Analizy i badania

Nominalna sprzedaż detaliczna w Polsce spadła w kwietniu o 1,5% r/r wobec wzrostu o 3,0% r/r w marcu

<p style="text-align: justify;">Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w kwietniu o 1,5% r/r wobec wzrostu o 6,6% w marcu.</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku dynamiki sprzedaży detalicznej w kwietniu było ust?pienie efektu statystycznego zwi?zanego z wcześniejsz? dat? świ?t Wielkiejnocy, który znalazł odzwierciedlenie w silnym zmniejszeniu realnej dynamiki sprzedaży detalicznej w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” oraz w kategorii "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, obejmuj?cej sklepy wielopowierzchniowe (por. MAKROpuls z 20.05.2015). Oczekujemy, że po ust?pieniu efektu świ?t Wielkiejnocy liczona w cenach stałych dynamika sprzedaży detalicznej w maju ukształtuje si? na poziomie ok. 2-3% r/r, co będzie zgodne z naszym scenariuszem przewiduj?cym lekkie przyspieszenie wzrostu konsumpcji prywatnej w II kw. do 3,7% r/r wobec 3,5% w I kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!