Aktualności firm stowarzyszonych

Nowe kierunki rozwoju rynku B+R+I w Polsce

<p style="text-align: justify;">Nowa Perspektywa UE 2014-2020 stawia na intensywny rozwój działalności B+R+I (badawczo-rozwojowej i innowacyjnej). Jednak nie wszystkie branże i sektory mogą liczyć na równą pomoc z funduszy UE. Preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Dla Polski są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami. Będzie też rosła rola współpracy biznesu z nauką, więcej będzie instrumentów zwrotnych, większa waga będzie przykładana do ochrony własności przemysłowej.</p>

>

Takie wnioski wypływaj? z IV edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw” przygotowanego przez Crido Taxand oraz Polsk? Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, pod merytorycznym patronatem NCBR.

„Strategia Europa 2020” w ramach tzw. „Unii Innowacji” zakłada m.in. rozwijanie doskonałości i inteligentnej specjalizacji, zacieśnianie współpracy między uczelniami, społeczności? badawcz? i biznesem, a także odpowiednie dostosowanie krajowych procedur finansowania tak, aby zapewnić rozpowszechnianie się technologii na całe terytorium UE. W Polsce te założenia znalazły odzwierciedlenie w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” oraz w programie wykonawczym do niej, którego zał?cznikiem jest Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). Określa ona obszary, na których powinno się koncentrować wsparcie z funduszy UE na lata 2014-2020. Z perspektywy całego kraju s? one zwi?zane ze zdrowiem, biogospodark?, ekoenergetyk?, gospodark? odpadami i innowacyjnymi technologiami. Z kolei dla województw wyznaczane s? one przede wszystkim w ramach Regionalnych Strategii Innowacji (RIS). Choć proces ich określania jeszcze nie został zamknięty, to najczęściej wskazywanymi w regionach obszarami inteligentnej specjalizacji s?: produkcja żywności i przetwórstwo spożywcze, w drugiej kolejności zdrowie, medycyna i rehabilitacja, a w trzeciej technologie informacyjno-komunikacyjne.

Trendy nowej perspektywy

Analizuj?c dokumenty strategiczne dla Polski i całej UE, można wskazać najbardziej prawdopodobne trendy rozwojowe sektora B+R+I w Polsce. Z uwagi na określenie KIS/RIS, spodziewać się można intensywnego rozwoju wybranych branż, dla których przewidziane jest największe wsparcie finansowe w nowej perspektywie. Co do zasady, projekty o charakterze innowacyjnym, nie wpisuj?ce się w zakres krajowych lub regionalnych inteligentnych specjalizacji, nie będ? wspierane. Dla nich wzrośnie więc znaczenie planowanych zachęt fiskalnych.

Tendencja do koncentracji wsparcia na wybranych dziedzinach przejawia się także w stworzeniu możliwości uruchomienia programów sektorowych. Do tej pory w ofercie NCBR funkcjonały programy sektorowe dla branży medycznej – Innomed oraz lotniczej – Innolot. Katalog ten może zostać w najbliższym czasie poszerzony. W ogłoszonym przez NCBR konkursie, do 30 września br. zgłoszono kilkanaście programów, w tym m.in. dla branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej czy też ICT.

Coraz większe znaczenie będzie także miała współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Wspólne przedsięwzięcia przedstawicieli obu tych środowisk będ? premiowane przy udzielaniu wsparcia ze środków publicznych. Wspierany będzie rozwój, w szczególności tzw. KKK czyli Krajowych Klastrów Kluczowych. Jest to nowa kategoria organizacji realizuj?cych działania z zakresu B+R+I, którym przysługiwać będ? preferencje przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków UE, w szczególności w zakresie działalności B+R+I, jak i wsparcia dla działalności międzynarodowej. Status KKK będzie nadawany klastrom o istotnym znaczeniu dla gospodarki i o wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Więcej informacji_RaportBRI_IVedecja >>>

Zespół Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand

Doradzamy międzynarodowym firmom i rodzimym przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na rozwój biznesu. Pomagamy w pozyskiwaniu finansowania z funduszy Unii Europejskiej, unijnych inicjatyw typu JESSICA, jak również programów krajowych, m.in. ze środków NFOŚiGW.

Od 2005 roku skutecznie wspieramy polskie i globalne korporacje w pozyskiwaniu dotacji, m.in. na nowe inwestycje, inwestycje w działalność badawczo-rozwojow?, odnawialne źródła energii czy też inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Od 2005 roku zrealizowaliśmy ponad 200 projektów, na które pozyskaliśmy dla naszych klientów pomoc publiczn? w ł?cznej wysokości ponad 3,5 mld PLN.

Wspieramy również firmy w negocjowaniu pakietów pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, zwolnień z podatku dochodowego w ramach SSE (w ramach SSE nasi klienci uzyskali ł?cznie 400 mln PLN) oraz z podatku od nieruchomości. Wśród wielu spektakularnych sukcesów naszego zespołu jest również doradztwo przy pozyskaniu finansowania w ramach Inicjatywy JESSICA, pierwszego, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, miejskiego projektu rewitalizacji.

Nasza skuteczność została wielokrotnie doceniona, m.in. przez miesięcznik FORBES – dwukrotnie z rzędu w perspektywie 2007-2013 zajęliśmy I miejsce w kategorii doradców dla firm. Nasi eksperci s? też autorami i współautorami licznych publikacji zw. z tematyk? finansowania ze środków unijnych, w tym m.in. ksi?żek: "Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości”, „Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa JESSICA” i „Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami”.

Więcej informacji na: www.taxand.pl

Do pobrania

Download 20141211_Informacja_prasowa_RaportBRI_IVedecja.pdf  (PDF • 405 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!