Analizy i badania

Nie ma odwrotu od cyfrowej transformacji działów zakupów

<p style="text-align: justify;"><strong>Nowoczesne technologie zajmują wysokie miejsce na liście priorytetów dyrektorów działów zakupów (CPO). Ponad jedna trzecia menedżerów uważa, że dzięki digitalizacji będą w stanie zrealizować cele zakupowe i dostarczyć wartość biznesową. W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło aż 46 proc. ankietowanych. Jak wynika z globalnego badania firmy doradczej Deloitte „Leadership: Driving innovation and delivering impact. The Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2018” nadal największym zainteresowaniem w działach zakupów cieszy się analityka danych, ale jednocześnie głównymi barierami w digitalizacji jest brak integracji i jakość danych.</strong></p>

>

Największy odsetek CPO wskazuj?cych na wagę cyfryzacji zanotowano w Ameryce Południowej (47 proc.), a  najniższy w regionie Azji i Pacyfiku (19 proc.). W regionie EMEA (Europa, Afryka i Bliski Wschód) było to 31 proc. –  Szybkość wdrażania i poziom cyfryzacji w działach zakupów wci?ż s? dalekie od oczekiwań i przede wszystkim rosn?cych potrzeb. Jeżeli się to nie zmieni, to zamiast spodziewanego przez CPO wzrostu roli kierowanych przez nich działów, efekt może być zupełnie odwrotny  – mówi  Jakub Rosiecki, Starszy Menedżer w dziale konsultingu Deloitte.Co ciekawe wśród poszczególnych branż największy odsetek menedżerów, którzy wierz? we wpływ digitalizacji na ich biznes odnotowano w sektorze publicznym (39 proc.). Na przeciwległym biegunie znajduje się branża energetyczna i produktów konsumenckich (po 18 proc.).Mimo, że cyfryzacja zakupów jest wymieniana jako kluczowy czynnik w ich strategii, to aż 17 proc. ankietowanych firm w skali globalnej nie ma strategii cyfryzacji zakupów. W tym niechlubnym wyścigu przoduje region Azji i Pacyfiku (32 proc.). Zdecydowanie lepiej wygl?da sytuacja w obu Amerykach. Cyfrowej strategii zakupów nie ma wypracowanych jedynie 14 proc. firm północnoamerykańskich i 11 proc. w Ameryce Południowej.

Raport: Działy zakupów poszukuj? oszczędności  

Dowiedz się więcej, pobierz PDF.  Przejdź do strony raportu  

Analityka wci?ż na czele

W których obszarach dyrektorzy zakupów widz? zastosowanie dla technologii cyfrowych? Przede wszystkim w obsłudze płatności (57 proc.). W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 46 proc. badanych. Zdaniem 56 proc. mog? być one użyteczne również w zarz?dzaniu zapotrzebowaniem, a w opinii 43 proc. badanych w zakupach operacyjnych. W Polsce ten ostatni obszar wskazało aż 62 proc. menedżerów.Technologie, które najbardziej wpłyn? na biznes w kolejnych dwóch latach to zdaniem ankietowanych liderów zakupów przede wszystkim zaawansowana analityka (54 proc. wskazań). Rok wcześniej było to 10 pp. więcej. Połowa ankietowanych jako główne korzyści wykorzystania analizy danych wskazała na optymalizację kosztów, a 48 proc. na poprawę efektywności procesów zakupowych.Polscy CPO zamierzaj? inwestować przede wszystkim w aktualizację i unowocześnienie systemów ERP (92 proc, podczas gdy na świecie wskazało tę odpowiedź jedynie 33 proc. badanych). a na aktualizację i unowocześnienie narzędzi zakupów operacyjnych 77 proc. Pokazuje to, że polskie firmy zdaj? sobie sprawę z konieczności usprawnień w obszarze ewidencji wydatków zakupowych i poprawy wsparcia zakupów przez systemy ERP. – mówi  Jakub Rosiecki.  Na szczęście managerowie zakupów w Polsce zdaj? sobie sprawę z istotności rozwoju nowych obszarów wsparcia systemowego - naa analitykę stawia 85 proc. menedżerów w  Polsce.  

Robotyka w Polsce dopiero znajdzie się w obszarze zainteresowania

Eksperci Deloitte wskazuj? też na rosn?c? rolę automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów. Jej popularność w ci?gu roku wzrosła prawie dwukrotnie, z 13 do 24 proc., co zwi?zane jest z korzystnym poziomem zwrotu z inwestycji oraz duż? skalowalności? tej technologii. –  Polscy dyrektorzy nie wskazywali   na robotyzację jako technologię mog?c? mieć zastosowanie w zakupach, co jest istotnym sygnałem wskazuj?cym na duży potencjał optymalizacji rodzimych przedsiębiorstw. Tymczasem robotyka umożliwia automatyzację powtarzalnych czynności, pozwalaj?c jednocześnie skrócić czas realizacji procesów, ograniczyć liczbę błędów i obniżyć koszty w stopniu wyższym niż dotychczas wykorzystywanymi metodami  – mówi  Paweł Zarudzki, Lider robotyki procesowej w Dziale Konsultingu Deloitte –  Robotyzacja pozwala na automatyzację żmudnych procesów np. wymagaj?cych logowania się do różnych rozproszonych systemów informatycznych, uspójniania danych, przetwarzania zapotrzebowań, zamówień czy obróbki faktur. Zakupy operacyjne s? obszarem, który bardzo dobrze poddaje się robotyzacji  – dodaje.  

Problematyczne dane

Głównymi barierami digitalizacji, których pokonanie mogłoby usprawnić proces zakupów s? brak integracji danych w łańcuchu dostaw (46 proc.), a także niska jakość samych danych (45 proc.). W Polsce  na brak integracji danych wskazało jedynie 15 proc. CPO. Z kolei dla polskich działów zakupów znacznie większym problemem w porównaniu do reszty świata jest zaangażowanie i wsparcie od zarz?dzaj?cych. Na ten problem wskazało 62 proc. badanych, podczas gdy na świecie było to jedynie 30 proc. –  Polacy nie widz? problemu w braku kompetencji analitycznych, za to badanie pokazało brak dostępności zasobów w tym obszarze. W Polsce taka odpowiedź uzyskała 38 proc., podczas gdy na świecie było to 24 proc. W praktyce oznacza to, że mamy duży problem z dostępności? analityków  – mówi  Jakub Rosiecki.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!