Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Nieznaczna poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w lutym do 54,7 pkt. wobec 54,5 pkt. w styczniu, kształtując się lekko powyżej konsensusu rynkowego (54,6 pkt.) oraz naszej prognozy (54,5 pkt.). Wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji oraz zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miały niższe wkłady składowych dla zatrudnienia i czasu dostaw.

Bariery podażowe w polskim przetwórstwie zmniejszają się

Wyniki badań koniunktury wskazują, że czas dostaw w polskim przetwórstwie wydłużył się, choć w najwolniejszym tempie od stycznia 2021 r. Jednocześnie w strukturze danych na uwagę zasługuje wyraźnie wolniejszy wzrost zarówno cen dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji, jak również dóbr finalnych (ich wzrost był najwolniejszy odpowiednio od lutego 2021 r. i marca 2021 r.). Jest to spójne z naszą oceną sprzed miesiąca, zgodnie z którą oznaki świadczące o zmniejszaniu się barier podażowych na świecie, widoczne m.in. w wynikach badań koniunktury w strefie euro, USA oraz Chinach, wkrótce znajdą odzwierciedlenie w polskim przetwórstwie (por. MAKROpuls z 01.02.2022)

Silny popyt wspiera ożywienie w polskim przetwórstwie

W strukturze danych na uwagę zasługuje również silny wzrost składowych dla nowych zamówień ogółem, w tym zamówień eksportowych. Wskazuje to, że źródłem ożywienia w polskim przetwórstwie są zarówno wyższy popyt wewnętrzny jak i zewnętrzny. Zwiększone zamówienia znalazły odzwierciedlenie we wzroście składowej dla bieżącej produkcji.

Firmy z optymizmem patrzą w przyszłość

W lutym br. doszło do wzrostu indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy. Zgodnie z raportem ankietowane firmy oczekują dalszego wzrostu sprzedaży wraz z wygasaniem pandemii. Ponadto, część z nich wyraziła gotowość do wprowadzania na rynek nowych produktów oraz przeprowadzenia inwestycji mających na celu zwiększenie mocy wytwórczych.

Wyniki badań koniunktury nie uwzględniają wojny w Ukrainie

Uważamy, że wojna w Ukrainie i związana z nią wysoka niepewność będzie miała negatywny wpływ na oceny dotyczące przyszłej sytuacji formułowane przez firmy z polskiego sektora przetwórczego. Jednocześnie ze względu na działania wojenne, wysoką zmienność cen na rynkach surowcowych oraz sankcje wprowadzane na Rosję kolejne miesiące mogą przynieść ponowne nasilenie problemu barier podażowych. Będzie to miało negatywny wpływ na ożywienie w polskim przetwórstwie. W konsekwencji widzimy istotne ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększy się w 2022 r. o 4,3% r/r wobec wzrostu o 5,7% w 2021 r. Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny na lata 2022 – 2023 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Uważamy, że dzisiejsze dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!