Aktualności firm stowarzyszonych

Nowe Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe Wytyczne wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego określające wymogi w zakresie stosowania definicji niewykonania zobowiązania (default) wynikającej z art. 178 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.

Niniejsze Wytyczne znajdą zastosowanie do instytucji finansowych (zgodnie z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010) stosujących metodę wewnętrznych ratingów (metodę IRB) oraz metodę standardową dotyczącą ryzyka kredytowego.

W szczególności Wytyczne dotyczą takich podmiotów jak:

 • banki i inne instytucje kredytowe;
 • firmy inwestycyjne; 
 • konglomeraty finansowe.

W celu implementacji Wytycznych, instytucje finansowe powinny
(do 1 stycznia 2021 r.) włączyć określone w nich wymogi do swoich procedur wewnętrznych i systemów informatycznych.

Wytyczne wskazują, iż w przypadku gdy jakakolwiek spłata kwoty głównej, odsetek lub opłat nie nastąpiła w wyznaczonym terminie płatności,
instytucje powinny uznać taką sytuację za przeterminowane zobowiązanie kredytowe.

W ramach Wytycznych szczegółowo przedstawione zostały przede wszystkim:

 • przesłanki przesądzające o niewykonaniu zobowiązania;
 • kryterium przeterminowania zobowiązania stosowane w identyfikacji niewykonania zobowiązania, z uwzględnieniem możliwości modyfikacji harmonogramu, zawieszenia lub odroczenia płatności i ze wskazaniem przypadków przeterminowania z powodów technicznych;
 • wyjaśnienia w zakresie spójnego stosowania przez instytucje finansowe definicji niewykonania zobowiązania; 
 • wyjaśnienia w zakresie stosowania definicji niewykonania zobowiązania w odniesieniu do ekspozycji detalicznych;
 • zasady spłaty zadłużenia i obliczania dni przeterminowania;
 • wymogi w zakresie dokumentacji, zasad wewnętrznych i procesów zarządzania ryzykiem;
 • elementy pozwalające rozpoznać prawdopodobieństwo niedokonania płatności, które uzasadnią w konsekwencji uznanie niewykonania zobowiązania; oraz 
 • kryteria reklasyfikacji, a więc przywrócenia statusu wykonania zobowiązania.

Celem wprowadzanych regulacji jest ujednolicenie i zapewnienie spójności stosowania definicji niewykonania zobowiązania w odniesieniu zarówno
do jednego dłużnika, jak i do rodzaju ekspozycji w ramach całej instytucji.

Pełny tekst Wytycznych znajdą Państwo tutaj >>

W razie pytań dotyczących interpretacji lub implementacji Wytycznych
w Państwa instytucji, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!