Analizy i badania

Nowe zasady w kwartalnych rozliczeniach VAT od 2017 roku

<p style="text-align: justify;">Najnowsza nowelizacja przepisów ustawy o VAT wprowadzona na mocy ustawy zmieniającej z dnia 1 grudnia 2016 r. przewiduje nowe zasady w zakresie dokonywania kwartalnych rozliczeń w podatku od towarów i usług, które <strong>weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.</strong></p>

>

Przepis w poprzednio obowi?zuj?cym brzmieniu dopuszczał możliwość  składania deklaracji kwartalnych VAT  przez szerok? grupę podatników, gdyż z tego prawa mogła również skorzystać osoba prawna, jednostka organizacyjna niemaj?ca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna wykonuj?ca samodzielnie działalność gospodarcz? (podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy), które w odpowiednim terminie zawiadomiły o swoim wyborze właściwy urz?d skarbowy.

Z pocz?tkiem 2017 roku, w świetle uchwalonej zmiany art. 99 ust. 3 ustawy o VAT deklaracje kwartalne mog? składać wył?cznie  tzw. mali podatnicy  (bez względu na stosowan? metodę rozliczeń - tzn. kasow? lub memoriałow?), po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesi?ca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Zgodnie z obowi?zuj?c? regulacj?  za małego podatnika uznaje się:

  • Podatnika, u którego  wartość sprzedaży (wraz z kwot? podatku)  nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości  1 200 000 euro* (limit w 2017 r. wynosi 5.157.000 zł),
  • Podatnika prowadz?cego przedsiębiorstwo maklerskie, zarz?dzaj?cego funduszami inwestycyjnymi, zarz?dzaj?cego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będ?cego agentem, zleceniobiorc? lub inn? osob? świadcz?c? usługi o podobnym charakterze, z wyj?tkiem komisu - jeżeli  kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwot? podatku)  nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości  45 000 euro* (limit w 2017r. wynosi 193.000).

Niemniej należy pamiętać o tym, iż ustawodawca także w zakresie składania deklaracji kwartalnych przez małych podatników przewiduje pewne  dodatkowe ograniczenia. Mianowicie z powyżej wskazanego uprawnienia  nie mog? skorzystać mali podatnicy:

  • tzw. nowi podatnicy VAT czynni  – przez okres 12 miesięcy pocz?wszy od miesi?ca, w którym dokonana została rejestracja przez naczelnika urzędu skarbowego lub
  • dokonuj?cy dostawy tzw. towarów wrażliwych  (z zał?cznika nr 13 do ustawy) – w danym kwartale lub w poprzedzaj?cych go 4 kwartałach,  chyba że  ł?czna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesi?cu z tych okresów, kwoty 50  000 zł.

Warto również zwrócić uwagę na zapis art. 15 przepisu przejściowego ustawy nowelizuj?cej, który zastrzega, iż wskazane powyżej obostrzenie w zakresie małych podatników  rozpoczynaj?cych działalność opodatkowan? dotyczy tych spośród nich, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni w IV kwartale 2016 r. (tj. po dniu 30 września), co w rezultacie oznacza, że będ? oni musieli składać miesięczne deklaracje VAT wraz z rozpoczęciem pierwszego okresu rozliczeniowego 2017 roku.

Reasumuj?c od stycznia 2017 roku każdy podatnik nie maj?cy statusu małego podatnika będzie zobowi?zany do składania deklaracji VAT-7, nawet jeżeli uprzednio dokonał wyboru kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług.

Tytułem końca, odnosz?c się do kwestii przyczyny wprowadzenia omawianych zmian przez ustawodawcę należy sięgn?ć do treści uzasadnienia rz?dowego projektu ustawy, z którego wynika, iż zaproponowane rozwi?zanie ma przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez zapobieganie wyłudzeniom zwrotu VAT w skróconym terminie przez podmioty uczestnicz?ce w tzw. karuzelach podatkowych.

*przeliczenia na złote polskie kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokr?gleniu do 1000 zł.  

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani ewentualnymi skutkami nowych przepisów uprzejmie prosimy o kontakt.

Kontakt:
Katarzyna RogowskaTax Consultantkatarzyna.rogowska@accace.com  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!