Analizy i badania

Nowe regulacje w zakresie urlopu wychowawczego

<p style="text-align: justify;">28 sierpnia 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy („Ustawa”), implementującą do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2010/18/UE. Nowe regulacje modyfikują część z dotychczas obowiązujących zasad dotyczących urlopu wychowawczego.</p>

>

Zgodnie z Ustaw? każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wył?czne prawo do co najmniej jednego z 36 miesięcy urlopu wychowawczego. Uprawnienia tego nie można przenieść na drugiego rodzica lub opiekuna. Jeden rodzic dziecka ma jednak prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze, jeśli drugi rodzic:

  •   nie żyje,
  •   nie przysługuje mu władza rodzicielska albo
  • został tej władzy pozbawiony albo uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu.

Zmiany wprowadzone Ustaw? obejmuj? ponadto:

  • podwyższenie wymiaru urlopu wychowawczego, który będzie mógł być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka - z 3 do 4 miesięcy;
  • zwiększenie liczby części, na które można podzielić urlop wychowawczy - z 4 do 5;
  • uregulowanie relacji pomiędzy korzystaniem z urlopu wychowawczego, a uprawnieniem do urlopu wypoczynkowego - jeśli po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, po czym powraca w tym samym roku do pracy, wymiar jego urlopu wypoczynkowego nie będzie proporcjonalnie obniżany; dodatkowo, bieg trzyletniego okresu przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Ustawa potwierdza również wprowadzon? już wcześniej zmianę, zgodnie z któr? urlop wychowawczy może być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

Powyższe zmiany wejd? w życie w dniu 1 października 2013 r.

Michał Hady

michal.hady(@)eversheds.pl

+48 22 50 50 798

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!