Analizy i badania

Nowe kierunki zarządzania efektywnością energetyczną w nowatorskim raporcie „Zużycie energii w budynkach biurowych” firm Skanska, Go4Energy i Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">Budynki odpowiadają za ponad 40% zużycia energii w Europie, a niemal 75% z nich charakteryzuje się niską efektywnością energetyczną. W związku z tym, coraz większą wagę przywiązuje się do uzyskania zielonych certyfikatów zarówno dla istniejących, jak i nowo budowanych obiektów. Ich efektywność energetyczna oceniana jest na podstawie modelowania i symulacji energetycznej. Jak dotąd nie było jednak analizy pokazującej rzeczywiste zużycie energii budynku: jaki wpływ na jej wysokość mają zastosowane innowacyjne systemy, odpowiednie zarządzanie, specyfika i oczekiwany komfort najemcy. Powyższe kwestie zostały szczegółowo przedstawione w pierwszym w Europie raporcie analizującym budynki biurowe w Polsce, opracowanym przez trzech partnerów – Skanska, Go4Energy i Cushman &amp; Wakefield.</p>

>

Raport „Zużycie energii w budynkach biurowych” to efekt współpracy specjalistów z trzech dziedzin: doświadczonego dewelopera budynków biurowych – firmy Skanska, ekspertów w zakresie certyfikacji środowiskowej Go4Energy oraz zarz?dców nieruchomości firmy doradczej Cushman & Wakefield. Partnerzy projektu przeanalizowali dane z 20 budynków biurowych w Polsce obejmuj?cych 16 budynków certyfikowanych w systemach LEED oraz BREEAM.

- W ci?gu ostatnich lat zgromadziliśmy szereg danych na temat funkcjonowania budowanych przez nas zielonych budynków biurowych. Aby zweryfikować, jak założenia projektowe sprawdzaj? się w praktyce, potrzebowaliśmy porównać działanie naszych budynków z innymi referencyjnymi biurowcami w Polsce. Okazało się, że na rynku brakuje szczegółowych i kompleksowych analiz, które moglibyśmy wykorzystać w naszych działaniach deweloperskich. Razem z naszymi partnerami zdecydowaliśmy się więc na przygotowanie pełnej analizy, która objęła różne budynki funkcjonuj?ce na polskim rynku biurowym, o różnej charakterystyce oraz różnym wieku i specyfikacji środowiskowej – wyjaśnia Waldemar Olbryk, dyrektor zarz?dzaj?cy funkcji wsparcia Skanska.

Przeprowadzone badania podkreśliły ogromne znaczenie roli użytkowników-najemców w zużyciu energii w budynku. Dzięki zastosowanym metodom obliczeniowym po raz pierwszy udało się wydzielić profil energetyczny najemcy z profilu budynku.

- Do tej pory podczas projektowania modeli energetycznych specyfika działalności najemców w ogóle nie była brana pod uwagę. W analizowanych obiektach udział energii elektrycznej zużywanej przez najemców w całkowitym bilansie energetycznym budynku wahał się od 14% do 65%. Stanowiło to punkt wyjścia do opracowania nowej metody oceny budynków, która oddziela charakterystykę obiektu od zużycia energii na potrzeby najemców – wyjaśnia Piotr Bartkiewicz, partner firmy Go4Energy.

Analiza pokazała, że dzięki właściwej eksploatacji nawet starsze budynki, wybudowane zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa mog? się charakteryzować wysok? efektywności? energetyczn?, przy jednoczesnym zachowaniu komfortowego środowiska pracy.

- Największy potencjał do oszczędzania energii wykazały budynki wykonane w ci?gu ostatnich 6 lat. Oszczędności te sięgaj? 32%, co dowodzi opłacalności korzystania z zastosowanych na etapie projektowym i wykonawczym rozwi?zań. Poprzez odpowiednie zarz?dzanie nieruchomościami możemy identyfikować obszary, w których zużycie energii jest nieracjonalne i wprowadzać odpowiednie korekty pracy systemów lub modernizacje – komentuje Zuzanna Paciorkiewicz, MRICS, Partner, Dział Zarz?dzania Nieruchomościami Cushman & Wakefield.

