Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Nowa jakość w biznesie i mniejsze koszty - czyli o mediacjach

<p style="text-align: justify;">Pierwsza konferencja z cyklu „Międzynarodowe Spotkania z Mediacją” została zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Mediacji 16 października br. w Ambasadzie Brytyjskiej podczas trwającego Tygodnia Mediacji. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Gospodarki. Konferencja została otwarta przez Ambasadora Brytyjski w Polsce, Pana Robina Barnetta, który opowiedział o tym jak istotna jest mediacja w stosunkach gospodarczych i podkreślił, że często proces sądowy niszczy relację pomiędzy przedsiębiorcami, mediacja natomiast, może ją zbudować. Wspomniał również o tradycji mediacji w Wielkiej Brytanii i o jednym z największych światowych ośrodków certyfikujących mediatorów – CEDR, założonym w 1992 roku w Londynie.</p>

>

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki – Sędzia Joanna Sauter-Kunach z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji, Marzena Kruk, naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Radca Ministra Gospodarki Krzysztof Partyka, którzy opowiedzieli o perspektywach dla mediacji gospodarczej w Polsce i przedstawili projekt założeń ustawy wspieraj?cej polubowne metody rozwi?zywania sporów znajduj?ce się obecnie w fazie konsultacji społecznych. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie mechanizmów do postepowania cywilnego maj?cych zachęcić przedsiębiorców do wykorzystywania pozas?dowych metod rozwi?zywania sporów oraz szereg rozwi?zań finansowo – podatkowych jako dodatkowych zachęt do korzystania z mediacji.

Wiadomości?, która wzbudziła interesuj?c? dyskusję wśród uczestników i prelegentów była informacja podana przez Radcę Ministra Gospodarki Krzysztofa Partykę o tym, że konflikty w sprawach gospodarczych w Polsce mog? kosztować przedsiębiorców rocznie około 40 mld zł. Dla porównania w Wielkiej Brytanii, gdzie mediacja posiada już swoj? tradycję, przedsiębiorcy również trac? na sporach ogromne sumy, s? to 33 miliony funtów rocznie, z czego „tylko” 6 milionów to koszty obsługi prawnej.

W Polsce mediacja nadal wykorzystywana jest przez polskich przedsiębiorców w niewielkim stopniu. Nie znaj? oni tego narzędzia lub nie maj? wiedzy, w jaki sposób je wykorzystać. Optymistycznym sygnałem jest stale rosn?ce zainteresowanie, a także coraz większa promocja mediacji, jako alternatywnej formy rozwi?zywania sporów.

„Rozwi?zuj?c spór w drodze mediacji zamiast tradycyjnej ścieżki s?dowej przedsiębiorca oszczędza około dwóch lat oraz niejednokrotnie ma możliwość kontynuowania współpracy z kontrahentem, bo mediacja często oprócz ugody w konkretnej sprawie pozwala ustalić i wynegocjować warunki dalszej współpracy. Dodatkowo jest to wymierna korzyść finansowa. Wyobraźmy sobie, że przy wartości sporu w wysokości pół miliona złotych rozwi?zanego drog? mediacji, oszczędzamy kwotę, za któr? moglibyśmy zakupić do firmy nowy samochód lub pakiet szkoleń dla pracowników. To się naprawdę opłaca." – mówi Dr Ewelina Stobiecka, Inicjator i Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, partner w TaylorWessing e|n|w|c.

Planowane zmiany legislacyjne, ci?głe budowanie świadomości zarówno wśród przedsiębiorców jak i prawników s? jednym z głównych zadań rz?du i ośrodków mediacji takich jak Międzynarodowe Centrum Mediacji. Maj? na celu odci?żenie polskich s?dów, wprowadzenie nowych standardów w biznesie a także wsparcie rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

„Mediacja to czysta korzyść dla przedsiębiorców. Rozwi?zuj?c spór na tej drodze przedsiębiorca oszczędza nie tylko czas i pieni?dze, ale również inwestuje w budowanie wizerunku swojej firmy. Batalia s?dowa, choć bywa niekiedy medialnie spektakularna, może pozbawić dobrego imienia obydwie strony. Dzięki mediacji relacje i wizerunek s? bezpieczne – a to w biznesie najważniejsze.” – komentuje Aleksandra Ladachowska, ekspert w dziedzinie komunikacji w biznesie, właściciel Agencji PR & MarComm Infinity, Inicjator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Istotn? rolę w promocji mediacji odgrywa praktyczne pokazanie przedsiębiorcom korzyści z niej płyn?cych, o czym podczas swojej prezentacji opowiedziała Dr Stobiecka. Wyjaśniła również w jaki sposób funkcjonuje Międzynarodowe Centrum Mediacji, które posiada listę profesjonalnych mediatorów, ekspertów w konkretnych branżach, prowadz?cych mediacje w językach obcych i posiadaj?cych doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz, co bardzo istotne, znajomość kontekstu kulturowego.

Mecenas Sylwester Pieckowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia S?downictwa Polubownego, mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji opowiedział w bardzo praktyczny sposób o roli mediatora w mediacjach gospodarczych. Odpowiedział na pytania: kim powinien być mediator i jakie posiadać umiejętności, żeby skutecznie pomagać przedsiębiorcom rozwi?zywać spory biznesowe? Jego prelekcja pozwoliła zrozumieć jak wygl?da proces mediacji i jak niezwykle ważn? rolę odgrywa w nim profesjonalny mediator, który oprócz umiejętności miękkich, musi posiadać ogromn? wiedzę, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne, żeby proces mediacji zakończył się sukcesem dla mediuj?cych stron.

Podczas konferencji poruszona została również kwestia sporów na linii przedsiębiorca konsument w obrocie internetowym i planowanym wprowadzeniu międzynarodowej platformy internetowej służ?cej rozwi?zywaniu konfliktów on-line, o czym opowiedział Przemysław Walasek, partner w TaylorWessing e|n|w|c. Planowane działania pokazuj?, że państwa europejskie inwestuj? w rozwój polubownego rozwi?zywanie sporów zarówno w Internecie jak i poza nim.

Konferencja w Ambasadzie Brytyjskiej z cyklu Międzynarodowe Spotkania z Mediacj?, organizowana przez Międzynarodowe Centrum Mediacji jest pierwsz? z cyklu konferencji, które będ? odbywały się w Ambasadach i Izbach Przemysłowo-Handlowych, założycielach MCM: Izbie Włoskiej, Belgijskiej, Brytyjskiej, Hiszpańskiej i Francuskiej.
Jednym z głównych celów MCM jest promocja mediacji wśród przedsiębiorców, dla których stanowi ona duż? szansę na sprawne, łatwe i oszczędne rozwi?zywanie sporów oraz wprowadzenie międzynarodowej jakości i najwyższych standardów w biznesie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!