Nowe postulaty Białej Księgi CCIFP w rozdziale „Podatki”

<p style="text-align: justify;">Komitet „Podatki” właśnie zakończył prace nad aktualizacją jednego z rozdziałów Białej Księgi. Od października 2014 roku do kwietnia 2015 eksperci i przedsiębiorcy z firm stowarzyszonych przygotowywali nowe postulaty i rozwiązania w obszarze podatków. Komitet pracował pod przewodnictwem mecenasa Andrzeja Dębca, radcy prawnego, partnera w kancelarii Hogan Lovells, który opracował jednolitą wersję dokumentu.</p>

>

Aktualizacja rozdziału „Podatki” polegała na zrewidowaniu dotychczasowych postulatów oraz na dodaniu nowych obszarów, które według przedsiębiorców wymagaj? zmian.

Jednym z nich jest problem „grup podatkowych” w podatku VAT. Sugerowane jest zaimplementowanie regulacji dyrektywy europejskiej, na wzór rozwi?zań które już zostały przyjęte przez większość krajów unijnych, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie przywilejów grupy podatkowej w Polsce.

Komitet „Podatki” zwrócił również uwagę na potrzebę zmiany definicji „prezentu o małej wartości”, gdyż w praktyce pojęcie to dotyczy obecnie wył?cznie towarów, których koszt nabycia nie przekracza 10 zł.

Członkowie Komitetu podkreślili konieczność wprowadzenia zmian w zakresie przyspieszonego zwrotu VAT’u. Powinien on dotyczyć również sytuacji, w której zapłacona została jedynie część należności, a nie wył?cznie całość, jak jest to obecnie.

Dodany został nowy postulat odnośnie rozliczania nabycia i wykorzystania samochodów w ramach działalności gospodarczej oraz rozliczania podatku VAT za usługi noclegowe i gastronomiczne.

Wskazano również na konieczność doprecyzowania przepisów zakresie opodatkowania VAT usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Komitet zaproponował również dokonanie zmian w zakresie wył?czenia obowi?zku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadz?cych działalności gospodarczej za pomoc? kasy fiskalnej, w sytuacji wystawienia tym osoba faktury VAT.

W ramach proponowanych zmian w ordynacji podatkowej zwrócono uwagę na występuj?ce rozbieżności w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, wydawanych przez organy podatkowe w podobnych przypadkach. Tego rodzaju praktyki znacznie obniżaj? transparentność systemu podatkowego i negatywnie wpływaj? na prowadzenie działalności gospodarczej.

Postulaty zawieraj? również propozycje zmiany w obszarze podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości.

Pełna wersja rozdziału Podatki (tylko w języku polskim) : >>>>>>>

Przygotowany dokument zostanie przedstawiony Ministerstwu Finansów na spotkaniu, które planowane jest w najbliższym czasie.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich wkład w tworzenie niniejszego dokumentu.

Do pobrania

Download PODATKI_Biala-Ksiega.pdf  (PDF • 4 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!