Analizy i badania

Nowe zmiany w zakresie pracowników oddelegowanych do Francji

>

Od 1 stycznia 2017 r. deklaracje oddelegowania kierowców do pracy we Francji wprowadzone tzw. ustaw? Macron składane będ? drog? elektroniczn?. Rozwi?zanie to przewidziane zostało w samej ustawie, jednakże aż do końca lipca nie było przepisów wykonawczych. Rozporz?dzenie zostało wydane dopiero 29 lipca 2016 r. Zgodnie z nim zarówno zgłoszenie oddelegowania (wymagane dla pracowników delegowanych w innych branżach niż transportowa), jak i zaświadczenia o oddelegowaniu kierowców maj? być wysyłane przez system informatyczny nazwany SIPSI. Platforma ta już działa, jednakże na razie korzystanie z niej nie jest obowi?zkowe. Zmieni się to 1 października 2016 r. dla zgłoszeń oddelegowania oraz 1 stycznia 2017 r. dla zaświadczeń o oddelegowaniu kierowców. Dla porz?dku zauważyć należy, że w niektórych departamentach wymaga się już teraz, aby zgłoszenie delegowania pracowników w innych branżach niż transportowa składane były drog? informatyczn?, mimo że co innego wynika z przepisów.

Przy okazji tej zmiany, szeroko dyskutowana oraz wywołuj?ca wiele kontrowersji ustawa el Khomri, zwana też „ustaw? o pracy” (loi travail) z dnia 8 sierpnia 2016 r. wprowadziła now? opłatę dla pracodawców deleguj?cych pracowników do Francji. Szczegóły opłaty, ani data, od kiedy zacznie ona obowi?zywać nie s? na razie znane – maj? zostać określone w rozporz?dzeniu - ale już teraz wiadomo, że maksymalna wysokość opłaty może wynieść nawet 50 euro od pracownika.

Celem wprowadzenia opłaty jest, co zostało wprost zapisane w ustawie, sfinansowanie kosztów wprowadzenia oraz utrzymania systemu informatycznego do składania deklaracji i zaświadczeń oddelegowania.

Patrz?c na statystyki oddelegowania, tylko w 2015 r. ponad 286.000 pracowników było we Francji objętych zgłoszeniem oddelegowania, a przypomnieć należy, że wtedy obowi?zek zgłoszenia nie dotyczył jeszcze kierowców. Gdyby od każdego z tych pracowników pracodawca miał zapłacić 50 euro, przychody z tytułu opłaty wyniosłyby 14.300.000 euro.

Nowe regulacje mog? jednak zostać zaskarżone do Brukseli, jak miało to miejsce niedawno przy wprowadzeniu przepisów zobowi?zuj?cych zagranicznych przewoźników do wypłacania zagranicznym kierowcom minimalnego wynagrodzenia francuskiego za czas pracy na terenie Francji.  

Autorem jest kancelaria Copernic Avocats, http://www.copernic-avocats.pl/

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!