Analizy i badania

Niemiecki eksport stracił wiatr w żaglach

<p style="text-align: justify;">Niemcy są głównym partnerem handlowym Polski – trafia do nich ponad jedna czwarta polskiego eksportu. Tym samym sytuacja gospodarcza u naszego zachodniego sąsiada i zgłaszany przez niego popyt na polskie produkty jest ważną determinantą krajowej koniunktury. Jednocześnie tempo wzrostu PKB w Niemczech powiązane jest z globalnymi warunkami makroekonomicznymi. W kontekście pogorszenia się perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie, szczególnie w gospodarkach wschodzących, istnieje ryzyko w dół dla tempa wzrostu niemieckiego eksportu w kolejnych kwartałach. Poniżej przedstawiamy oczekiwane przez nas średniookresowe tendencje dla eksportu Niemiec, a w rezultacie również dla koniunktury krajowej.</p>

>

W 2014 r. jedna trzecia niemieckiego eksportu trafiła do strefy euro, a 20% eksportu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Innymi dużymi odbiorcami produktów z Niemiec były USA (8%), Chiny (6%) oraz Rosja (3%). Zgodnie z danymi Eurostatu roczna dynamika niemieckiego eksportu utrzymywała się w lekkim trendzie wzrostowym od połowy 2013 r. do II kw. 2015 r. W drugiej połowie ub. r. roku tendencja ta uległa odwróceniu, a tempo wzrostu eksportu zaczęło stopniowo obniżać się do 4,9% r/r w okresie lipiec-listopad wobec 7,5% w I poł. r. Zakres spowolnienia jest szeroki, zarówno pod względem geograficznym, jak i produktowym. Słabn?cy eksport niemieckich produktów jest efektem nie tylko pogarszaj?cych się warunków gospodarczych na rynkach wschodz?cych, ale jest również spowodowany ograniczeniem tempa wzrostu popytu ze strony USA i Unii Europejskiej, w tym strefy euro. Ponadto, w przypadku Chin i Rosji odnotowano nie tylko spowolnienie eksportu, ale spadek jego wartości w ujęciu rocznym, odpowiednio o 10,1% i 21,7% w okresie lipiec-październik ub. r., co było efektem zmniejszenia popytu w tych krajach (spadek dynamiki PKB) i jednoczesnego ograniczenia konkurencyjności cenowej niemieckiego eksportu (umocnienie kursu euro wobec juana i rubla). Eksport do pozostałych (poza USA, UE, Chinami i Rosj?) partnerów handlowych Niemiec co prawda wzrósł w okresie lipiec-październik ub. r. o 1,5% r/r wobec 7,6% w I poł. ub. r., jednak w okresie październik-listopad spadł o 2,2% r/r. Bior?c pod uwagę szeroki zakres geograficzny spowolnienia niemieckiego eksportu uważamy, że Niemcy maj? ograniczon? możliwość reorientacji geograficznej eksportu w celu minimalizacji negatywnego wpływu obserwowanego w ostatnich miesi?cach spowolnienia na rynkach wschodz?cych.

Dane o całkowitym eksporcie Niemiec za październik i listopad sygnalizuj?, że spowolnienie niemieckiego eksportu miało miejsce w całym IV kw. ub. r. (dane za grudzień zostan? opublikowane w tym tygodniu). Dodatkowo na podstawie wyników badań koniunktury w niemieckim przetwórstwie (PMI) można zakładać, że spadek dynamiki eksportu nast?pił również w I kw. br. Składowa dotycz?ca nowych zamówień eksportowych obniżyła się do 51,9 pkt. z 53,5 pkt. w grudniu ub. r., co jest jednocześnie jej najniższym poziomem od trzech miesięcy. Oczekujemy, że w I kw. będziemy mieli do czynienia ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego w strefie euro (do 1,5% r/r z 1,6% r/r w IV kw. ub. r.), jak również w gospodarkach wschodz?cych będ?cymi partnerami handlowymi Niemiec (m.in. Chiny, Turcja, Rosja). Czynnikiem ograniczaj?cym skalę spowolnienia eksportu Niemiec w I kw. będzie natomiast przyspieszenie zannualizowanego wzrostu gospodarczego w USA (do 2,1% z 0,7% w IV kw.). Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki prognozujemy, że dynamika niemieckiego eksportu ogółem obniży się z 4,9% r/r w IV kw. ub. r. do 4,4% w I kw. br.

Pocz?wszy od drugiego kwartału wpływ czynników negatywnie oddziałuj?cych na niemiecki eksport będzie naszym zdaniem stopniowo wygasał. Oczekiwane przez nas złagodzenie polityki pieniężnej przez EBC na posiedzeniu w marcu br. powinno przyczynić się do osłabienia kursu euro, co poprawi konkurencyjność cenow? niemieckiego eksportu. Efekt ten będzie dodatkowo wzmacniany przez kontynuację wzrostu cen ropy na światowym rynku, co będzie oddziaływało w kierunku umocnienia kursu rubla oraz kontynuacja normalizacji polityki pieniężnej przez FED w II poł. roku, która będzie wspierała spadek kursu EURUSD, poprawiaj?c konkurencyjność cenow? niemieckiego eksportu. Dodatkowo pomimo lekkiego obniżenia dynamiki PKB w Chinach w 2016 r., struktura wzrostu gospodarczego będzie stawać się coraz bardziej korzystna dla eksportu niemieckiego. Oczekujemy bowiem wzrostu kontrybucji konsumpcji prywatnej, co będzie oddziaływało w kierunku przyspieszenia chińskiego popytu krajowego. Dodatkowo uważamy, że w II poł. br. nast?pi nasilenie ożywienia w strefie euro. Podobnych tendencji spodziewamy się również w przypadku USA. Wzrost dynamiki niemieckiego eksportu może być jednak ograniczany przez tylko umiarkowan? skalę poprawy koniunktury w gospodarkach wschodz?cych.

Prognozujemy, że w II kw. br. dynamika niemieckiego eksportu spowolni do 3,7% r/r ze względu na oddziaływanie efektu wysokiej bazy sprzed roku. W drugiej poł. br. bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki tempo wzrostu niemieckiego eksportu zwiększy się do 4,6% r/r. Dynamiki niemieckiego i polskiego eksportu cechuje wysoka korelacja (75%). Tym samym spowolnienie niemieckiego eksportu w I kw. br. jest spójne z prognozowanym przez nas spadkiem dynamiki polskiego eksportu z 4,1% r/r w IV kw. ub. r. do 3,1% w I kw. W pozostałych trzech kwartałach 2016 r. tempo wzrostu polskiego eksportu wzrośnie naszym zdaniem do średnio 4,2% r/r. Jednakże ze względu na utrzymywanie się dynamiki importu w br. na podobnym poziomie jak w 2015 r. wkład eksportu netto stanie się ujemny (-0,4 pkt. proc. w br. wobec +0,2 pkt. proc. w 2015 r.). W efekcie opisane powyżej tendencje w handlu zagranicznym stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce do 2,9% r/r w 2016 r. wobec 3,6% w ub. r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!