Analizy i badania

Nowe zasady w kwartalnych rozliczeniach VAT od 2017 roku

<p style="text-align: justify;">Najnowsza nowelizacja przepisów ustawy o VAT wprowadzona na mocy ustawy zmieniającej z dnia 1 grudnia 2016 r. przewiduje nowe zasady w zakresie dokonywania kwartalnych rozliczeń w podatku od towarów i usług, które <strong>weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.</strong></p>

>

Przepis w poprzednio obowi?zuj?cym brzmieniu dopuszczał możliwość  składania deklaracji kwartalnych VAT  przez szerok? grupę podatników, gdyż z tego prawa mogła również skorzystać osoba prawna, jednostka organizacyjna niemaj?ca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna wykonuj?ca samodzielnie działalność gospodarcz? (podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy), które w odpowiednim terminie zawiadomiły o swoim wyborze właściwy urz?d skarbowy.

Z pocz?tkiem 2017 roku, w świetle uchwalonej zmiany art. 99 ust. 3 ustawy o VAT deklaracje kwartalne mog? składać wył?cznie  tzw. mali podatnicy  (bez względu na stosowan? metodę rozliczeń - tzn. kasow? lub memoriałow?), po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesi?ca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Zgodnie z obowi?zuj?c? regulacj?  za małego podatnika uznaje się:

  • Podatnika, u którego  wartość sprzedaży (wraz z kwot? podatku)  nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości  1 200 000 euro* (limit w 2017 r. wynosi 5.157.000 zł),
  • Podatnika prowadz?cego przedsiębiorstwo maklerskie, zarz?dzaj?cego funduszami inwestycyjnymi, zarz?dzaj?cego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będ?cego agentem, zleceniobiorc? lub inn? osob? świadcz?c? usługi o podobnym charakterze, z wyj?tkiem komisu - jeżeli  kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwot? podatku)  nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości  45 000 euro* (limit w 2017r. wynosi 193.000).

Niemniej należy pamiętać o tym, iż ustawodawca także w zakresie składania deklaracji kwartalnych przez małych podatników przewiduje pewne  dodatkowe ograniczenia. Mianowicie z powyżej wskazanego uprawnienia  nie mog? skorzystać mali podatnicy:

  • tzw. nowi podatnicy VAT czynni  – przez okres 12 miesięcy pocz?wszy od miesi?ca, w którym dokonana została rejestracja przez naczelnika urzędu skarbowego lub
  • dokonuj?cy dostawy tzw. towarów wrażliwych  (z zał?cznika nr 13 do ustawy) – w danym kwartale lub w poprzedzaj?cych go 4 kwartałach,  chyba że  ł?czna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesi?cu z tych okresów, kwoty 50  000 zł.

Warto również zwrócić uwagę na zapis art. 15 przepisu przejściowego ustawy nowelizuj?cej, który zastrzega, iż wskazane powyżej obostrzenie w zakresie małych podatników  rozpoczynaj?cych działalność opodatkowan? dotyczy tych spośród nich, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni w IV kwartale 2016 r. (tj. po dniu 30 września), co w rezultacie oznacza, że będ? oni musieli składać miesięczne deklaracje VAT wraz z rozpoczęciem pierwszego okresu rozliczeniowego 2017 roku.

Reasumuj?c od stycznia 2017 roku każdy podatnik nie maj?cy statusu małego podatnika będzie zobowi?zany do składania deklaracji VAT-7, nawet jeżeli uprzednio dokonał wyboru kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług.

Tytułem końca, odnosz?c się do kwestii przyczyny wprowadzenia omawianych zmian przez ustawodawcę należy sięgn?ć do treści uzasadnienia rz?dowego projektu ustawy, z którego wynika, iż zaproponowane rozwi?zanie ma przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez zapobieganie wyłudzeniom zwrotu VAT w skróconym terminie przez podmioty uczestnicz?ce w tzw. karuzelach podatkowych.

*przeliczenia na złote polskie kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokr?gleniu do 1000 zł.  

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani ewentualnymi skutkami nowych przepisów uprzejmie prosimy o kontakt.

Kontakt:
Katarzyna RogowskaTax Consultantkatarzyna.rogowska@accace.com  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!