Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Normalizacja wzrostu sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu o 11,1% r/r wobec wzrostu o 10,7% w sierpniu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (10,4%) i naszej prognozy (8,4%). Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zwiększyła się we wrześniu o 5,1% r/r wobec wzrostu o 5,4% w sierpniu. Czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku realnej sprzedaży detalicznej był dalszy, silny wzrost cen. Deflator sprzedaży detalicznej zwiększył się we wrześniu do 5,7% r/r wobec 5,0% w sierpniu, osiągając najwyższy poziom w historii szeregu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się we wrześniu o 0,2% m/m, a w rezultacie jej poziom był o 2,8% wyższy niż w lutym 2020 r., a więc w ostatnim miesiącu, w którym pandemia nie wywierała jeszcze istotnego wpływu na sprzedaż.

Wrzesień był pierwszym miesiącem, w którym dynamika sprzedaży detalicznej była podbijana przez efekty niskiej bazy związanej z negatywnym wpływem II fali pandemii na aktywność gospodarczą jesienią 2020 r. Efekt ten (pozytywny dla tempa wzrostu sprzedaży) będzie utrzymywał się w kolejnych miesiącach. Spadek odsezonowanej produkcji w ujęciu m/m został bowiem odnotowany w większości miesięcy w okresie wrzesień 2020 r. – kwiecień 2021 r. Czynnikiem ograniczającym wzrost sprzedaży będzie natomiast pogorszenie nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) ukształtowały się w październiku na najniższym poziomie od kwietnia 2021 r. Oczekujemy, że dynamika realnej sprzedaży detalicznej wkrótce ponownie ukształtuje się powyżej granicy 6% r/r.

Słabe dane o produkcji budowlano-montażowej

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się we wrześniu o 4,3% r/r wobec wzrostu o 10,2% w sierpniu, kształtując się wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego (8,3%) i naszej prognozy (8,8%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy sierpniem a wrześniem był efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu ich liczba była o 2 dni większa w 2020 r., podczas gdy we wrześniu była taka sama jak przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się we wrześniu o 2,0% m/m i pozostaje ona nadal wyraźnie niższa niż w lutym 2020 r. (o 9,1%).

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje utrzymujący się silny wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej w kategorii „roboty budowlane specjalistyczne” (21,7% r/r we wrześniu wobec 29,7% w sierpniu), obejmującej m.in. przygotowanie terenu pod budowę. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego ożywienie w budownictwie w kolejnych kwartałach. Dynamiki produkcji w pozostałych dwóch segmentach budownictwa („obiekty inżynierii lądowej i wodnej” oraz „wznoszenie budynków”) były zbliżone do zera. Istotnym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza ożywienia w budownictwie pozostaje kształtowanie się inwestycji publicznych powiązane z opóźnieniami w zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską.

Wzrost gospodarczy w III kw. na czwórkę z plusem

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej, w połączeniu z opublikowanymi wczoraj danymi o produkcji przemysłowej (por. MAKROpuls z 20.10.2021), stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększy się w III kw. br. o 4,5% r/r wobec wzrostu o 11,1% w II kw. Jednocześnie dzisiejsze dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!