Analizy i badania

Nieznaczny spadek zatrudnienia

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w kwietniu o 0,5 tys. m/m wobec wzrostu o 3,0 tys. w marcu. Spadek zatrudnienia jest w dużej mierze efektem przeprowadzonego w kwietniu br. programu dobrowolnych odejść w Polskiej Spółce Gazownictwa.</p>

>

Zgodnie z informacjami prasowymi ponad 1,3 tys. osób zgłosiło chęć uczestnictwa w tym programie. Ostateczna liczba pracowników objętych programem nie jest znana. Ze względu na jednorazowy charakter czynników wpływaj?cych na poziom zatrudnienia w kwietniu, jego spadek nie jest sygnałem negatywnych tendencji na rynku pracy. Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw będzie wzrastać w umiarkowanym tempie, do czego w największym stopniu przyczyni się szybki wzrost popytu na pracę w przetwórstwie przemysłowym (w kwietniu pomimo spadku składowa PMI dotycz?ca zatrudnienia nadal pozostała na wysokim poziomie) i budownictwie (efekt przyspieszenia inwestycji infrastrukturalnych).

Roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się w kwietniu w porównaniu do marca i wyniosła 1,1%. W efekcie realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyło się do 6,0% r/r wobec 7,7% w marcu i 6,8% w I kw. Dzisiejsze dane nie zmieniaj? naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji II kw. br. nie zmieni się w stosunku do I kw. i wyniesie 3,5% r/r.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!