Aktualności firm stowarzyszonych

Nowe twarze i awanse w CRIDO LEGAL

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Do kancelarii Crido Legal na stanowisko Senior Associate dołączyła Katarzyna Witkowska-Moździerz, która wzmocni praktykę Ligitation. Joanna Winter Szymańska awansowała na stanowisko Counsel w Dziale RE. Obecnie Crido Legal liczy 34 prawników.</span></p>

>

Strategiczne podejście kancelarii zakłada, że będziemy utrzymywać wzrost liczby prawników. Szukamy elementów synergii z naszymi dotychczasowymi działaniami – tak budowaliśmy tę firmę. Zawsze w dużym zakresie pracowaliśmy dla podmiotów z rynku nieruchomości, co spowodowało, że zaczęliśmy też świadczyć dla nich usługi, specjalizuj?c się z czasem w ich biznesie. Opieraj?c się na synergii z zespołem postępowań podatkowych zbudowaliśmy rok temu zespół white collar crime. Obsługujemy coraz więcej transakcji fuzji i przejęć, na kanwie których niekiedy powstaj? później spory, co jest dla nas bodźcem do rozwoju zespołu litigation. Chcemy zwiększać zakres usług, ale też rośn?ć organicznie i pozyskiwać nowych ekspertów w danych dziedzinach - Jakub Ziółek, Partner Zarz?dzaj?cy w Crido Legal.  

Katarzyna Witkowska-Moździerz jest adwokatem, świetnym specjalist? w zakresie postępowań karnych ale też cywilnych i administracyjnych. Na stanowisku Senior Associate wzmocni praktykę litigation (któr? od roku rozwija adwokat Katarzyna Komulainen). Katarzyna Witkowskajest adwokatem specjalizuj?cym się w sprawach z zakresu tzw. white collar crime oraz w sporach cywilnych i gospodarczych. Prowadzone przez ni? postępowania dotyczyły między innymi przestępstw na rynku nieruchomości, rynku kapitałowym czy przestępstw korupcyjnych. Zajmowała się również sprawami z zakresu oszustw podatkowych, w tym dotycz?cych podatku VAT. Jako obrońca reprezentowała oskarżonych oraz pełniła rolę pełnomocnika pokrzywdzonych. W procesach reprezentowała zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów. Katarzyna prowadziła również szereg skomplikowanych sporów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, dotycz?cych między innymi wieloaspektowych inwestycji na rynku nieruchomości, rynku kolejowego czy odpowiedzialności członków zarz?du wobec spółki. Reprezentowała Klientów w postępowaniach przed Komisj? Nadzoru Finansowego. Przed doł?czeniem do zespołu Crido, Katarzyna przez ponad 6 lat zwi?zana była z renomowan? krakowsk? kancelari?, specjalizuj?c? się w sprawach z zakresu tzw. przestępczości białych kołnierzyków. W 2015 r. otrzymała prestiżowe stypendium Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, zaś w 2016 r. została laureatk? nagrody Rising Stars - Prawnicy Liderzy Jutra. Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Angażuje się w prace samorz?du adwokackiego, będ?c m.in. współzałożycielk? Komisji Nowoczesna Adwokatura przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.  

Radca prawny Joanna Winter- Szymańska specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce rynku nieruchomości. Wielokrotnie uczestniczyła w prowadzeniu audytu prawnego (due diligence) nieruchomości oraz podmiotów będ?cych właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Co więcej, posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, w tym opracowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu dokumentacji zwi?zanej z transakcjami nabycia i zbycia nieruchomości. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania umów najmu powierzchni biurowych i komercyjnych, zarówno po stronie wynajmuj?cego, jak i najemcy, jak również dokumentacji zwi?zanej z procesem inwestycyjnym. Poza tym Joanna posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań s?dowych, zarówno przed s?dami powszechnymi jak i administracyjnymi. Świadczy także pomoc prawn? z zakresu prawa cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem opiniowania różnego rodzaju umów handlowych.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Starszy specjalista ds. marketingu
agata.wozniak(@)crido.pl |+ 48 532 756 164

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!