Aktualności firm stowarzyszonych

Nie będzie załamania inwestycji JST?

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) za okres styczeń – listopad 2019 r. wyniosły 252,8 mld zł, a wydatki ogółem były równe 241,5 mld zł. Oznacza to, że po 11 miesiącach ub. r. odnotowano nadwyżkę w budżetach JST w wysokości 11,4 mld zł. Zakładając, że dochody i wydatki JST rosły w grudniu w takim samym tempie jak w okresie styczeń-listopad, tj. odpowiednio o 9,9% i 8,0% r/r, to JST odnotują na koniec 2019 r. deficyt w wysokości 3,7 mld zł. Poniżej przedstawiamy nasze oczekiwania w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków JST w 2020 r. oraz szacujemy jaki będzie wpływ zmian tych wielkości, w szczególności w przypadku wydatków inwestycyjnych, na tempo wzrostu gospodarczego w br.

Bieżący rok jest wyjątkowo trudny z punktu widzenia zbilansowania budżetów JST ze względu na zmiany w polityce gospodarczej. Z jednej strony ich dochody będą ograniczane m.in. przez obniżenie stawki podatku PIT (w tym całkowite zwolnienie z podatku dochodowego młodych osób). Z drugiej strony, wydatki samorządów ulegną zwiększeniu m.in. ze względu na silny wzrost płacy minimalnej. Drugi czynnik znajduje odzwierciedlenie w prognozowanym przez JST wyraźnym wzroście wydatków bieżących (ok. 15% r/r) w br. Zgodnie z dostępnymi prognozami wydatków i dochodów ogółem poszczególnych JST, można oczekiwać wyraźnego pogorszenia salda budżetów JST w br. – prognozowany jest łączny deficyt w wysokości ok. 18 mld zł. Patrząc jednak na kilka ostatnich lat, można zauważyć, że wspomniane prognozy JST były zazwyczaj zbyt pesymistyczne – przeszacowywały one wysokość deficytu w samorządach w porównaniu do późniejszej realizacji. Uwzględniając ten błąd, szacujemy, że saldo budżetów JST wyniesie ok. -6 mld zł w br. Biorąc pod uwagę taki wynik, prognozujemy, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 1,4% PKB w 2020 r.

Z punktu widzenia oceny wpływu funkcjonowania JST na tempo wzrostu PKB, dużo ważniejsze od samego salda budżetu jest kształtowanie się wydatków majątkowych, czyli głównie inwestycji. Ze względu na dużą zmienność pomiędzy latami mogą one mieć istotny wpływ na trajektorię wzrostu gospodarczego. Korzystając z dostępnych danych o nakładach JST na środki trwałe za trzy kwartały 2019 r. i dynamice produkcji budowlano-montażowej za IV kw., szacujemy, że wydatki majątkowe JST spadły o 1,0% r/r w 2019 r. wobec wzrostu o 50,2% w 2018 r. Jest to efekt ustąpienia tzw. „górki inwestycyjnej” w związanej z wyborami samorządowymi. Zgodnie z najnowszymi prognozami poszczególnych JST, można szacować, że w 2020 r. zostanie odnotowana stabilizacja poziomu wydatków majątkowych w ujęciu r/r.

Formułując naszą ostatnią kwartalną prognozę makroekonomiczną (por. MAKROmapa z 09.12.2019) zakładaliśmy, że w 2020 r. odnotujemy wyraźny spadek inwestycji w samorządach. Opublikowane od tego czasu wspomniane wyżej plany budżetowe JST sygnalizują wyraźne ryzyko w górę dla takiego scenariusza. Oznaczałoby to, że nakłady brutto JST na środki trwałe będą oddziaływały w kierunku szybszego wzrostu gospodarczego (w porównaniu do naszych wcześniejszych oczekiwań). Należy jednak zwrócić uwagę, ze grudniowe dane o produkcji budowlano-montażowej i produkcji przemysłowej ukształtowały się wyraźnie poniżej naszych oczekiwań, sygnalizując tym samym wyraźne spowolnienie wzrostu w IV kw. 2019 r., a także obniżenie ścieżki wzrostu gospodarczego najprawdopodobniej również w całym 2020 r. Szacujemy, że wpływy wspomnianych dwóch przeciwstawnych czynników (stabilizacji inwestycji JST i spowolnienia sygnalizowanego w danych miesięcznych) na dynamikę PKB będzie się wzajemnie znosił w 2020 r. Tym samym podtrzymujemy naszą prognozę tempa wzrostu gospodarczego w 2020 r. na poziomie 3,0% r/r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!