? pi?te miejsce w pierwszej pi?tce rynków sprzedaży FMCG online (odpowiednio 1,8%, 1,7% i 1,5%) w Europie Zachodniej. Inne rynki zachodnioeuropejskie objęte raportem to Belgia, Hiszpania, Niemcy i Portugalia.

Raport Nielsena identyfikuje niektóre z kluczowych i przyszłych czynników wzrostu handlu elektronicznego FMCG, w tym:

  • podstawowe czynniki wzrostu: PKB, penetracja rachunków bankowych, penetracja użytkowników internetu, penetracja smartfonów;
  • makroekonomiczne czynniki wzrostu: łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, gęstość zaludnienia, niezawodność usług pocztowych;
  • społeczne czynniki wzrostu: zaufanie konsumenckie, nawyki zwi?zane z oszczędzaniem pieniędzy;
  • czynniki wzrostu podaży: dojrzałość podmiotów handlu elektronicznego FMCG.

Na rynkach skandynawskich jeden na czterech konsumentów (25%) jest skłonny kupować przez Internet celem zamówienia zakupów do domu, co wskazuje na duże perspektywy dla rozwoju e-commerce w FMCG. Norwegia słynie z wysokiej jakości usług publicznych i infrastruktury oraz postępowości. Ponadto, konsumenci s? gotowi do przyjęcia nowych modeli online i istniej? możliwości rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego z innymi rynkami nordyckimi, w szczególności w odniesieniu do specjalistycznych kategorii i produktów. Nielsen szacuje, że udział handlu elektronicznego Norwegii w całkowitej sprzedaży FMCG w 2017 r. (1%) wzrośnie do 2,2% (678 mln USD) do 2022 r. Inne rynki skandynawskie objęte raportem to Szwecja i Dania.

W Polsce z kolei, notowany ostatnio wzrost gospodarczy, poprawa perspektyw zatrudnienia i wyższe dochody s? motorem zrównoważonego wzrostu konsumpcji. Nielsen szacuje, że od 2017 r. udział Polski w sprzedaży FMCG ogółem (poniżej 1%) wzrośnie do 1,9% (637 mln USD) w 2022 r. Inne rynki wschodnioeuropejskie objęte raportem to Turcja i Rosja.

- Przyszłość i dynamika handlu online FMCG zależy od trzech czynników, które determinuj? popyt, podaż i opłacalność tego biznesu. Rol? producentów i detalistów jest odpowiadać na potrzeby i oczekiwania grupy konsumentów zwanej „connected spenders”, której to rozwój determinuje rozwój handlu elektronicznego FMCG. Aby rosn?cy popyt mógł zostać zaspokojony, kluczowy jest również rozwój działalności detalistów, choćby poprzez nowe formy dostaw, rozwój unikalnego asortymentu czy poszukiwanie nowych modeli biznesowych. Opłacalność elektronicznego handlu FMCG leży zaś w gotowości wszystkich graczy do podejmowania zintegrowanych akcji we wszystkich kanałach dystrybucji dzięki odpowiedniej kulturze organizacyjnej, wprowadzonym procesom omnichannel oraz testom nowych technologii – komentuje Patrycja Herbowska, client director i liderka projektu e-commerce w Polsce.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!