Analizy i badania

Nieznaczny spadek światowych cen żywności

<p style="text-align: justify;">Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w grudniu do 171,8 pkt. wobec 171,9 pkt. w listopadzie (-0,1% m/m). Nieznaczny spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 2 z 5 jego składowych: cukru (-8,6% m/m) oraz mięsa (-1,1% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost cen oleju roślinnego (+4,2% m/m), produktów mlecznych (+3,3% m/m) oraz zbóż (+0,5% m/m).</p>

>

W danych na szczególn? uwagę zasługuje kontynuacja spadku cen cukru, które w ostatnich dwóch miesi?cach obniżyły się o 16,7%. Zgodnie z komunikatem FAO wynikało to z lepszych od oczekiwań zbiorów trzciny cukrowej w Brazylii, będ?cej jej największym producentem na świecie, a także dalszego osłabienia brazylijskiego reala względem dolara.  

Roczna dynamika światowych cen żywności zwiększyła się w IV kw. do 10,5% wobec 5,4% w III kw. Niemniej jednak w całym 2016 r. ceny żywności na świecie były o 1,5% niższe niż w 2015 r. Podtrzymujemy nasz? ocenę, zgodnie z któr? na pocz?tku ub. r. nast?piło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Uważamy, że w kolejnych miesi?cach będzie utrzymywał się wzrost cen widoczny szczególnie w przypadku produktów mlecznych, oleju roślinnego oraz mięsa. Perspektywy dalszego silnego wzrostu cen cukru s? w naszej ocenie ograniczone. Uważamy, że spadek cen utrzyma się natomiast w przypadku zbóż, z uwagi na rosn?ce ich światowe zapasy (por. AGROmapa z 07.12.2016).  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!