Raport potwierdza, że do zapewnienia optymalnego zużycia energii w budynku niezbędna jest współpraca zespołów projektowych z zarz?dcami i obsług? techniczn?. Pionierskie badanie posłuży do stworzenia właściwych narzędzi do bież?cej, efektywnej kontroli nad gospodark? energetyczn? budynków oraz pełniejszego wykorzystania dostępnych instalacji. Kolejnym krokiem w projektowaniu wydajnych energetycznie budynków biurowych jest wykorzystanie zebranej w raporcie wiedzy. Dzięki analizie cyklu życia istniej?cych budynków, proces udoskonalania prototypów podczas tworzenia kolejnych inwestycji stanie się łatwiejszy. Powstały raport to również narzędzie, które pomoże w edukacji najemców, jasno określaj?c korzyści płyn?ce z budowania w zgodzie ze standardami zrównoważonego rozwoju. Raport ma charakter otwarty i będzie w najbliższych latach uzupełniany o kolejne dane. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie pełnej analizy energetycznej każdego budynku biurowego oraz porównanie ich parametrów użytkowych na tle już przebadanych obiektów.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Skanska Property Poland

Skanska Property Poland jest innowacyjnym deweloperem zielonych budynków biurowych, które tworz? doskonałe środowisko dla rozwoju biznesu, s? zdrowe i komfortowe dla ich użytkowników i dobrze wpisuj? się w otaczaj?c? je tkankę miejsk?. Firma działa w Polsce od 1997 roku. Projekty Skanska Property Poland to najwyższej jakości powierzchnie biurowe w doskonałych lokalizacjach, poddawane certyfikacji w systemie LEED. Firma jest obecna na siedmiu rynkach w Polsce: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście. Została uznana deweloperem roku w prestiżowych konkursach 2016 CEEQA Awards, CEE Investment & Green Building Awards 2015 oraz otrzymała tytuł „ESSA Green Developer of the Year” podczas gali CIJ Awards 2015.

Zapraszamy do odwiedzin profilu spółki na portalu  https://www.linkedin.com/company/skanska-property-poland

Grupa Skanska

Skanska jest jedn? z wiod?cych światowych firm deweloperskich i budowlanych. Koncentruje się na wybranych rynkach rodzimych w Europie i Ameryce Północnej. Działalność Skanska wpisuje się w globalne trendy urbanizacyjne, demograficzne i energetyczne. Dodatkowo, dzięki koncentracji na zielonym budownictwie, etyce oraz bezpiecznym środowisku pracy i zdrowiu Skanska oferuje konkurencyjne rozwi?zania dla najbardziej złożonych zadań. Model biznesowy Skanska pozwala na generowanie wartości dla interesariuszy dzięki doskonałej współpracy części wykonawczej i deweloperskiej Grupy. Skanska uczestniczy w najciekawszych przedsięwzięciach naszych czasów. Pracuje przy 10 000 projektach na dwóch kontynentach. Zatrudnia 43 000 pracowników w 10 krajach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Główna siedziba firmy mieści się w Sztokholmie, w Szwecji. Spółka Skanska AB jest notowana na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych NASDAQ Stockholm.

Więcej można przeczytać na  www.skanska.com/projects.

W Polsce Grupa Skanska zatrudnia niemal 7 tys. osób w 3 spółkach: Skanska S.A., Skanska Property Poland oraz Skanska Residential Development Poland. W 2015 roku Grupa Skanska została laureatem polskiej edycji prestiżowego konkursu Superbrands.

Więcej informacji na stronie:  www.skanska.pl

O Go4Energy

Go4Energy to polska firma, która świadczy profesjonalne usługi w zakresie analizy zużycia energii w budynkach, komfortu termicznego użytkowników, oświetlenia dziennego i sztucznego, jakości środowiska i powietrza wewnętrznego. Na podstawie obliczeń, symulacji i modelowania zespół Go4Energy opracowuje wytyczne do racjonalizacji zużycia energii w budynkach projektowanych. Uzupełnienie modeli teoretycznych wynikami pomiarów stanowi zaś bazę dla analiz obiektów istniej?cych. Działaj?c w zgodzie z ide? zrównoważonego rozwoju Go4Energy wspomaga swoich klientów między innymi długoterminowymi projektami zarz?dzania energi? w nieruchomościach, doradztwem zwi?zanym z racjonalizacj? inwestycji na etapie koncepcyjnym, projektowym i eksploatacyjnym, usług? Commissioning’u czy prowadz?c certyfikację BREEAM, LEED i GBS. Go4Energy świadczy usługi dla firm działaj?cych we wszystkich sektorach rynku nieruchomości: biurowym, handlowym, magazynowym i mieszkaniowym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!