Analizy i badania

Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Nowe rozporządzenie dopasowuje procedurę zgłaszania i rozpatrywania znaków towarowych do nowych ram prawnych obowiązujących w związku z ostatnią, bardzo istotną nowelizacją przepisów prawa własności przemysłowej, która wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie ochrony znaków towarowych, w tym w szczególności w zakresie zasad wnoszenia sprzeciwu. Regulacja rozporządzenia, jakkolwiek mająca raczej techniczny charakter, w sposób praktyczny przełoży się na sytuację przedsiębiorców poszukujących ochrony prawnej dla swych marek lub też chcących chronić swe znaki towarowe przed rejestracją podobnych oznaczeń. Bez wątpienia krokiem w dobrym kierunku jest jednoznaczne uregulowanie kwestii ujawniania informacji o dokonywanych zgłoszeniach w bazach danych Urzędu Patentowego, które w obowiązującym stanie prawnym będą miały jeszcze większe znaczenie niż dotychczas.</strong></span></span></span></p>

>

W dniu 24 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporz?dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, które zast?piło dotychczasowe, obowi?zuj?ce przez ponad 14 lat rozporz?dzenie o tej samej nazwie. Celem nowego aktu jest dostosowanie poprzedniej regulacji do nowelizacji ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej, która wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie ochrony znaków towarowych, w tym w szczególności w zakresie rozpatrywania zgłoszenia przez Urz?d Patentowy jak również zasad wnoszenia sprzeciwu.

W nowym stanie prawnym sprzeciw może zostać wniesiony w ci?gu 3 miesięcy od ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego. W rezultacie uzyskanie (z odpowiednim wyprzedzeniem) wiedzy o dokonaniu zgłoszenia, które może kolidować ze starszym prawem, w szczególności wcześniejsz? rejestracj? nabrało jeszcze większego znaczenia. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa własności przemysłowej Urz?d Patentowy ujawnia - jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem w „Biuletynie Urzędu Patentowego”, nie później niż w ci?gu 2 miesięcy od zgłoszenia - podstawowe informacje o zgłoszeniu.  ? 12 nowego rozporz?dzenia doprecyzowuje praktyczne kwestie zwi?zane z techniczn? stron? tej czynności wskazuj?c, że ujawnienie dokonywane jest w publicznie dostępnej bazie danych na stronie internetowej urzędu (wg komunikatu dostępnego na stronach urzędu jest to baza Register+) jak również określaj?c zakres danych polegaj?cych ujawnieniu. Niezależnie od ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” w bazie danych ujawnia się także informację o wniesionym sprzeciwie. Tym samym przepisy rozporz?dzenia sankcjonuj? dotychczasow? praktykę stwarzaj?c w tym zakresie jednoznaczn? podstawę normatywn? pod funkcjonuj?ce już bazy danych Urzędu Patentowego.

Ponadto nowe rozporz?dzenie określa również szczegółowe zasady odnosz?ce się do przedstawiania lub wyrażania znaku towarowego, sporz?dzania wykazów towarów (m.in. w  ? 8 ust. 1 omawianego aktu jednoznacznie dopuszczono możliwość używania nagłówków klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego lub innych ogólnych terminów, pod warunkiem, że s? one wystarczaj?co jasne i precyzyjne, ze skutkiem uwzględnienia w wykazie wszystkich towarów objętych dosłownym znaczeniem danego określenia b?dź terminu), języka samego zgłoszenia oraz zał?czanych do niego dokumentów jak również zasady postępowania w sprawie uznawania na terytorium Polski ochrony międzynarodowych znaków towarowych.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

www.taylorwessing.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!