Analizy i badania

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – nowe reguły gry w przetargach

<p style="text-align: justify;"><strong>19 października 2014 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 18 września 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dla zamawiających oznacza to konieczność zmodyfikowania sposobu przygotowywania dokumentacji przetargowej, w tym kryteriów oceny ofert i procedury badania rażąco niskiej ceny oraz zasad wykluczania wykonawców i zatrzymywania wadium. Z kolei wykonawcy będą musieli zmodyfikować sposób zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz sposób opierania się na zasobach podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.</strong></p>

>

Zmiany obejmuj? między innymi:

  • konieczność uzasadnienia przez wykonawcę w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa
  • wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy w odniesieniu do zawinionych i poważnych naruszeń obowi?zków zawodowych przez wykonawcę – zmiana wynikaj?ca z orzecznictwa TSUE oraz nowej dyrektywy 2014/24
  • wprowadzenie zasady powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich i ich solidarna odpowiedzialność
  • umożliwienie zamawiaj?cemu określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zwi?zanych z realizacj? zamówienia dotycz?cych zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  • modyfikację zasad zatrzymania wadium przez zamawiaj?cego – tylko w odniesieniu do oferty najkorzystniejszej
  • reguły stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert
  • regulację problemu raż?co niskiej ceny
  • kwestię waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

Najważniejsza zmiana wprowadzona do ustawy Pzp dotyczy solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniaj?cego swoje zasoby na zasadzie art. 26 ust. 2b. Po nowelizacji, wykonawca będzie mógł polegać na zasobach podmiotów trzecich nie tylko w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów trzecich, ale także w odniesieniu do ich zdolności ekonomicznych. Jednak w przypadku udostępnienia wykonawcy swoich zasobów, podmiot taki będzie ponosił solidarn? odpowiedzialność z wykonawc? za szkodę zamawiaj?cego powstał? wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. Nowa regulacja w swoim zamyśle ma zlikwidować zjawisko tzw. „handlu referencjami”, chociaż nie jest trudno zauważyć, iż w praktyce w przypadku nieskorzystania przez wykonawcę z zasobów podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia, podmiot udostępniaj?cy swoje zasoby nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności na zasadzie nowej regulacji.

Inn? istotn? zmian? jest nowa regulacja w zakresie oceny wyst?pienia raż?co niskiej ceny. Po wejściu w życie nowelizacji, zamawiaj?cy będzie wszczynał procedury wyjaśnienia raż?co niskiej ceny w przypadku, gdy wydaje się ona raż?co niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi w?tpliwości tego zamawiaj?cego, co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiaj?cego lub wynikaj?cymi z odrębnych przepisów. Ustawa wprowadza dodatkowo próg 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w której to sytuacji zamawiaj?cy będzie zobowi?zany do wszczęcia procedury wyjaśniaj?cej. Nowa regulacja już budzi wiele kontrowersji, bowiem odwołuje się do w?tpliwości samego zamawiaj?cego, a nie wył?cznie czynników obiektywnych, których wyst?pienie zobowi?zywałoby zamawiaj?cego do badania raż?co niskiej ceny. Udowodnienie, że oferta nie zawiera raż?co niskiej ceny będzie spoczywać na wykonawcy.

Warto także wskazać, że nowelizacja wprowadza rozszerzenie przesłanek umożliwiaj?cych zamawiaj?cemu zatrzymanie wadium. Po wejściu w życie nowelizacji, zamawiaj?cy będzie mógł zatrzymać wadium także w przypadku, gdy wykonawca nie uzupełni listy podmiotów należ?cych do tej samej grupy kapitałowej lub informacji, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie innej omyłki polegaj?cej na niezgodności oferty z SIWZ niepowoduj?cej istotnej zmiany. Zatrzymanie wadium będzie mogło nast?pić jedynie wówczas, gdy zaniechanie wykonawcy spowodowało brak możliwości wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej. Oznacza to, że wykonawcy, których oferta nie jest najkorzystniejsza nie będ? musieli obawiać się zatrzymania wniesionego przez nich wadium w razie nieuzupełnienia dokumentów lub niewyrażenia zgody na poprawienie ich oferty.

Dr Piotr Kunicki

+48 22 50 50  717

piotr.kunicki(@)eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!