Analizy i badania

Nowe obowiązki pracodawców delegujących pracowników do pracy w innym kraju UE

<p style="text-align: justify;">W parlamencie trwają prace nad ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, implementującą przepisy unijnych dyrektyw 96/71/WE i 2014/67/UE. Przepisy ustawy wprowadzają nowe obowiązki pracodawców związane z delegowaniem pracowników poza granice kraju.</p>

>

Delegowaniem, w rozumieniu przepisów ustawy, jest tymczasowe skierowanie pracownika do innego kraju UE (i) w zwi?zku z realizacj? umowy zawartej między pracodawc? i podmiotem trzecim, (ii) w oddziale lub przedsiębiorstwie z grupy kapitałowej pracodawcy lub (iii) jako agencja pracy tymczasowej.

Nowe przepisy przewiduj? między innymi:

  • obowi?zki pracodawców deleguj?cych pracowników na terytorium Polskido:
    • wyznaczania osoby upoważnionej do kontaktu z Państwow? Inspekcj? Pracy w sprawach zwi?zanych z delegowaniem,
    • składania oświadczenia dotycz?cego delegowania pracowników na terytorium RP,
    • przechowywania (w formie papierowej lub elektronicznej) dokumentacji dotycz?cej pracy delegowanych pracowników przez okres delegowania i przez dwa lata po zakończeniu delegacji.
  • odpowiedzialność solidarn? wykonawcy i podwykonawcy, deleguj?cego pracowników do wykonania prac budowlanych i remontowych, za zobowi?zania z tytułu zaległego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • sankcje za niedopełnienie obowi?zków przewidzianych w ustawie – kara grzywny od 1.000 do 30.000 zł,
  • kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy jako organu właściwego  do informowania o przepisach dotycz?cych delegowania pracowników  (np. poprzez prowadzenie strony internetowej zawieraj?cej informacje  o minimalnych warunkach zatrudnienia w Polsce), jak również w zakresie współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich, kontroli prawidłowości delegowania pracowników na terytorium Polski oraz egzekucji kar administracyjnych nałożonych przez organy państwa członkowskiego  na polskich pracodawców deleguj?cych pracowników do innego państwa członkowskiego.

Dotychczasowe przepisy Kodeksu pracy dotycz?ce delegowania (art. 671 - 674 k.p.) zostan? uchylone i zast?pione przepisami ustawy. Przepisy ustawy,  z niewielkimi wyj?tkami, będ? miały zastosowanie do delegowania pracowników na terytorium Polski przez pracodawców z państw niebęd?cych członkami UE.

Przepisy przejściowe zakładaj?, że pracodawcy deleguj?cy pracowników  na terytorium Polski będ? zobowi?zani do złożenia stosownego oświadczenia  i dopełnienia obowi?zku przechowywania dokumentów w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Prace nad ustaw? s? już w końcowym stadium. Zgodnie z projektem przepisy wejd? w życie 18 czerwca 2016.

***

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowi? porady prawnej. Osoby zainteresowane porad? prawn? lub bardziej szczegółowymi  informacjami prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem. Pełna lista biur Eversheds International Limited na eversheds.com

 ? Wierzbowski Eversheds 2016. Wierzbowski Eversheds jest członkiem Eversheds International Limited  

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:  

Ewa Łachowska-Brol
Partner
T: +48 22 50 50 797
ewa.lachowska-brol@eversheds.pl  

Paweł Lasota
Prawnik
T: +48 22 50 50 798
pawel.lasota@eversheds.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!