Analizy i badania

Niemal połowa MŚP obawia się ryzyka inwestycyjnego

<p style="text-align: justify;">Kim są polskie MŚP, gdy inwestują? Z raportu EFL „Inwestycje w MŚP. Pod lupą” wynika, że niemal połowa małych i średnich firm to racjonalizatorzy (46,4%). Z jednej strony traktują inwestycje jako narzędzie przewagi konkurencyjnej, z drugiej zaś charakteryzują się ogromną awersją do ryzyka. 15,4% przedstawicieli sektora MŚP to wizjonerzy, którzy lubią zaryzykować, żeby uciec konkurencji. Biorąc pod uwagę branże, najbardziej zachowawczo do inwestycji podchodzą rolnicy (76,9%), a z ryzykiem za pan brat jest HoReCa (29,6%). Co więcej, im większa firma, tym ma większy apetyt na ryzyko.</p>

>

-  Aż 86% mikro, małych i średnich firm w Polsce deklaruje, że przynajmniej raz w czasie prowadzenia swojej działalności zainwestowało. Postanowiliśmy zbadać, kim s? przedstawiciele naszego sektora MŚP, bior?c pod uwagę podejście do ryzyka oraz motywację towarzysz?c? inwestycji. Z jednej strony mamy bowiem zarz?dzaj?cych firmami, którzy ostrożnie podejmuj? działania inwestycyjne. Wol? nawet mniejszy, ale pewny zysk niż większy – obarczony ryzykiem. Ponadto ich projekty inwestycyjne nie nosz? znamion działań nastawionych na eliminowanie konkurencji, lecz s? ukierunkowane na utrzymanie zajmowanej pozycji rynkowej. Przedstawicieli tej grupy nazywamy tropicielami. Po przeciwległej stronie odnajdujemy wizjonerów, którzy lubi? rywalizację, chc? zajmować pozycję rynkowego lidera i w tym celu realizuj? niejednokrotnie bardzo ryzykowne projekty inwestycyjne.  Wyniki naszego badania jednoznacznie wskazuj?, że większość MŚP traktuje inwestycje jako narzędzie zdobywania przewag konkurencyjnych. Jednocześnie jednak nasi przedsiębiorcy charakteryzuj? się duż?  awersj? do ryzyka  –  wyjaśnia  Radosław Wożniak, wiceprezes zarz?du EFL.

Polskie MŚP z awersj? do ryzyka

Z badania „Inwestycje w MŚP. Pod lup?” zrealizowanego na zlecenie EFL S.A. wynika, że najwięcej spośród badanych podmiotów – 46,4% – należy zaklasyfikować jako racjonalizatorów. W inwestycjach widz? mechanizm pozwalaj?cy przegonić konkurencję, jednak wybieraj? ich bezpieczne formy, obarczone relatywnie niskim ryzykiem. Drug? najbardziej liczebn? grup? s? wizjonerzy (15,4%), którzy podobnie jak racjonalizatorzy lubi? rywalizować o miano lepszego, ale przy tym często podejmuj? bardzo ryzykowne projekty inwestycyjne. Co dziesi?ty przedstawiciel MŚP to tropiciel, którego można nazwać przezornym zwolennikiem statusu quo. Co dwudziesty przedsiębiorca to natomiast pościgowiec. Co do zasady jest to firma reaktywna wobec tego, co dzieje się w ich branży. Obserwuje konkurencję, aby następnie wdrożyć podpatrzone u niej rozwi?zania często podejmuj?c działania obarczone wysokim ryzykiem.

Część spośród badanych podmiotów – blisko 24% – nie wpisuje się stricte w żaden z czterech wyróżnionych typów idealnych. Takie przedsiębiorstwa znajduj? się na środku jednej b?dź obydwu skali.

W branży HoReCa, kto nie ryzykuje ten nie ma, przeciwnie w rolnictwie

W każdej zbadanej branży dominuj? racjonalizatorzy. Najwięcej jest ich w rolnictwie – prawie 77%, a najmniej w transporcie i telekomunikacji – 44,7%. Na drugim miejscu s? wizjonerzy. Ich najliczniejsza grupa znajduje się w branży hotelarskiej i gastronomicznej – 29,6%, a najmniejsza w rolnictwie – 7,7%. Tropiciele najlepiej widoczni s? w produkcji -19,2%.

Warto podkreślić, że największe zamiłowanie do ryzykownych inwestycji w celu wyprzedzenia konkurencji jest w branży HoReCa. Niemal co trzeci jej przedstawiciel w poszukiwaniu zysku wprowadza ryzykowne innowacje i rozwi?zania, którymi deklasuje konkurencję. Na drugim krańcu s? zaś zachowawczy rolnicy. Ponad trzy czwarte z nich uważnie analizuje dostępne opcje, aby w efekcie wybrać tak?, która pozwala osi?gn?ć najlepszy rezultat przy zakładanym, zwykle dość niskim, poziomie ryzyka.

Im większa firma tym większy apetyt na ryzyko

Wraz ze wzrostem obrotów zwiększa się odsetek wizjonerów i pościgowców, zmniejsza natomiast udział racjonalizatorów. Najbardziej widać to w przedsiębiorstwach z obrotami w przedziale 5-10 mln zł. Oznacza to, że firmy, wchodz?c na coraz wyższy poziom obrotów, coraz chętniej ryzykuj? na etapie inwestycji. -  Można postawić wniosek, że to wytrawni gracze rynkowi. Rośli stopniowo. Wiele inwestycji i podjętych decyzji jest już za nimi. Zdobyte doświadczenie wykorzystuj? bardziej śmiało, bo maj? apetyt na przejście do innej ligi. Z drugiej strony s? firmy mikro, których często po prostu nie stać na realizowanie inwestycji, a jak już inwestuj?, to po to, aby dorównać konkurencji w jakości dostarczanego produktu czy usługi. Kiedy firmy te z czasem się rozwijaj? i zwiększaj? swoje możliwości inwestycyjne, zaczynaj? postrzegać inwestycje jako sposób na zaoferowanie lepszego produktu i wygranie walki konkurencyjnej  –  mówi Radosław Woźniak, wiceprezes zarz?du EFL.

***

Metodologia badania:

Badanie „Innowacje w MŚP. Pod lup?”  zostało zrealizowane przez Ecorys Polska na zlecenie EFL S.A. na reprezentatywnej grupie 500 firm dobranych w sposób losowo-kwotowy, wśród których były mikro-, małe i średnie firmy (zatrudniaj?ce do 250 osób). Ogólnopolska próba uwzględnia zróżnicowanie ze względu na zatrudnienie, działalność i liczbę firm przypadaj?cych na województwo. Bł?d pomiaru wynosi 2, ufność – 0,95. Respondentami były osoby decyzyjne, odpowiedzialne za rozwój firmy (właściciel, wspólnik, prezes, dyrektor zarz?dzaj?cy, dyrektor finansowy, dyrektor ds. rozwoju, szef działu B+R, specjalista ds. inwestycji lub inne z wskazane jako odpowiedzialne za rozwój). Badanie wykonano metod? ilościow?, technik? CATI (wywiad telefoniczny) w dniach 3-10 czerwca 2016 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami video pod adresem:  http://media.efl.pl/presskit/959700; ;  http://media.efl.pl/presskit/959700

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  czterokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 285 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!