Podsumowanie wydarzeń

Nowelizacja ustawy o PPP – konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Rozwoju.

<p style="text-align: justify;">W dniu ­­­30 maja przedstawiciele Komitetu ds. PPP Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej uczestniczyli w konferencji uzgodnieniowej odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów UD 215) w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.</p>

>

W ramach konsultacji społecznych zostało zgłoszonych prawie 300 uwag do projektu nowelizacji ustawy. Członkowie Komitetu ds. PPP również przedstawili swoje propozycje zmian do nowelizacji. Przedstawiliśmy 29 uwag, z czego na etapie pisemnych konsultacji 7 zostało zaakceptowanych, na 6 otrzymaliśmy wyjaśnienia, a 16 nie zostało uwzględnionych. W wyniku dodatkowego omówienia przez nas uwag podczas konferencji, uzględniono nasze dwa kolejne postulaty dotycz?ce proponowanych zmian w ustawie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów centralnych - w szczególności KPRM, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstw: Infrastruktury i Budownictwa, Obrony Narodowej, Środowiska, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - jak również przedstawiciele urzędów miast, organizacji przedsiębiorców, pracodawców i stowarzyszeń. W spotkaniu aktywny udział wzi?ł również przedstawiciel Rz?dowego Centrum Legislacji.

Postulowane zmiany dotycz?ce nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym dotyczyły m.in.: kryteriów oceny ofert (wprowadzona zostanie zmiana uzględniaj?ca jako kryterium oceny ofert koszt cyklu życia przedsięwzięcia, ponadto ustanowione zostan? kryteria oceny ofert o charakterze obligatoryjnym), fakultywności stosowania ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi do wyboru partnera prywatnego, odpowiedzialności partnera prywatnego za zobowi?zania spółki córki będ?cej stron? umowy PPP, roli ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w procesie PPP oraz obowi?zkowej oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w trybie PPP. Dodatkowo, ustalono iż problematyka „testu PPP”, stanowi?ca element polityki rz?du maj?cej na celu rozwój PPP, jako sporna, będzie przedmiotem odrębnej debaty podczas najbliższego Komitetu Steruj?cego, a następnie - decyzji rz?du.

Spośród uwzględnionych przez Ministerstwo uwag CCIFP najważniejsze to: sprecyzowanie zakresu odpowiedzialności podmiotów trzecich udostępniaj?cych potencjał partnerowi prywatnemu (odpowiedzialność za szkodę spowodowan? nieudostępnieniem potencjału w miejsce odpowiedzialności za "wykonanie umowy"), poprawne uregulowanie zasad odpowiedzialności za wynagrodzenie należne podwykonawcom (całkowite przeredagowanie proponowanego nowel? art. 7 b) ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym) oraz uporz?dkowanie problematyki dotycz?cej możliwości przyst?pienia partnera prywatnego do spółki z udziałem podmiotu publicznego (tj. konsekwentne wskazanie dopuszczalnych form prawnych tej spółki oraz zniesienie ograniczenia możliwości przyst?pienia przez partnera prywatnego do spółki z udziałem podmiotu publicznego wył?cznie do spółek, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit b) ustawy w znowelizowanym brzmieniu). Ministerwstwo nie uwzględniło natomiast m.in. propozycji objęcia zakresem zastosowania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym spółek komunalnych działaj?cych w warunkach rynkowych, których celem jest wypracowanie zysków i mog?cych ponosić straty, jak również postulatu sprecyzowania roli poszczególnych uczestników PPP w procesie inwestycyjnym (jasny podział na inwestora i wykonawcę) oraz objęcia obowi?zkiem sporz?dzenia oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP jedynie inwestycji powyżej określonego progu bagatelności.

Ponadto, w ramach dyskutowanych problemów poruszono zagadnienia takie jak: kwestia zniesienia limitu opłat za parkowanie w centrach miast powyżej 200.000 mieszkańców, zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porz?dku w gminach, czy zmian przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W zakresie limitu opłat za parkowanie, przedstawiciele miast poniżej 200.000 mieszkańców postulowali zniesienie obowi?zkowych limitów opłat również w stosunku do nich. Ministerstwo obiecało rozważyć tę propozycję zmian. Ponadto, przedstawiciele samorz?dów wnieśli o zniesienie zakazu pobierania opłat za parkowanie w weekend, jednakże Ministerstwo ni uwaględniło tych sugestii. W zakresie proponowanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porz?dku w gminach odniesiono się do zagadnienia zamówień oraz koncesji in-house na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych (CCIFP również podniosło to zagadnienie). W wyniku przedstawionych argumentów Ministerstwo zadeklarowało ponown? analizę merytoryczn? zagadnienia.

Już teraz zapraszam zainteresowane osoby do udziału w Komitecie PPP, który odbędzie się w dniu 4 lipca w godz. 10.00-12.00, który będzie poświęony planowanym zmianom legislacyjnym.

Osoby zainteresowane otrzymniem aktualnej wersji projektu ustawy oraz tabeli zbieżności złożonych postulatów zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych, zachęcam do konaktu: Joanna Jaroch-Pszeniczna: joanna.jaroch(@)ccifp.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!