Analizy i badania

Niewykorzystany potencjał Ulgi B+R

Tylko niecałe 15% nakładów, które zostały zainwestowane przez polskich przedsiębiorców w działania badawczo-rozwojowe w 2017 r. zostało zgłoszone do Ulgi na B+R - wynika z analizy ekspertów CRIDO „Ulga B+R. Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystują jej potencjał?”.  Z opracowania wynika również, że od 2016 r. organy podatkowe wydały ponad 500 indywidualnych interpretacji odpowiadając na prawie drugie tyle pytań zadanych we wnioskach.

 

Z Ulgi B+R podatnicy mog? korzystać od 2016 r. W pierwszym roku jej obowi?zywania spośród 4871 podmiotów, które prowadziły działalność B+R, z Ulgi B+R skorzystało jedynie 528 przedsiębiorców. Zgłoszone koszty stanowiły ok. 10% wydatków tych przedsiębiorstw na działania B+R (1,2 mld zł z 11,8 mld zł), a kwota uzyskanej ulgi wyniosła 206 mln zł.  

Zmiany ułatwiaj?ce korzystanie z Ulgi B+R wdrożone w 2017 r. skutkowały podwojeniem liczby podatników, którzy skorzystali z tego instrumentu podatkowego. Jednak różnica między podmiotami korzystaj?cymi z ulgi a prowadz?cymi działalność B+R nadal była znacz?ca – 1090 vs 5102. W 2017 r. w ramach ulgi zgłoszono 1,9 mld zł, co stanowiło niecałe 15% wydatków przedsiębiorstw na B+R. Ponad dwa razy wyższa była kwota uzyskanej ulgi, która w 2017 roku wyniosła 584 mln zł.  

W 2018 r. wprowadzono kolejne zmiany, które ponownie zwiększyły atrakcyjność Ulgi B+R, podwyższono limit odliczeń do 100% kosztów kwalifikowanych (do 150% dla firm posiadaj?cych status CBR), poszerzono katalog kosztów kwalifikowanych, a wykorzystanie ulgi umożliwiono również firmom działaj?cym w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych (choć nadal w pewnych przypadkach posiadanie zezwolenia strefowego może uniemożliwić skorzystanie z Ulgi B+R).  

Grafika 1: Wykorzystanie ulgi B+R vs nakłady przedsiębiorstw na działania B+R w 2016 i 2017 r.  

Źródło: Opracowanie CRIDO „Ulga B+R. Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystuj? jej potencjał?”  

Różnica między nakładami przedsiębiorstw na działania B+R a kwotami zgłoszonymi do ulgi B+R w 2017 roku była znacz?ca. To pokazuje nie w pełni wykorzystany potencjał tego instrumentu. Jednak jak wynika z naszej analizy, zmiany, które s? wprowadzane w zasadach korzystania z ulgi pozytywnie wpływaj? na jej popularność. Można więc założyć, że w deklaracjach podatkowych za 2018 r. różnica między wydatkami na działania B+R, a tymi zgłoszonymi do ulgi ponownie ulegnie zmniejszeniu ” – mówi Magdalena Kosewska-Kwaśny, partner w CRIDO  

Weryfikacja kosztów kwalifikowanych i działalności B+R wci?ż problematyczna  

Eksperci CRIDO przeanalizowali także wnioski o interpretacje złożone przez podatników od pocz?tku wprowadzenia Ulgi B+R. Najwięcej zapytań dotyczyło tego, czy prowadzona przez firmę działalność spełniała ustawow? definicję działalności B+R (25% wszystkich interpretacji), kwestii pracowniczych (24% interpretacji) oraz identyfikacji kosztów kwalifikowanych (15% wszystkich interpretacji). Jedynie 7% zapytań dotyczyło kosztów już zwróconych podatnikowi i ł?czenia ulgi z innymi rodzajami wsparcia. Pozostałe interpretacje wyjaśniały w?tpliwości przedsiębiorców na temat możliwości odliczenia kosztów nabytych usług (10% wszystkich interpretacji), kosztów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i kosztów licencji (9% wszystkich interpretacji), czy dokumentacji prac B+R (2% wszystkich interpretacji).  

Grafika 2: Interpretacje – o co najczęściej pytaj? przedsiębiorcy?  

Źródło: Opracowanie CRIDO „Ulga B+R. Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystuj? jej potencjał?”  

Liczba zapytań ze strony podatników świadczy o licznych w?tpliwościach dotycz?cych rozumienia przepisów reguluj?cych Ulgę B+R. Ważne, aby organy podatkowe wyci?gały z nich wnioski i wprowadzały zmiany ułatwiaj?ce wykorzystanie tego instrumentu – mówi Monika Gruszecka, menedżer w CRIDO  

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie:  https://crido.pl/report/ulga-na-br-czy-polscy-przedsiebiorcy-wykorzystuja-jej-potencjal/  

W opracowaniu CRIDO analizie poddano dane Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność badawcza i rozwojowa w 2017 r. w Polsce”, 27.11.2018 r. (zhttps://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2017-roku,8,7.html) oraz dane dostępne na portalu www.gov.pl dotycz?ce ulgi na badania i rozwój (https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/ulga-na-badania-i-rozwoj).  

Pełna wersja raportu dostępna na stronie: https://crido.pl/report/ulga-na-br-czy-polscy-przedsiebiorcy-wykorzystuja-jej-potencjal/

***  

O CRIDO - Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjn? działalność, w tym pozyskuj?c finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspieraj?cych działalność B+R i innowacje. Więcej informacji na: crido.pl,dotacjenainnowacje.taxand.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!