Analizy i badania

Nowe regulacje w zakresie pracowników tymczasowych

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych obowiązują od 1 czerwca 2017 roku i zapewniają zwiększenie standardów ochrony prawnej pracowników tymczasowych. </strong></span></span></p>

>

Autor: Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Najnowsze zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych maj? na celu poprawienie ochrony prawnej pracowników tymczasowych. Po pierwsze, pracodawca korzystaj?cy z pracy pracowników tymczasowych został zobowi?zany do prowadzenia ewidencji takich osób. Jest to rozwi?zanie, które ma na celu ułatwienie skontrolowania, czy pracodawca stosuje się do limitów czasowych zatrudniania tej kategorii pracowników.

Dodatkowo określono prace, które nie mog? być zlecane pracownikowi tymczasowemu przez pracodawcę i s? to m. in. prace, które były wykonywane przez ostatnie trzy miesi?ce przez pracownika etatowego przed zwolnieniem dokonanym przez pracodawcę nie z jego winy.

Kolejn? istotn? zmian? jest uprawnienie agencji prac tymczasowych do wgl?du w unormowania wewnętrzne zakładów pracy dotycz?cych wynagradzania. Służyć ma to zapewnieniu poprawy stosowania równych zasad wynagradzania pracowników tymczasowych.

Jedn? z ważniejszych zmian jest również ścisłe unormowanie maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej do 18 miesięcy w okresie nieprzekraczaj?cym 36 kolejnych miesięcy.

Warto także zwrócić uwagę na zwiększon? ochronę pracownic tymczasowych będ?cych w ci?ży. Umowy o pracę z taka pracownic? nie będzie można rozwi?zać do dnia porodu pod warunkiem, iż umowa ta nie kończy się przed upływem trzeciego miesi?ca ci?ży.

O ekspercie

Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Krystian Stanasiuk jest radc? prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr prawa) oraz Uniwersytetu Drezdeńskiego (LL.M.). Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego przy UAM w Poznaniu, był także stypendyst? programu Sokrates-Erasmus na Uniwersytecie Poczdamskim.

Zakres jego praktyki obejmuje przede wszystkim prowadzenie kompleksowych projektów z dziedziny prawa pracy, w tym także opiniowanie i tworzenie projektów indywidualnych oraz zbiorowych dokumentów pracowniczych, przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych. Prowadził liczne procesy przed s?dami pracy oraz w postępowaniach administracyjnych.

Mec. Stanasiuk doradzał klientom kancelarii Taylor Wessing przy licznych transakcjach M&A (fuzji i przejęć), w szczególności w zakresie zagadnień prawa pracy dotycz?cych przejmowania, zwolnień grupowych pracowników jak i reorganizacji zatrudnienia. Ponadto Mecenas Stanasiuk posiada bogate doświadczenie w legalizacji pobytu i zatrudnienia zarówno zagranicznej kadry zarz?dzaj?cej jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych przy dużych projektach budowlano-inwestycyjnych.

Jest autorem wielu publikacji i wyst?pień w mediach ogólnopolskich i prasie branżowej oraz współautorem Leksykonu prawa polskiego (wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013) oraz Zarysu Polskiego Prawa Umów (wydawnictwo Linde Wiedeń 2017) wydanych w języku niemieckim.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY

Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!