Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy kontrakt Safege z GDDKiA

<p style="text-align: justify;" align="justify">SAFEGE ODDZIAŁ W POLSCE / SUEZ CONSULTING: 22.06.2017 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – oddziałem w Zielonej Górze na pełnienie usługi nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem: „Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3”.</p>

>

W ramach tej Inwestycji zostan? wykonane w szczególności następuj?ce elementy:

  • jezdnie manewrowe i miejsca postojowe (w tym parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz stanowiska dla samochodów z ładunkiem niebezpiecznym), chodniki oraz granitowe krawężniki,
  • miejsce wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego wraz z certyfikowan? dynamiczn? wag? stacjonarn? do ważenia pojazdów,
  • urz?dzenia zabezpieczaj?ce ruch (m.in. bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe),
  • wolnostoj?cy budynek toalety,
  • zbiornik przeciwpożarowy,
  • zestaw śmietników pozwalaj?cych na segregację odpadów,
  • instalacja elektryczna,
  • oświetlenie terenu MOP,
  • kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym o poj. ok V=15 m3 (dla budynku WC i stanowiska zrzutu ścieków dla autokarów) lub wraz z przył?czeniem do sieci kanalizacyjnej,
  • przył?cze wodoci?gowe zasilaj?ce obiekty MOP-ów na cele socjalno-bytowe.
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!