Analizy i badania

Niemiecka gospodarka złapała wiatr w żagle

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zmniejszył się w maju do 52,9 pkt. wobec 53,0 pkt. w kwietniu, kształtując się tym samym na najniższym poziomie od stycznia 2015 r.</p>

>

Nieznaczny spadek indeksu wynikał ze zmniejszenia jego składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie, podczas gdy składowa dla aktywności w sektorze usług nie zmieniła się w porównaniu do kwietnia.

Struktura danych wskazuje, iż źródłem pogorszenia koniunktury w strefie euro było obniżenie tempa wzrostu w jej peryferyjnych gospodarkach do najniższego poziomu od 17 miesięcy, podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływała poprawa sytuacji w Niemczech i we Francji. Na wzrost zagregowanego indeksu PMI dla Francji złożyły się zwiększenie składowej dla aktywności w sektorze usług oraz nieznaczny spadek składowej dla produkcji w przetwórstwie. Z kolei wyższa wartość zagregowanego indeksu PMI dla Niemiec wynikała z poprawy sytuacji zarówno w sektorze usług jak i przetwórstwie. W przypadku zwiększonej aktywności w niemieckim przetwórstwie na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowych dla bież?cej produkcji oraz nowych zamówień do najwyższego poziomu od grudnia ub. r. Jednocześnie obniżeniu uległa składowa dla nowych zamówień eksportowych, co wskazuje, że głównym źródłem wzrostu zamówień ogółem w niemieckim przetwórstwie był popyt wewnętrzny.

W ubiegłym tygodniu dodatkowych informacji nt. sytuacji w niemieckiej gospodarce dostarczyły również indeksy ZEW oraz Ifo. Indeks ZEW obrazuj?cy nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej w Niemczech zmniejszył się w maju do 6,4 pkt. wobec 11,2 pkt. w kwietniu. Zgodnie z komunikatem do spadku wskaźnika przyczynił się wzrost niepewności zwi?zany z czerwcowym referendum w sprawie Brexit. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że Brytyjczycy opowiedz? się za pozostaniem w UE (por. MAKROmapa z 23.05.2016). Tym samym spadek indeksu ZEW w maju jest w naszej ocenie przejściowy. Indeks Ifo, obrazuj?cy nastroje niemieckich przedsiębiorców reprezentuj?cych przetwórstwo, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny zwiększył się natomiast w maju do 107,7 pkt wobec 106,7 pkt. w kwietniu, kształtuj?c się tym samym na najwyższym poziomie od grudnia 2015 r. W kierunku wzrostu wskaźnika oddziaływały wyższe wartości jego składowych zarówno dla oceny bież?cej sytuacji jak i oczekiwań. W ujęciu sektorowym poprawę koniunktury odnotowano we wszystkich działach uwzględnionych w badaniu (przetwórstwo, budownictwo oraz handel detaliczny i hurtowy).

Odnotowana w maju wyraźna poprawa koniunktury w Niemczech będ?cych największym partnerem handlowym Polski (27,1% wartości polskiego eksportu w 2015 r.) będzie w naszej ocenie oddziaływać w najbliższych miesi?cach w kierunku wzrostu aktywności gospodarczej w Polsce, widocznego szczególnie w branży eksportowej. W poł?czeniu z wyższym od oczekiwań odczytem krajowej produkcji przemysłowej w kwietniu sygnalizuje to, że odnotowane w Polsce spowolnienie wzrostu gospodarczego w I kw. może mieć charakter przejściowy. Tym samym majowe dane o koniunkturze w strefie euro (nieznaczny spadek aktywności), w tym w Niemczech (zwiększenie aktywności) stanowi? ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w 2016 r. (2,9%). W konsekwencji sygnalizuj? one również istotne ryzyko w górę dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP, zgodnie z którym RPP zdecyduje się w lipcu na jednorazow? obniżkę stóp procentowych o 50 pb. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny na lata 2016-2017 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!