Komitety

Nowa interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca zmian w ustawie o podatku dochodowym zgodna z postulatami CCIFP

24 kwietnia na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia dotyczące zasad stosowania limitu odliczalności wydatków na usługi niematerialne oraz opłaty licencyjne (poniżej). Nowa interpretacja uwzględnia propozycje Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej wypracowane w trakcie konsultacji i przekazane do Ministerstwa.

Jeden z dokumentów poświęcono kwestii, która była przedmiotem naszych rozmów z Ministerstwem Finansów, tj. wył?czeniu obowi?zku stosowania limitu w przypadku, gdy nabywane usługi lub licencje pozostaj? w bezpośrednim zwi?zku z wytworzeniem lub nabyciem towaru b?dź świadczeniem usług. Postulatem Izby było doprecyzowanie brzmienia nowego przepisu, tak, aby unikn?ć w?tpliwości interpretacyjnych, a w szczególności nadmiernie restrykcyjnego jego rozumienia przez organy podatkowe. Niestety, podnoszone przez nas wówczas obawy okazały się zasadne m.in. w świetle jednej z pierwszych interpretacji podatkowych, która okazała się niekorzystna dla podatników (koszty, o których mowa zrównano tam z kosztami bezpośrednio zwi?zanymi z uzyskaniem przychodów).

W tym kontekście, z satysfakcj? odnotowujemy stanowisko Ministra Finansów wyrażone w wyjaśnieniach, zgodnie z którym, regulacje wył?czaj?c? limit kosztów należy rozumieć szerzej, w szczególności należy j? odnosić do kosztów usługi lub prawa w jakimkolwiek stopniu „inkorporowanych” w produkcie, towarze lub usłudze. Niektóre fragmenty pisma mog? co prawa budzić pewne w?tpliwości (np. konieczność wykazania wpływu nabywanej usługi / licencji na cenę sprzedawanych towarów i usług), niemniej jednak, kierunek wyjaśnień jest zbieżny z postulatami Izby prezentowanymi w konsultacjach społecznych i rozmowach z MF.

Nowe interpretacje:

Art.+15e+ust.+11+-+koszty+usług+bezpośrednio+zwi?zanych >>>

Kategorie+usług+objętych+art.+15e+ust >>>

Kategorie+usług+nieobjetych+zakresem+art >>>

Art.+15e+ust.+11+-+koszty+usług+bezpośrednio+zwi?zanych >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!