Analizy i badania

Nowe oblicze warszawskiego centrum biznesu

<p style="text-align: justify;">Na przestrzeni ostatnich lat, biurowe centrum Warszawy zmieniło się znacząco dzięki wielu nowoczesnym projektom architektonicznym.</p>

>

Warszawski Centralny Obszar Biznesu (COB) wyznaczaj? obecnie ulice Jana Pawła II, Al. Solidarności, Hoża oraz Krakowskie Przemieście i Nowy Świat, a Centrum rozszerzone zostało na północ do Dworca Gdańskiego, na zachód do ul. Karolkowej i na południe do Placu Unii Lubelskiej. Od wschodu granicę stanowi brzeg Wisły. Na przestrzeni ostatnich lat, biurowe centrum Warszawy zmieniło się znacz?co dzięki wielu nowoczesnym projektom architektonicznym. Kilka z nich, jak na przykład Q22 czy Warsaw Spire, zyskało już opinię obiektów wyj?tkowych i przełomowych. Jednak centrum Warszawy to nie tylko nowoczesne budowle i futurystyczne drapacze chmur. To również biura drugiej generacji, powstałe przed 2000 rokiem oraz nieruchomości o znaczeniu historycznym dla miasta, stanowi?ce integraln? cześć centrum stolicy.

W latach 2010-2016 starsze budynki zlokalizowane w Centralnym Obszarze Warszawy (COB), przechodz?ce prace modernizacyjne, stanowiły tylko 20% całkowitej podaży biurowej. Powodem takiego stanu rzeczy była przede wszystkim stosunkowo duża dostępność gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod nowe projekty biurowe, które zdominowały wówczas rynek warszawski pod względem podaży. Warto odnotować, że w owym czasie wybudowano jedn? czwart? obecnego zasobu powierzchni biurowej COB.

Większość obecnie niezagospodarowanych gruntów inwestycyjnych została już jakiś czas temu zabezpieczona przez deweloperów i czeka na nowe inwestycje. Do 2020 roku planuje się oddanie do użytku ponad 600 tys. m kw. powierzchni biurowej w obrębie centrum. W budowie jest projekt słowackiego dewelopera HB Reavis „Varso Place” przy zbiegu ulic Chmielnej i Jana Pawła II, biurowiec dewelopera Golub Gethouse „Mennica Legacy Tower” przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej czy wspólny projekt Commerzreal i S+B Gruppe AG „J44” na miejscu wyburzonego Universalu przy al. Jerozolimskich 44. Oznacza to, że – na podobieństwo Londynu czy Nowego Jorku (z zachowaniem wszelkich proporcji) – warszawski biznes w coraz większym stopniu koncentruje się w ścisłym centrum miasta i jego bezpośrednich okolicach, jak np. bliska Wola czy Powiśle.

Nowym inwestycjom w centrum towarzyszy w coraz większym stopniu również modernizacja budynków historycznych oraz tych oddanych do użytku przed 2000 rokiem. Zakrojony na szersz? skalę proces modernizacyjny i rewitalizacyjny jest obserwowany od około dwóch lat. Za doskonały przykład posłużyć może m.in. Hala Koszyki, Ethos przy placu Trzech Krzyży, czy powstaj?ce właśnie EC Powiśle.

Rewitalizacje nieruchomości maj? na celu ponowne wł?czenie nieużywanych obiektów do funkcjonuj?cej tkanki miejskiej oraz – dzięki poł?czeniu kultu przeszłości i nowoczesnej funkcjonalności – stworzenie unikalnych miejsc wyróżniaj?cych się na tle otoczenia i przynosz?cych korzyść zarówno właścicielom oraz użytkownikom, jak i mieszkańcom miasta. Prace modernizacyjne przystosowuj?ce przestarzałe budynki do obecnych norm technicznych pozwalaj? znacz?co podnieść standard budynku i konkurować z nowymi projektami o najemców. Przewiduje się, że do końca 2020 roku, podaż nieruchomości, na których zostały ukończone prace modernizacyjne lub rewitalizacyjne wyniesie około 200 tys. m. kw.

Do rozpoczęcia prac modernizacyjnych oraz rewitalizacyjnych, które wi?ż? się z  dużymi nakładami inwestycyjnymi, właścicieli motywuje przede wszystkim możliwość podniesienia wartości obiektu. Nieruchomości komercyjne charakteryzuj?ce się dobr? lokalizacj?, o  odpowiedniej specyfikacji technicznej i ponadczasowej architekturze s? jednym z najbardziej atrakcyjnych i poż?danych produktów inwestycyjnych. Dodatkowo właściciele, którzy planuj? zbycie swoich nieruchomości chc? wykorzystać, rekordowo wysok? aktywność inwestorów. W 2017 roku wolumen transakcji na rynku inwestycyjnym wyniósł 5,0 mld EUR, co oznacza, że bardzo zbliżyliśmy się do wyniku z 2006 roku, kiedy to wolumen inwestycyjny wyniósł ok. 5,2 mld EUR.

Autor:

Michał Wachowicz, konsultant w dziale rynków kapitałowych, Cushman & Wakefield

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!