Analizy i badania

Nowe oblicze luksusu – Etyka jako tworzenie wartości

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><span><strong>W odpowiedzi na stale zmieniającą się globalną gospodarkę, branża produktów luksusowych zaczyna koncentrować się na etyce i zrównoważonym rozwoju. Troska o środowisko, wykorzystywanie materiałów z odzysku i wymyślanie nowych, dbałość o przestrzeganie zasad w całym łańcuchu dostaw, ekonomia cyfrowa, ekonomia współpracy i przedsiębiorczość społeczna stają się jednym ze strategicznych priorytetów firm działających na rynku dóbr luksusowych. </strong></span></span></span></span></p>

>

Mazars opracował raport dotycz?cy mody komercyjnej i produktów luksusowych „Nowe oblicze luksusu – Etyka jako tworzenie wartości”, który opisuje aktualn? dynamikę w branży dóbr luksusowych i wykorzystanie przez firmy zasad etyki w celu tworzenia wartości.

Raport pokazuje przedsiębiorstwa, które staraj? się stosować zrównoważony rozwój przy podejmowaniu strategicznych decyzji, podejmuj? trud budowania odpowiedzialnych społecznie modeli biznesowych i koncentrowania się w pracy na działaniach etycznych.   Pojawianie się nowych marek tworzonych na zasadach zrównoważonego rozwoju i norm etyki przełamuje tradycyjne łańcuchy wartości i przybliż? rynek dóbr luksusowych do gospodarki społecznej” – uważa Fabien Seraidarian, Senior Manager Mazars we Francji oraz autor niniejszego raportu.

Grupa objęta badaniem

Badanie objęło 112 spółek z branży i 7 stowarzyszeń reprezentuj?cych sektor dóbr skórzanych, modowy, jubilerski, zegarmistrzowski oraz produkcję futer.

Cztery rodzaje praktyk

Na podstawie analizy ponad 100 marek i ocenie najbardziej reprezentatywnych praktyk, określono cztery wymiary etycznych inicjatyw:

  1. Dostawy surowców: Sektor dóbr luksusowych korzysta z rzadkich zasobów. Próbuje chronić reprodukcję tych materiałów lub znajdować alternatywy. Recykling, przetwarzanie odpadów  na przedmioty o wyższej wartości, wykorzystywanie innowacyjnych materiałów to kluczowe czynniki zrównoważonego rozwoju w łańcuchu wartości.
  2. Środowisko i lokalny region:  Firmy z sektora staraj? się ograniczać negatywny wpływ na środowisko i promować wartości niematerialne i prawne regionu.
  3. Siła robocza i warunki socjalne: Niezależnie od stopnia wykształcenia siły roboczej oraz stopnia podziału pracy w łańcuchu wartości, dbanie o warunki pracy, szkolenia i rzemiosło jest bardzo ważne.
  4. Szacunek dla konsumenta: Trwałość lub odnawialność jest kluczowym aspektem przy ocenie jakości produktu luksusowego i jego wpływu na środowisko. Przejrzystość procesu produkcji jest przedmiotem coraz większej troski.

Trzy kluczowe pytania na temat przyszłości branży

Poprzez analizę stosowanych praktyk, raport odpowiada na szereg pytań:

  • Co sprawia, że branżowi gracze chc? się zmieniać i rozwijać?
  • Jaki jest wpływ na łańcuch wartości?
  • Jakie  s? strategie? Jak zidentyfikować różne ekosystemy?

Trzy główne strategie zrównoważonych praktyk  

Partnerskie podejście (w dziedzinie etyki) poszerza zakres odpowiedzialności w przemyśle dóbr luksusowych. Pozwala na tworzenie wartości nie tylko w celu jej redystrybucji udziałowcom i pracownikom, ale także klientom, dostawcom, podwykonawcom i społecznościom lokalnym.

Zmiana podejścia do łańcucha dostaw, ochrona środowiska i produkcji w lokalnych regionach, poszanowanie pracowników, poprawa warunków pracy i uwzględnianie nowych oczekiwań klienta to elementy, które składaj? się na trzy główne strategie, którymi s?:

  • Zarz?dzanie ryzykiem
  • Transformacja
  • Przedsiębiorczość społeczna

Pobierz raport w wersji angielskiej || w wersji francuskiej

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!